Home

Välkomna till 63:ans webbsida.

Här hittar du som är boende i 63:ans samfällighet en del smått och gott.

 

Det finns mycket användbar information och nyheter från styrelsen.

Senaste nytt från styrelsen

Ordinarie föreningsstämma 2017

63:ans samfällighetsförening i Storvreta 2017-02-27

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i 63:ans samfällighetsförening

Tisdag 21 mars 2016 kl 1900 i Kvartersgården

Dags igen för ordinarie föreningsstämma då vi bland annat skall välja styrelseledamöter, styrelseordförande och ta ställning till budget med tillhörande årsavgift. Efter förhandlingarna bjuder vi på fika.

Kom till årsstämman och gör din röst hörd!

Vi ser fram emot en välbesökt stämma och hälsar alla medlemmar hjärtligt välkomna!

Styrelsen för 63:ans samfällighetsförening i Storvreta

Förslag till dagordning

 1. Stämman öppnas
 2. Fråga om stämman utlysts i vederbörlig ordning
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av ordförande och sekreterare för stämman
 5. Val av justeringspersoner, tillika rösträknare
 6. Styrelsens berättelse och ekonomiska redovisning för verksamhetsåret 2016
 7. Revisionsberättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2016
 9. Styrelsens förslag till budget för kalenderåret 2017 samt debiteringslängd
 10. Ersättning till styrelsen, gårdsfogden och webbmastern
 11. Val av styrelseledamöter
 12. Val av styrelseordförande
 13. Val av styrelsesuppleanter
 14. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 15. Val av valberedning
 16. Motion från styrelsen om garagelånet
 17. Diskussion av ”övriga frågor”
 18. Meddelande om plats där protokollet hålls tillgängligt och under vilken tid
 19. Stämman avslutas

Verksamhetsberättelse, ekonomisammanställningar och revisionsberättelse finns på föreningens webbsidor (www.63an.se). Papperskopior av dokumenten är uppsatta på anslagstavlan i kvartersgården.

Höstens städdag i föreningen!

Hej alla medlemmar i 63:an!

Höstens städdag äger rum lördagen den 15 oktober mellan kl. 10.00 – 12.00.
Vi startar som vanligt i kvartersgården där det finns både närvaro- och aktivitetslistor.
Samfälligheten bjuder sedan på lite förtäring kl. 12 i/eller utanför kvartersgården i förhoppningsvis en vacker oktobersol. 🙂  Det blir troligen en repris på vårstäddagens förtäring, vilket var mycket uppskattat. Så kom och var med!
Vårt gemensamma områdes välbefinnande är beroende av våra arbetsinsatser och även din insats behövs.
Men städdagen är inte enbart arbete! Det är ett härligt tillfälle att träffa både nya och gamla medlemmar i vårt område, som man annars sällan eller aldrig träffar.
Ni som är nyinflyttade, för er är städdagarna mycket bra tillfällen att lära känna sina nya grannar och för alla som bott här lite längre är det perfekt att få lära känna er som är nya.
Så boka in ca 3 timmar (inkl. fika) lördagen den 15 oktober!
Välkomna!
Styrelsen/Roger Wiiand

Fler nyheter hittar du under nyheter i menyn.