Ordinarie föreningsstämma 2015

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015 i 63:ans samfällighet

Datum                                            2015-03-23

Plats                                                Kvartersgården

Närvarande                                  25 medlemmar / 24 fastigheter (se närvarolista)

 

 1. Stämman öppnas

Ordföranden Hans-Olov Norrgård hälsar välkommen och öppnar årets ordinarie föreningsstämma (årsstämma).

 

 1. Fråga om stämman utlysts i vederbörlig ordning

Stämman röstar ja.

 

 1. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkänns utan tillägg.

 

 1. Val av ordförande och sekreterare för stämman

Förslag till ordförande för stämman: Ingvar Johansson (Sk 116)

Förslag till sekreterare för stämman: Thomas Goecke (Sk 136)

Båda förslag godkänns av stämman.

 

 1. Val av justeringspersoner tillika rösträknare

Förslag 1: Lissy Westergren (Sk 138)

Förslag 2: Mona Norén (Sk 126)

Båda förslag godkänns av stämman.

 

 1. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning

Ordföranden Hans-Olov Norrgård läser upp verksamhetsberättelsen. Den återfinns i sin helhet bland möteshandlingarna.

Några noteringar:

 • Skötseln av mark och röjningsarbete genom Uppsala Konsult & Allservice tycks fungerar bra och berömdes.
 • Huvudkranar har bytts på en rad hus
 • Avtalet med Com-Hem har förlängts
 • Nätbokning av kvarterslokalen har införts och även ett el lås har installerats. Detta för att garantera en bättre skötsel av lokalen som ansetts bristfällig när alla hade fri tillgång till nyckel.

 

Kassören Sture Hortlund kommenterar den ekonomiska redovisningen i resultat- och balansrapporterna. De ekonomiska rapporterna återfinns i sin helhet bland möteshandlingarna.

Några noteringar:

 • Verksamheten har följt budget ganska väl, totalt blev det ett överskott på ca 23.000kr
 • Den största utgiftsposten ComHem höll sig inom budget
 • Elkostnaderna borde kunna sänkas om man byter till LED-lampor. Detta kräver dock en investering och ska behandlas av framtida styrelse.
 • Kostnader för kvarterslokalen har överskridit budgeten något då ett elektroniskt kodlås har införskaffats.
 • Den administrativa kostnaden har varit stor i år då man har införskaffat online bokning av kvarterslokal och ett nytt bokförningsprogram.
 • Det var återigen en mild vinter och snöröjningen ligger väl under budget.
 • En tilläggsförsäkring för brand har tecknats, därför överskred posten försäkring budgeten.
 • Garagens lånekostnader fortsätter minska, armorteringen ligger på 17.400kr.

Verksamhetsberättelsen, resultatrapport och balansrapport läggs därefter till handlingarna.

 

 1. Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen läses upp. Räkenskaperna är förda med ordning och noggrannhet. Revisorerna Kent Hedin och Ingvar Johansson har inga anmärkningar och tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen.

 

 1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2014

Stämman röstar enhälligt ja och ger styrelsen ansvarsfrihet för 2014 (handuppräckning).

 

 1. Ersättning till styrelsen, gårdsfogden och webmastern

Styrelsen föreslår en höjning av arvordet till styrelsen med 2000kr (ny arvode 8000kr).

Till gårdsfogden och webmastern föreslogs oförändrad arvode (6000kr till gårdsfogden och 4000kr till webmastern).

Stämman godkänner enhälligt dessa ersättningar för 2015.

 

 1. Styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2015 samt debiteringslängd

Kassören går igenom och kommenterar styrelsens budgetförslag och betalningsplan. Budgetförslag och betalningsplan 2015 återfinns i sin helhet bland möteshandlingarna.

 • Årsavgiften för samfälligheten (63 st.) föreslås höjas med 100 kronor per hushåll, från 5 500 kronor 2014 till 5 600 kronor 2014.

 

Inkomsterna ökas därmed från 347 300 kr 2014 till 353 600 kr 2015.

 • Årsavgiften för garagen (28 st.) förslås stanna på samma nivå 1 900 kr 2015.

 

Inkomsterna blir därmed 53 200 kronor 2015.

 

Budgeten för ComHem-avtalet sänks med 2 000 kr. För att sänka elkostnaderna ska byte till LED-lampor i gatubelysningen undersökas. Normal budgetering till snöröjning sker.

Betalningsplanen för årsavgifterna föreslås vara:

 

Alla 63                2 700 kr i februari                       2900 kr i september                 2 800 kr i februari 2016

Garagen 28                                       1 900 kr i maj

Fastigheterna längs Fullerövägen                           100 kr i september

 

Stämman godkänner enhälligt budgeten och betalningsplanen för årsavgifterna och fastställer enhälligt dessa (handuppräckning).

 

 1. Val av styrelse

Lena Norrby (Gr 49) läser upp valberedningens förslag för punkterna 11 – 15:

Valberedningens förslag till Styrelsen:

Ledamot           Sture Hortlund (Gr 53)             1 år kvar

Ledamot           Lars Nordström (Gr 21)            1 år kvar

Ledamot           Doris Edlind (Gr 13)                   1 år kvar

Ledamot           Torgny Persson (Gr 27)            Nyval 2 år

Ledamot           Roger Wiiand (Sk 140)              Nyval 2 år

 

Stämman väljer enhälligt Torgny Persson och Roger Wiiand till styrelseledamöter på 2 år

 

 

 1. Val av styrelseordförande

Inget förslag till ordförande kunde presenteras av valberedningen. Under mötet kunde inte heller ett förslag mellan valda ledamöter presenteras. Den nyvalda styrelsen fick i uppdrag att presentera en ordförande inom en månad och presentera den på hemsidan.

 

 1. Val av styrelsesuppleanter

Valberedningens förslag till styrelsesuppleanter:

Suppleant        Lars Einarsson (Sk 158)             Nyval 1 år

Suppleant        Elin Fundell (Gr 65)                    Nyval 1 år

 

Stämman väljer enhälligt Lars Einarsson och Elin Fundell till styrelsesuppleanter på 1 år.

 

 1. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningens förslag till revisorer och revisorssuppleanter:

Revisor              Kent Hedin (Gr 10)                    Omval 1 år

Revisor              Ingvar Johansson (Sk 116)      Omval 1 år

Suppleant        André Lagrange (Gr 59)           Omval 1 år

Suppleant        Björn Stålnacke (Gr 33)            Omval 1 år

 

Stämman väljer enhälligt Kent Hedin och Ingvar Johansson till revisorer på 1 år och Björn Stålnacke och André Lagrange till revisorssuppleanter på 1 år.

 

 1. Val av valberedning

Valberedningens förslag till valberedning

Ledamot           Lena Norrby (Gr 49)                  Omval 1 år

Ledamot           Bo Waerme (Sk 118)                 Omval 1 år

Ledamot           Olle Öberg (Gr 55)                     Omval 1 år

 

Stämman väljer enhälligt Olle Öberg, Lena Norrby och Bo Waerme till valberedning på 1 år.

 

 1. Inkomna motioner

Inga motioner har kommit in till årsmötet

 

 1. Diskussion av övriga frågor
 • Grannsamverkan:
  Flera inbrott har skett I Storvreta. Av denna anledning berättade Cecilia Petrén (Sk 162) om grannsamverkan i Storvreta som diskuterades på Facebook. Facebooksidan (“Storvreta Grannsamverkan”) drivs av Valle Andersson.
  SIK har fått pengar och uppdrag att kartlägga intresset för grannsamverkan I Storvreta.
  Cecilia ska försöka att hålla 63:an uppdaterad via mail om vad som pågår på Facebook.
  Det efterlyses en kontaktperson inom 63:an för samordning. Cecilia ska återkomma till 63:an när hon vet vad kontaktpersonen förväntas göra.
 • Ingvar Johansson informerar om att Uppsala Vatten planerar att vattnet inom Storvreta ska vara avhärdat under 2017.
 • Ingvar Johansson informerar också om att nya lampstolpar har satts upp på gångvägen till biblioteket och runt skolorna.

 

 1. Meddelande om plats där protokollet hålls tillgängligt och under vilken tid

Justerat protokoll kommer att finnas tillgängligt hos Sture Hortlund inom 14 dagar efter stämmans avslutande (i enlighet med stadgarna). Protokollet kommer att publiceras på föreningens hemsida.

 

 1. Stämmans avslutande
 • De närvarande medlemmarna riktar samfällt ett stort tack till styrelsen för ett mycket gott arbete och önskar den delvis nya styrelsen lycka till! Avgående styrelsemedlemmar och suppleanger tackades med blommor och varma ord för sina insatser.
 • Med anledning att det numera finns kodlås för kvarterslokalen fanns det möjlighet att lämna tillbaka nycklar.
 • Stämman förklaras därefter avslutad. Kaffe med dopp serveras därefter.

 

Storvreta, 2015-03-30

Kommentarer inaktiverade.