Ordinarie föreningsstämma 2016

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2016 i 63:ans samfällighet

Datum                                             2016-03-22
Plats                                                Kvartersgården
Närvarande                                     20 medlemmar / 17 fastigheter (se närvarolista)

1. Stämman öppnas

Sekreterare Torgny Persson hälsar välkommen och öppnar årets ordinarie föreningsstämma (årsstämma).

2. Fråga om stämman utlysts i vederbörlig ordning

Stämman röstar ja.

3. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkänns med den ändringen att ”verksamhetsåret” ändras till ”kalenderåret” i punkterna 8 och 9.

4. Val av ordförande och sekreterare för stämman

Valberedningens förslag till mötesordförande för stämman:Tony Edlind
Valberedningens förslag till mötessekreterare för stämman: Hans Norrgård
Båda förslagen godkänns av stämman.

5. Val av justeringspersoner tillika rösträknare

Förslag 1: Hans Andersson
Förslag 2: Lars- Gunnar Larsson
Båda förslagen godkänns av stämman.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning

Sekreterare Torgny läser (i frånvaro av ordföranden) upp verksamhetsberättelsen. Den återfinns i sin helhet bland möteshandlingarna.

Några noteringar:

 • Förnyat elavtal har tecknats med Vattenfall till ett lägre pris
 • Fortsatt test med de under 2014 inköpta LED-ytterlamporna har fortsatt med gott resultat
 • Utveckling har skett avseende hantering av det under 2014 inmonterade kodlåset i samband med bokning av kvartersgården. En radiostyrd internetuppkoppling kommer att inmonteras för att ge bättre kontroll över vem som står ansvarig för kvartersgårdens utnyttjande
 • Dagvattenbrunnarna har inspekterats, avseende nivån med omkringliggande gatumark. I detta sammanhang kan också nämnas att inköp gjorts av gasolbrännare, för att vi själva ska kunna laga sprickor i asfalten.
 • Några ny element och ett nytt styrsystem för värme- och fläktreglering har inmonterats i kvartersgården. Dessutom har genomförts en sedan länge behövd upprustning av armaturerna i samlinglokalen.
 • Styrelsen har varit kontakt med Länsförsäkringar med anledning av vattenskada på inkommande ledning under mark på Gryningsvägen. Åldersavdraget efter 30 år är 100%, varför fastighetsägaren ej erhöll någon ersättning från försäkringen. Kostnad för uppgrävning och reparation uppgick till c:a 45.000 kr..
 • Gasoltuber har förvarats i de gemensamma garagen, vilket ej är tillåtet.

Sekreterare Torgny kommenterar (i kassörens frånvaro) den ekonomiska redovisningen i resultat- och balansrapporterna. De ekonomiska rapporterna återfinns i sin helhet bland möteshandlingarna.

Några noteringar:

 • Verksamheten har följt budget ganska väl, totalt blev det ett överskott på ca 1.400kr
 • Den största utgiftsposten ComHem höll sig inom budget
 • Kostnader för kvarterslokalen har överskridit budgeten då flera förändringar och förbättringar vidtagits. Investeringarna i kvartersgården enl. verksamhetsberättelsen belöper för 2015 på 29.000 kr. ( C.a 15.000:- kommer dessutom att belasta 2016 års räkenskaper.)
 • Det var återigen en mild vinter och kostnaden för snöröjningen (c:a 28.000) ligger väl under budget (37.000).
 • Garagens lånekostnader fortsätter minska, amorteringen för 2015 17.336 kr. Skuld 31/12 95.308 kr.

Verksamhetsberättelsen, resultatrapporten och balansrapporten läggs därefter till handlingarna.

7. Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen läses upp. Räkenskaperna är förda med ordning och noggrannhet. Revisorerna Kent Hedin och Ingvar Johansson har inga anmärkningar och tillstyrker att  stämman tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för kalenderåret 2015

Stämman röstar enhälligt ja och beviljar styrelsen ansvarsfrihet för kalenderåret 2015.

9. Styrelsens förslag till budget för kalenderåret 2016 samt debiteringslängd för år 2016 samt februari månad 2017

Torgny går igenom och kommenterar styrelsens budgetförslag och betalningsplan. Budgetförslag och betalningsplan 2016 återfinns i sin helhet bland möteshandlingar.
Årsavgiften för samfälligheten (63 st.) föreslås oförändrad till 5 600 kronor  februari 2016 – februari 2017.
Årsavgiften för garagen (28 st.) förslås sänkt till 1.700 kr.

Betalningsplanen för årsavgifterna föreslås vara:

Alla 63                2 800 kr i februari                       2800 kr i september                 2 800 kr i februari 2017
Garagen 28                                       1 700 kr i maj
Fastigheterna längs Fullerövägen                           100 kr i september

Av Lantmäteriet framtagen debiteringslängd finns tillgänglig vid årsstämman.

Stämman godkänner enhälligt budgeten, betalningsplanen för årsavgifterna samt debiteringslängden och fastställer enhälligt dessa.

10. Ersättning till styrelse, gårdsfogde och webmaster.

Stämman beslutar om ersättning till styrelse, webmaster och gårdsfogde enl. budgetförslaget.

11. Val av styrelse

Bo Waerme läser upp valberedningens förslag för punkterna 11 – 15:

Valberedningens förslag till Styrelsen:
Ledamot           Thomas Goecke (Sky 136)       Nyval 2 år (kassör)
Ledamot           Maria Eriksson (Sky 150)          nyval 2 år
Ledamot           Elin Fundell  (Gry 65)                Nyval 2 år
Kvarstår           Torgny Persson (Gr 27)             Omval 1 år
Kvarstår          Roger Wiiand (Sky 140)                Omval  1 år

Stämman väljer enhälligt styrelseledamöter enl. valberedningens förslag.

12. Val av styrelseordförande

Valberedningens förslag  Roger Wiiand (Sky  140)              Omval 1 år
Stämman väljer enhälligt styrelseordförande enl. valberedningens förslag.

13. Val av styrelsesuppleanter

Valberedningens förslag till styrelsesuppleanter:
Suppleant        Lars Einarsson (Sk 158)             Omval 1 år
Suppleant        Anders Edvinsson Gry 45           Nyval  1 år
Stämman väljer enhälligt styrelsesuppleanter enl. valberedningens förslag.

14. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningens förslag till revisorer och revisorssuppleanter:
Revisor              Kent Hedin (Gr 10)                  Omval 1 år
Revisor              Ingvar Johansson (Sk 116)      Omval 1 år
Suppleant          André Lagrange (Gr 59)           Omval 1 år
Suppleant          Björn Stålnacke (Gr 33)           Omval 1 år

Stämman väljer enhälligt revisorer och revisorssuppleanter suppleanter enl. valberedningens förslag.

15. Val av valberedning

Valberedningens förslag till valberedning
Ledamot           Lena Norrby (Gr 49)                  Omval 1 år
Ledamot           Bo Waerme (Sk 118)                 Omval 1 år
Ledamot           Olle Öberg (Gr 55)                    Omval 1 år

Stämman väljer enhälligt valberedning enl. valberedningens förslag.

16. Inkomna motioner

Inga motioner har kommit in till årsmötet

17. Diskussion av övriga frågor

 • Valberedningen via Bo Waerme anmälde att gårdsfogden Rickard Widman fortsätter sitt uppdrag och att webmaster Jimmy Bakker också fortsätter, men endast fram till årsskiftet, då Jimmy med familj flyttar till Nederländerna. Någon ny webmaster har man ännu ej kunnat hitta
 • Vidare anförde Bo valberedningens svårigheter att finna villiga kandidater till styrelseuppdrag. Bo påpekar att samfälligheten enl. lag MÅSTE skötas på ett eller annat sätt, om inte annat via externa krafter, varvid kostnaderna för samfällighetens förvaltning skulle stiga högst betydande. ( I lite större bostadrättsföreningar kan bara ordförandearvodet ligga på 20.000-30.000:- (mötessekreterarens anm.)). Så här finns all anledning att solidariskt ställa upp för dig själv och alla andra.
 • Problem med tilltagande biltrafik på vägen mot badplatsen togs upp. Trafiken har ökat och hastigheterna likaså, trots att närboende satt ut barncyklar och andra markeringar för att uppmärksamma bilisterna på närheten till lekande barn. Eftersom vägen är kommunal har föreningen ingen bestämmanderätt över denna väg, men styrelsen uppdrogs att se över frågan och på något sätt uppmärksamma kommunen på problemet. Mötesordföranden kunde dock med egen erfarenhet inom kommunförvaltningen förutse viss, för att inte säga betydande tröghet i systemet, samt svårigheten att komma till tals med rätt personer.
 • Sekreterare Torgny förevisade nya och gamla reglage för värme och ventilation i kvartersgården.
  Instruktioner för dessa reglage finns uppsatta på väggen.
 • En denna dag inlämnad skrivelse om slarv med soptunnor på Skymningsvägen (lock på glänt som lockar till sig fåglar), samt ”brott” mot parkeringsreglerna diskuterades och utmynnade i att styrelsen skulle kunna påpeka den sanitära olägenheten med dåligt stängda soptunnor, samt hänvisa till de regler som finns avseende parkeringsplats och garage och parkeringsförbud på 2 platser  dagarna vid soptömning.
 • Sekreterare Torgny avtackade med blomster avgående styrelseledamöterna Doris Edlund som medverkat i styrelsen i 5 år, Lars Nordström som medverkat i ett oräkneligt antal år (10-15) samt Sture Hortlund, som förtjänstfullt varit kassör i säkert lika många år. Doris och Lars fick blommor i handen, medan Sture som ej kunde medverka denna dag, skulle avtackas i hemmet.

18. Meddelande om plats där protokollet hålls tillgängligt och under vilken tid

Justerat protokoll kommer att finnas tillgängligt hos Roger Wiiand inom 14 dagar efter stämmans avslutande (i enlighet med stadgarna). Protokollet kommer att publiceras på föreningens hemsida.

19. Stämmans avslutande

 • De närvarande medlemmarna riktar samfällt ett stort tack till styrelsen för ett mycket gott arbete och önskar den delvis nya styrelsen lycka till!
 • Stämman förklaras därefter avslutad. Kaffe med dopp serveras därefter.

Vid protokollet

Storvreta, 2016-03-27

……………………………………….

Hans Norrgård

Justeras

……………………………………..                          ……………………………………….

Lars-Gunnar Larsson                                     Hans Andersson

Kommentarer inaktiverade.