Protokoll från Styrelsemöte 2008-03-19

63:ans samfällighetsförening i Storvreta

Protokoll för vid sammanträde med styrelsen

 

Datum: 2008-03-19

Plats: Kvarterslokalen

Närvarande: P O Dovner, Sture Horlund, Lars-Gunnar Larsson, Björn Stålnacke, Bo Söderlund och Vera Andersson (suppleant).

 

1. Sammanträdet förklarades öppnat av Björn Stålnacke.

 

2. Bo Söderlund åtog sig att föra protokollet i väntan på konstitueringen.

 

3. Lars-Gunnar Larsson och PO Dovner utsågs till justeringsmän.

 

4. Styrelsen godkände förslaget till dagordning.

 

5.Genomgicks föregående protokoll från styrelsemötet 26 februari varefter styrelsen

beslutade att lägga detta till handlingarna.

 

6. Styrelsen konstituererade sig med följande sammansättning:

 

Ordförande                          Björn Stålnacke

Vice ordförande                   P O Dovner

Kassör                                 Sture Hortlund

Sekreterare                          Bo Söderlund

Ledamot                              Lars-Gunnar Larsson

 

Styrelsen förde en diskussion om styrelsens arbetsuppgifter kommande året och kom fram till att fördela aktuella arbetsuppgifter mellan samtliga styrelseledamöter.

 

7. Styrelsen utsåg Björn Stålnacke och Sture Hortlund att var för sig teckna samfällighetens firma.

 

8. Styrelsen beslutade att städdag genomförs den 19 april med start kl. 10.00. Uppgifter fördelades enligt följande:

 

a)      Lars-Gunnar Larsson tar hand om beställning av färdigmat/fika. P-O och Vera assisterar på städdagen i Kvartersgården med iordningsställande/framtagning av mat och fika.

b)      Björn Stålnacke formulerar inbjudan, kopierar och distribuerar. Inbjudan ut 7 april och in senast 16 april.

c)      Björn Stålnacke kollar upp vad som behöver göras och sätter ihop uppgiftslistan.

d)      Sture Hortlund kollar med Rådman för borttagande av sand samt sopning av vägarna dels en första omgång före den 19 april och en andra omgång strax efter städdagen då vi sopat ihop resterna.

e)      Övriga aktiviteter i samband med städdagen, bortforsling av sopsäckar/ris etc. tas fortlöpande.

 

I anslutning till denna punkt togs även upp den av årsstämman beslutade motionen om försköning av området varvid i huvudsak följande framkom.

För att om möjligt redan vid kommande städdagen den 19 april kunna påbörja arbetet med försköning av området beslutade styrelsen att Björn Stålnacke snarast kontaktar trädgårdsexpert för att få input om lämpliga åtgärder och kostnader. Bo Söderlund kontaktar snarast SLU/Ultuna för att undersöka möjligheten att få någon landskapsarkitektstuderande/trädgårdsarkitektstuderande att göra ett examensarbete/annat arbete med 63ans samfällighet som arbetsmaterial dvs. vad man skulle kunna göra med området runt Kvartersgården, kommunens lekpark, Torget, gamla lekparken vid kullen etc. helst utan kostnad. Övriga närvarande vid styrelsemötet uppmanades att lyssna runt för att få in tips om lämpliga åtgärder. Av styrelsen därefter beslutade åtgärder får vi sedan ta i etapper i anslutning till våra städdagar och efter vad vår ekonomi tillåter.

 

9.Informerade Sture Hortlund om det ekonomiska läget som var positivt. Sture ombesörjer i början på april utdelandet av inbetalningsavier avseende medlemsavgiften.

 

10. Genomgång av aktivitetslista

Konstaterades att:

Soptunnor med flytt av uppställningsplats inte fått något gensvar från berörda medlemmar eller vid årsstämman  – ärendet avförs.

Gemensamma aktiviteter –ärendet avförs

Kvartersgården med diverse renoveringsbehov -ärendet kvarstår.

Kommunens lekplats – ärendet kvarstår.

Grannsamverkan – ärendet avförs.

63:ans 30 års jubileum 2009- ärendet kvarstår.

Trasig gunga vid lekparken – ärendet kvarstår.

Årsstämman 2008- ärendet åtgärdat och avförs.

Gropar i asfalt vid infarten från Fullerövägen mot Gr/Sk- ärendet åtgärdat och avförs.

Försköning av området- tas upp som nytt ärende.

 

11.Övriga frågor.

 

Diskuterades användningen av kommunens lekplats. Beslutades att Björn Stålnacke tar kontakt med kommunen för att få någon form av konkret besked om kommunen är beredd att satsa ekonomiskt på den mark som de facto ägs av kommunen alternativt att kommunen tar ansvar för skötseln den fd. lekplatsen samt att framföra att de relativt vildvuxna träden invid lekplatsen behöver beskäras innan en olycka sker.

 

12.Nästa styrelsemöte hålls den 7 april kl. 19.00 i Kvartersgården. Eventuella ärenden anmäls till ordföranden.

 

 

Vid protokollet

Bo Söderlund

 

Justeras

Lars-Gunnar Larsson                                                                             PO Dovner

2008-03-20

Protokoll från Årsstämman 2008

63:ans samfällighetsförening i Storvreta

Protokoll för vid årsstämma

 

Datum: 2008-03-13

Plats: Kvarterslokalen

Närvarande: Se bilaga

 

1. Stämman öppnades av ordförande Björn Stålnacke.

2. Stämman godkände kallelseförfarandet.

3. Stämman godkände dagordningen.

4. Stämman valde Ingemar Norén till ordförande och Bo Söderlund till sekreterare för stämman.

5. Grannsamverkan anmäldes som övrig fråga.

6. Stämman valde Vera Andersson och Anders Edvinsson till justeringspersoner tillika rösträknare.

7. Björn Stålnacke föredrog styrelsens verksamhetsberättelse. Framfördes att styrelsen inte haft några stora projekt utan i princip administrerat det löpande arbetet, att styrelsen fått ihop städdagarna och att dessa fungerat bra, att styrelsen försökt få upp engagemanget i samfällighetsföreningen bland medlemmarna genom utskick av information om samfälligheten men att styrelsen inte fått förväntat gensvar utan får fortsätta att arbeta med detta.

Sture Hortlund redogjorde för det ekonomiska utfallet.

 

Stämman beslutade

att lägga styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning till handlingarna.

 

8. Ingemar Norén  läste upp revisorernas  berättelse  för granskningen  av samfällighetens

räkenskaper och förvaltning. Stämman beslutade

att  lägga revisorernas berättelse  till handlingarna.

 

9. Stämman beslutade

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007.

 

10.Björn Stålnacke redogjorde för styrelsens förslag till motioner:

-Förändring av betalningstidpunkten för årsavgiften

-Försköning av området

-Anskaffning av gemensam tvättmaskin för mattor

-Nya arvoden till styrelse och gårdsfogde samt ny post som webbansvarig.

 

Stämman beslutade

att godkänna motionen Förändring av betalningstidpunkten för årsavgiften med betalningstidpunkt senast den 15 maj och 30 september för medlemmarna på Skymningsvägen med garage i garagelängorna samt för övriga medlemmar senast den 15 maj enligt styrelsens förslag;

att godkänna motionen Försköning av området enligt styrelsens förslag;

att avslå motionen Anskaffning av gemensam tvättmaskin för mattor enligt styrelsens förslag;

att godkänna motionen Nya arvoden till styrelse dvs. 5000 kr och gårdsfogde dvs. 6000 kr samt ny post som webbansvarig med arvode 2000 kr enligt styrelsens förslag.

 

11.Stämman beslutade

att arvodera styrelse och gårdsfogde i enlighet med de budgeterade beloppen.

 

12. Sture Hortlund redogjorde för styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2008.

Stämman beslutade

att fastställa budgeten i enlighet med förslaget.

 

13. Valberedningen redogjorde för sina förslag till ordförande och ledamöter i samfällighetens styrelse. Stämman beslutade

att välja Björn Stålnacke till föreningens ordförande i ett år(omval)

att välja Per-Ola Dovner till ledamot på två år (omval)

att välja Sture Hortlund till ledamot på två år (omval).

 

14. Valberedningen redogjorde för sitt förslag till styrelsesuppleanter. Stämman beslutade

att välja Vera Andersson (nyval)  och Lena Norrby (omval) till styrelsesuppleanter i ett år.

 

15.Valberedningen redogjorde för sina förslag till revisorer och revisorssuppleanter. Stämman beslutade

att välja Kent Hedin (omval)och Ingvar Johansson (omval) till revisorer

att välja  Ingemar Norén (omval) och André Lagrange (omval) till revisorssuppleanter.

 

16 Stämman beslutade

att välja Janis Indus (omval) , Tony Juhlin(omval) och Anders Edvinsson(nyval) till valberedning

att valberedningen ombesörjer att utse sammankallande inom sig.

 

17. Övriga frågor

Grannsamverkan diskuterades. Styrelsen anförde att styrelsen inte kommer att driva frågan men självklart stödja initiativ från medlemmarna. Informerades om att matrikeln finns utlagd på hemsidan samt att länk till www.grannsamverkansverige.com kommer att ombesörjas  vilket kan underlätta former för grannsamverkan.

 

18. Styrelsen meddelade att kopior av stämmoprotokollet kommer att delas ut i brevlådorna samt anslås i kvartersgården och på hemsidan senast två veckor efter stämman.

 

19. Ordföranden förklarade stämman avslutad.

 

Vid protokollet                                          Justeras

Bo Söderlund                                       Ingemar Norén

Vera Andersson                                  Anders Edvinsson

 

Protokoll från Styrelsemöte 2008-02-26

63:ans samfällighetsförening i Storvreta

Protokoll för vid sammanträde med styrelsen

 

Datum: 2008-02-26

Plats: Kvarterslokalen

Närvarande: P O Dovner, Sture Hortlund, Lars-Gunnar Larsson, Björn Stålnacke och Bo Söderlund.

 

1. Sammanträdet förklarades öppnat av ordförande Björn Stålnacke.

2.Valdes Lars-Gunnar Larsson och P O Dovner till att justera dagens protokoll.

3.Godkände styrelsen förslaget till dagordning.

4.Genomgicks föregående protokoll från styrelsemötet den 18 februari 2008 varefter styrelsen beslutade att lägga detta till handlingarna efter några smärre justeringar.

5. Genomgicks styrelsens motioner till årsstämman. Se bilaga 1-4. Fastställde styrelsen dessa motioner.

6.Genomgicks det reviderade förslaget till verksamhetsberättelse 2007. Se bilaga 5.Fastställde styrelsen  verksamhetsberättelsen 2007.

7.Genomgicks det reviderade budgetförslaget för 2008.Faställde styrelsen budgetförlaget 2008.

8.Genomgicks kallelsen till årsstämman och förslag till dagordning. Fastställde styrelsen kallelse till årsstämman samt förslag till dagordning..

9.Arbetsfördelning inför stämman.

Utöver vad som tidigare bestämts beslutades i huvudsak följande:

 

–         PO kontaktar Frasse angående ordförande vid stämman.

–         PO kopierar ritningar över området för att möjliggöra årsmötesdeltagarna att följa styrelsens motion till förskönande av området samt att användas vid eventuella andra ärenden t.ex. förvaring av soptunnor invid parkeringen.

–         Björn ombesörjer kopiering och utskick av allt material till medlemmarna inför

årsstämman

10. Genomgång av aktivitetslista

Konstaterades att samtliga ärenden kvarstår i enlighet med den senast upprättade aktivitetslista daterad 2008-02-24.

11.Övriga frågor

Informerade Bo Söderlund att kontakt tagits med Gatugruppen inom Uppsala kommun angående åtgärder av diverse gropar i asfalten vid infarten från Fullerövägen mot Gryningsvägen/Skymningsvägen. Ärendet tas upp på aktivitetslistan.

12. Avslutande

Avslutades styrelsemötet av ordföranden som tackade för visat intresse.

 

Vid protokollet:

Bo Söderlund

Justeras:

Lars-Gunnar  Larsson                                                                            P O Dovner

2008-02-28

Protokoll från Styrelsemöte 2008-02-18

63:ans samfällighetsförening i Storvreta

Protokoll för vid sammanträde med styrelsen

 

Datum: 2008-02-18

Plats: Kvarterslokalen

Närvarande: P O Dovner, Sture Hortlund, Lars-Gunnar Larsson, Björn Stålnacke och Bo Söderlund.

 

1. Sammanträdet förklarades öppnat av ordförande Björn Stålnacke.

2.Valdes Lars-Gunnar Larsson och P O Dovner till att justera dagens protokoll.

3.Godkände styrelsen förslaget till dagordning.

4. Diskuterades tillsammans med gårdsfogden Richard Widman eventuella reparationsbehov/materialbehov inför budgetarbetet varvid i huvudsak följande framkom.

Parkeringsbelysningen trasig och nedmonterad. Fungerande parkeringsbelysning nödvändig av flera skäl inte minst brottsförebyggande. Uppdrogs åt Björn Stålnacke att kolla upp fabrikat och pris för inköp av ny parkeringsbelysning. Beslutade styrelsen att lägga in 1000 kr i budgeten för inköp av ny parkeringsbelysning.

Kvartersgården. Reparation eller byte av fönsterkarm, målning av vägg inomhus och lagning av persienner. Uppdrogs åt gårdsfogden att kontakta webbmastern Mats Wiberg för att annonsera på vår webbsida efter bättre begagnad fönsterkarm. Gårdsfogden lagar persiennerna och ordnar provisorisk lagning av fönsterkarmen om vi inte kan få tag på någon via hemsidan. Målning av vägg inomhus kan avvakta till kommande städdag.

Städutrustning. Hinkar, skurmedel, trasor etc. fylls på efter behov Gårdsfogden ombesörjer detta.

Ny armatur i kvartersgården. Befintlig armatur sliten men fungerande. Budgeteras för kommande verksamhetsår.

Inköp av ny gunga. Beslöts att lägga in 1500 kr i budgeten.

5.Genomgicks föregående protokoll från styrelsemötet den 22 januari 2008 varefter styrelsen beslutade att lägga detta till handlingarna.

6.Behandling av inkomna motioner inför årsstämman. Konstaterades att någon formell motion ej inkommit till styrelsen. Informerade L-G Larsson att han från medlem i samfälligheten dock fått en förfrågan om det var möjligt att införskaffa en mattvättmaskin.

Uppdrogs åt L-G Larsson att så snart som möjligt skaffa fram uppgifter om fabrikat och pris för en sådan maskin dels under vilka förutsättningar installation en sådan maskin skulle kunna göras i kvartersgården.

7. Genomgicks styrelsens reviderade förslag till motioner till årsstämman. Motionerna avser dels försköning av området, förändring av betalningstidpunkten av medlemsavgiften för de 28 medlemmarna på Skymningsvägen med garage i garagelängorna samt arvoden till styrelse, gårdsfogde och en nyinrättad post som webbansvarig. Åtog sig Björn Stålnacke att sammanställa motionerna till nästa styrelsemöte.

8.Genomgicks av Björn Stålnacke utarbetat förslag till verksamhetsberättelse varvid konstaterades att densamma efter vissa justeringar var OK. Den reviderade verksamhetsberättelsen tas upp på kommande styrelsemötet.

9. Informerade Sture Hortlund om förslag till budget för kommande verksamhetsåret.

Konstaterades att om förlaget till budget kan godkännas av årsstämman någon höjning av medlemsavgiften inte är aktuell.

10. Genomgång av aktivitetslista

Konstaterades att samtliga ärende kvarstår i enlighet med den senast upprättade aktiviteslistan daterad 2008-01-28.

11. Övriga frågor

Upptogs fråga om den dåliga asfaltsbeläggningen vid infarten från  Fullerövägen mot Gryningsvägen – Skymningsvägen. Uppdrogs åt Bo Söderlund att kontakta kommunen för åtgärder.

12. Nästa styrelsemöte hålls tisdagen den 26 februari 2008  kl. 20.00 i Kvartersgården.

Eventuella ärenden anmäls till ordföranden.

13. Avslutande

Avslutades styrelsemötet av ordföranden som tackade för visat intresse.

 

Vid protokollet:

Bo Söderlund

Justeras:

Lars-Gunnar  Larsson                                                                            P O Dovner

 

2008-02-24

Protokoll från Styrelsemöte 2008-01-22

63:ans samfällighetsförening i Storvreta

Protokoll för vid sammanträde med styrelsen

 

Datum: 2008-01-22

Plats: Kvarterslokalen

Närvarande: P O Dovner, Sture Hortlund, Lars-Gunnar Larsson, Björn Stålnacke och Bo Söderlund.

 

1. Sammanträdet förklarades öppnat av ordförande Björn Stålnacke.

2.Valdes Lars-Gunnar Larsson och Sture Hortlund till att justera dagens protokoll.

3.Godkände styrelsen förslaget till dagordning.

4. Beslutade styrelsen att punkt 5 på dagordningen tas upp på nästa styrelsemöte då gårdsfogden Richard Widman ej kunnat närvara vid detta styrelsemöte. Björn Stålnacke kontaktar gårdsfogden personligen.

5.Genomgicks föregående protokoll från styrelsemötet den 10 december 2007 varefter styrelsen beslutade att lägga detta till handlingarna.

6. Genomgicks styrelsens förslag till motioner till årsstämman. Motionerna avser dels försköning av området dels reducering av medlemsavgiften för de 28 medlemmar på Skymningsvägen med garage i garagelängorna. Konstaterades att de föreslagna motionerna skall revideras till nästa styrelsemöte. Uppdrog styrelsen åt P-O Dovner att komma med förslag till motion till nästa styrelsemöte avseende arvode för styrelseledamöter, gårdsfogde, webbmaster etc.

7.Konstaterades att vi nu har en reviderad medlemsmatrikel som kan läggas ut på 63.ans hemsida med användarnamn och lösenord. Genomgicks förslag till användning av 63:ans matrikel – praktiska detaljer skall skickas ut till medlemmarna via brevlådan snarast möjligt.

8. Informerade Sture Hortlund om det ekonomiska läget varvid konstaterades att läget är under kontroll och att vi följer budget. Se bilagda Balans och Resultatrapport.

9. Genomgång av aktivitetslista

Konstaterades att:

Soptunnor – ärendet kvarstår. Kan tas upp som övrig fråga på årsstämman.

Gemensamma aktiviteter – intresseanmälan inkommit avseende bordtennisturnering och skidstafett- förslagsställaren inbjuds att komma och redogöra för sina förslag vid nästa styrelsemöte -ärendet kvarstår.

Kvartersgården med diverse renoveringsbehov -ärendet kvarstår. Gårdsfogden inbjuds till nästa styrelsemöte

Kommunens lekplats – ärendet kvarstår.

Grannsamverkan – intresse för gransamverkan inkommit – ärendet kvarstår.

63:ans 30 års jubileum 2009- ärendet kvarstår.

Trasig gunga vid lekparken – inköps under våren 2008- ärendet kvarstår. Ansvar: Björn Stålnacke.

Aktiviteter inför årsstämman att tas upp :

Kontakt med valberedning, brev samt reviderad medlemsmatrikel

Kallelse till årsstämma, färdigställande och distribuering

Verksamhetsberättelse

Årsredovisning

Budgetförslag

 

10. Övriga frågor

Beslutade styrelsen att årsstämman i 63.ans samfällighetsförening skall hållas den 13 mars 2008 kl. 19. 00. i Kvartersgården. Motioner till årsstämman skall lämnas till styrelsen senast den 14 februari 2008. Påminnelse till medlemmarna om att inkomma med motioner till årsstämman sker genom utdelning av informationsblad. Björn Stålnacke ombesörjer utformning och utdelning av informationsbladet samt utarbetar förslag till kallelse till årsstämman.

11. Nästa styrelsemöte hålls måndagen den 18 februari 2008  kl. 19.00 i Kvartersgården.

Till mötet kallas även gårdsfogden Richard Widman, webbmastern Mats Wiberg samt Sven Gulliksson, Skymningsvägen 110. Eventuella ärenden anmäls till ordföranden.

12. Avslutande

Avslutades styrelsemötet av ordföranden som tackade för visat intresse.

 

Vid protokollet:

Bo Söderlund

Justeras:

Lars-Gunnar  Larsson                                                                            Sture Hortlund

2008-01-28

Protokoll från Styrelsemöte 2007-12-10

63:ans samfällighetsförening i Storvreta
Protokoll för vid sammanträde med styrelsen

Datum: 2007-12-10
Plats: Kvarterslokalen
Närvarande: P O Dovner, Sture Hortlund, Björn Stålnacke och Bo Söderlund. Lars-Gunnar Larsson hade anmält förhinder

1. Sammanträdet förklarades öppnat av ordförande Björn Stålnacke.

2.Valdes P O Dovner och Sture Hortlund till att justera dagens protokoll.

3.Godkände styrelsen förslaget till dagordning.

4.Genomgicks föregående protokoll från styrelsemötet den 5 november 2007 varefter styrelsen beslutade att lägga detta till handlingarna. Beslutade styrelsen fortsättningsvis som en rutin att senast upprättade protokollet skickas till ordföranden senast en vecka före kommande styrelsemöte.

5. Beslutade styrelsen att punkt 5 på dagordningen tas upp på nästa styrelsemöte då gårdsfogden Richard Widman ej kunnat närvara vid detta styrelsemöte.

6. Informerade webbmastern Mats Wiberg om 63: ans reviderade hemsida. Diskuterades innehållet och utformningen varvid förslag till förbättringar framkom.
Framfördes förslag från webbmastern att skicka ut allmän information via hemsidan innan densamma går ut via medlemmarnas brevlådor till exempel inför våra städdagar. Uppdrog styrelsen till webbmastern att fortsätta arbetet med att utreda möjligheten till enkelt lösenord för inloggning vid beslut att lägga ut vår nyreviderade matrikel på 63:ans hemsida. Webbmastern återkommer till styrelsen med statusrapport snarast möjligt. Konstaterades att något investeringsbehov av nytt material/programvara etc. ej för närvarande föreligger men att webbmastern förbehåller sig rätt att återkomma om behov uppkommer.

7.Beträffande planering av budgetarbete och eventuella motioner till stämman 2008 diskuterades i huvudsak följande.

7.1 Besiktning/inventering av 63:ans samfällighet enligt bilaga 1, här beslöt styrelsen att Björn Stålnacke utarbetar förslag till motion i detta ärende samt inventerar dessförinnan bland lämpliga personer med trädgårdsarkitektbakgrund eller motsvarande och utser passande person för bistånd/förslag till lämpliga åtgärder och gärna med kostnadsförslag.

7.2 Kostnader för underhåll av lekplatser, vägar, förbättringsåtgärder med i budgetarbetet.

7.3 Brev till valberedningen utformas av Bo Söderlund inklusive förteckning över tidigare aktiva medlemmar som tidigare varit aktiva som styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer, revisorsuppleanter, kassörer, gårdsfogdar för att underlätta valberedningen arbete.

7.4 Konstaterade styrelsen att nivåerna för arvode till olika befattningshavare inom 63.ans samfällighet behöver ses över. Förslag till motion tas fram av styrelsen till stämman 2008.

7.5 Konstaterade styrelsen att det kan föreligga behov för medlemmarna på Skymningsvägen att dela upp medlemsavgiften på två inbetalningstillfällen främst pga. garagerenoveringen som orsakat förhöjda avgifter. Beslut skall i så fall tas på stämman och även när avgifterna skall vara betalda. Uppdrogs åt Bo Söderlund att kontrollera detta visavi gällande stadgar samt återkomma med förslag till motion i detta ärende.

8. Informerade Sture Hortlund om det ekonomiska läget varvid konstaterades att läget är under kontroll dvs. vi hamnar sannolikt på budget.

9. Genomgång av aktivitetslista
Konstaterades att:
Medlemsmatrikel – ärendet slutfört.
Soptunnor – ärendet kvarstår förslag till åtgärd samt ritning med i motion.
Gemensamma aktiviteter – intresseanmälan inkommit avseende bordtennisturnering och skidstafett- förslagsställaren inbjuds att komma och redogöra för sina förslag vid nästa styrelsemöte -ärendet kvarstår.
Kvartersgården med diverse renoveringsbehov -ärendet kvarstår. Gårdsfogden inbjuds till nästa styrelsemöte
Kommunens lekplats – ärendet kvarstår.
Grannsamverkan – intresse för gransamverkan inkommit – ärendet kvarstår. Konstaterades att inbrott skett nyligen i en fastighet på Gryningsvägen vilket borde höja intresset för grannsamverkan.
63:ans 30 års jubileum 2009- ärendet kvarstår.
Trasig gunga vid lekparken – inköps under våren 2008- ärendet kvarstår.

10. Övriga frågor
Konstaterades att vi behöver ny kalender till kvartersgården. Beslutade styrelsen att uppdra åt gårdsfogden Richard Widman att ordna detta.

11. Nästa styrelsemöte hålls tisdagen den 22 januari 2008 kl. 19.00 i Kvartersgården.
Till mötet kallas även gårdsfogden Richard Widman, webbmastern Mats Wiberg samt Sven Gulliksson, Skymningsvägen 110. Eventuella ärenden anmäls till ordföranden.

13. Avslutande
Avslutades styrelsemötet av ordföranden som tackade för visat intresse.

Vid protokollet:

Bo Söderlund

Justeras:

PO Dovner Sture Hortlund

2007-12-31

Protokoll från Styrelsemöte 2007-11-05

63:ans samfällighetsförening i Storvreta
Protokoll för vid sammanträde med styrelsen

Datum: 2007-11-05
Plats: Kvarterslokalen
Närvarande: P O Dovner, Sture Hortlund, Lars-Gunnar Larsson , Björn Stålnacke och Bo Söderlund.

1. Sammanträdet förklarades öppnat av ordförande Björn Stålnacke.

2.Valdes P O Dovner och Lars Gunnar Larsson till att justera dagens protokoll.

3.Godkände styrelsen förslaget till dagordning.

4.Genomgicks föregående protokoll från styrelsemötet den 2 oktober 2007 varefter styrelsen beslutade att lägga detta till handlingarna.

5.Summerade Björn Stålnacke höstens städdag den 20 oktober i huvudsak enligt följande.
Deltagare från Skymningsvägen var 17 av 28 hushåll och från Gryningsvägen 13 av 35 hushåll vilket kan sägas var något i underkant. Av de aktiviteter som skulle ha utförts i form av städning, grävning etc. kvarstår några. Kvarvarande aktiviteter kan utföras efter hand av de personer som anmält förhinder till städdagen. Björn Stålnacke tar fram lista på utförda och kvarvarande aktiviteter. Tackade Björn Stålnacke alla som bidragit till och genomfört denna städdag.

6. Informerade Sture Hortlund om det ekonomiska läget varvid konstaterades att läget är under kontroll dvs. vi ligger på budget men att 1600 kr i medlemsavgifter ännu ej inkommit.

7. Genomgång av aktivitetslista
Konstaterades att:
Garagerenoveringen är genomförd till fullo – ärendet fullgjort.
Ritningsarkivet är genomgånget och något behov av revidering av instruktion bedöms för närvarande ej föreligga, arkivskåp beställt och betalt, arkivskåpet på plats v45- ärendet fullgjort.
Medlemsmatrikel – ärendet kvarstår.
Soptunnor – ärendet kvarstår.
Gemensamma aktiviteter – intresseanmälan inkommit avseende bordtennisturnering och skidstafett- förslagsställaren inbjuds att komma och redogöra för sina förslag vid nästa styrelsemöte -ärendet kvarstår.
Kvartersgården med diverse renoveringsbehov -ärendet kvarstår. Gårdsfogden inbjuds till nästa styrelsemöte
Kommunens lekplats – ärendet kvarstår.
Grannsamverkan – intresse för gransamverkan inkommit – ärendet kvarstår.
Lekplatsbesiktning -ärendet fullgjort.
63:ans 30 års jubileum 2009- ärendet kvarstår.
Trasig gunga vid lekparken – inköps under våren 2008- ärendet kvarstår.

8. Övriga frågor
Snöröjning. Informerade Sture Hortlund om förhöjda avgifter för snöröjning och sandning kommande vinter 2007-2008. Den nya avgiften blir för snöröjning 950kr/tillfälle och sandning 750 kr/tillfälle. En höjning med 50 kr per aktivitet. Beslutade styrelsen att godkänna denna höjning.

Strålkastare vid garageplan ur funktion. Bo Söderlund kontaktar gårdsfogden Richard Widman för åtgärder samt för översyn av belysningen inom samfälligheten som skall åtgärdas vid behov.

Besiktning/inventering av förbättringsåtgärder inom 63:ans samfällighet. Beslutade styrelsen att göra en inventering av förbättringsåtgärder inom området och föreslå lämpliga åtgärder till nästa årsstämma. Ett första möte med styrelsen och gårdsfogden i Kvartergården söndagen den 11 november lkl. 14.00.

Värmepump till kvartergården. Informerade Sture Hortlund i detta ärende. Beslutade styrelsen att tills vidare inte ta upp frågan för handläggning.

Arvode till gårdsfogden. Diskuterades fördelning av arvode till tidigare gårdsfogden Leif Porjebäck och den nytillträdde gårdsfogden Richard Widman. Beslutade styrelsen att arvodet under 2007 skall utgå till Porjebäck med 2000 kr för 6 månader och arvodet till Widman skall utgå med 2500 kr för 6 månader.

Beslutade styrelsen att den årliga styrelsemiddagen skall avhållas tisdagen den 6 december 2007 dit även gårdsfogden Richard Widman och webbmastern Mats Wiberg skall inbjudas.
Björn Stålnacke meddelar tid och plats.

Avslutningsvis konstaterade styrelsen att vårt utskick av informationsbladet till samtliga delägare i 63 samfällighetsförening under hösten dessvärre inte resulterat det gensvar som styrelsen förväntat.
Anmälan- uppgifter till reviderad matrikel besvarades av 24 hushåll av totalt 63 vilket är mycket dåligt. Vi har fått en intresseanmälan för gemensamma aktiviteter men dessbättre några intresseanmälningar för grannsamverkan.

9. Nästa styrelsemöte hålls måndagen den 10 december kl. 19.00 i Kvartersgården.
Till mötet kallas även gårdsfogden Richard Widman, webbmastern Mats Wiberg samt Sven Gulliksson, Skymningsvägen 110.Eventuella ärenden anmäls till ordföranden.

10. Avslutande
Avslutades styrelsemötet av ordföranden som tackade för visat intresse.

Vid protokollet:

Bo Söderlund

Justeras:

PO Dovner Lars-Gunnar Larsson

2007-11-08

Protokoll från Styrelsemöte 2007-09-10

63:ans samfällighetsförening i Storvreta

Protokoll för vid sammanträde med styrelsen

 

Datum: 2007-09-10

Plats: Kvarterslokalen

Närvarande: P O Dovner, Sture Horlund, Lars-Gunnar Larsson, Björn Stålnacke och Bo Söderlund, Richard Widman (punkt 4).

 

1.Sammanträdet förklarades öppnat av ordförande Björn Stålnacke.

 

2..Valdes Lars-Gunnar Larsson och PO Dovner till att justera dagens protokoll..

 

3.Godkände styrelsen förslaget till dagordning.

 

4.Hälsades den nye gårdsfogden Richard Widman välkommen till styrelsemötet.

 

Genomgicks visst reparationsbehov i kvartersgården samt materialbehov  såväl generellt som inför höstens städdag 2007 varvid i huvudsak följande konstaterades.

Reparationsbehov i kvartersgården: trasig fönsterkarm som får åtgärdas vid städdagen våren 2008, missfärgad vägg i kvarterslokalen skall åtgärdas höstens städdag 2007.

Gårdsfogden lovade att i samråd med den tidigare gårdsfogden Leif Porjebäck åtgärda att  fönstergaller i passande storlek kommer på plats snarast möjligt.

Slutligen lovade gårdsfogden att åtgärda trasigt fönsterfoder i kvartersgården snarast möjligt.

 

Beträffande materialbehov åtog sig gårdsfogden att kontrollera och komplettera materialbehovet av lampor, toa papper och övrigt förbrukningsmaterial samt kontrollera och komplettera att allt finns som behövs vid höstens städdag 2007 i form av plastsäckar, målarfärg, oljor, penslar m.m.

 

Gårdsfogden lovade även att åtgärda spotlighten vid garagelängan vid Skymningsvägen snarast möjligt Påpekade gårdsfogden behov av inventering och eventuella åtgärder av samtliga brunnar inom samfälligheten. Sistnämnda ärende tas med som aktivitet på höstens städdag 2007.

 

5.Genomgicks föregående protokoll från styrelsemötet den 13 augusti 2007 varefter styrelsen beslutade att lägga detta till handlingarna.

 

6.Genomgicks skrivelse från Hans Josefsson se bilaga 1.Konstaterades att frågan om kvarvarande rishög från valborg 2007 borde vara en fråga för Uppsala kommun varefter styrelsen beslutade att Björn Stålnacke kontaktar Uppsala kommun för bortforsling. Beträffande aktuellt körsbärsträd på samfälligheten beslutade styrelsen att detta tas som en aktivitet på höstens städdag 2007 innebärande kapning och bortforsling om detta bedöms lämpligt. Beträffande styrelsens hållning angående kommunens förslag angående ängsmarken neremot ån se vidare under punkt 7 nedan.

 

7. Uppsala kommuns vidareutveckling av skötseln av ängen ned mot ån.

Synpunkter på Uppsala kommuns skrivelse skall vara Uppsala kommun tillhanda senast den 1 november 2007. Beslutade styrelsen att skicka ut information i detta ärende till samtliga medlemmar med möjlighet att inkomma med synpunkter till styrelsen eller direkt till kommunen. Styrelsen kommer sedan inom förelagd tid inkomma med synpunkter på Uppsala kommuns skrivelse.

 

8. Överlämnade Björn Stålnacke reviderat  informationsblad. Se bilaga 2.

Ålades samtliga närvarande att inkomma med synpunkter snarast möjligt.

 

9. Beslutade styrelsen att höstens städdag blir söndagen den 20 oktober 2007.

Aktiviteter, tider, arbetsfördelning etc. skall fastställas på kommande styrelsemöte den 2 oktober 2007.

 

10. Informerade Sture Hortlund om det ekonomiska läget.

 

11. Genomgång av aktivitetslista

Garagerenovering 1.Återstår uppsättning av skyltar. Ärendet kvarstår. Åtgärdas på höstens städdag.

Ritningar. Arkiveringsinstruktion. Ärendet kvarstår. Ansvarig Björn Stålnacke.

Medlemsmatrikel. Revidering /uppdatering/hemsida. Ärendet kvarstår.

Soptunnor. Flytta uppställningsplatsen Ärendet kvarstår.

Gemensamma aktiviteter.  Ärendet kvarstår.

Kvartersgården. Reparationsbehov: trasig fönsterkarm. Åtgärdas vårens städdag 2008.

Missfärgad vägg åtgärdas höstens städdag . Fönstergaller åtgärdas av gårdsfogden. Ärendet kvarstår.

Kommunens lekplats. Ärendet kvarstår.

Grannsamverkan. Ärendet kvarstår.

Brandsäkert arkiveringsskåp. Ärendet kvarstår. Ansvarig Sture Hortlund ombads ta fram två alternativ för beslut om inköp till nästa styrelsemöte.

Lekplatsbesiktning. C-fel åtgärdas vid höstens städdag. Ärendet kvarstår

 

12. Övriga frågor

Vid tidigare styrelsemöte den 13 augusti 2007 uppkom fråga om åtgärd av styrelsen vid sen eller utebliven betalning från medlem. Styrelsen skall ta till vara medlemmarnas intressen på bästa sätt. Om någon medlem betalar medlemsavgiften för sent eller betalning ej erläggs måste styrelsen agera. Styrelsen kommer därför på kommande årsstämma att verka för att beslut tas om aktuell medlemsavgift på sedvanligt sätt men även när avgiften skall vara betald. Vid utebliven eller sen betalning kommer styrelsen att vidta erforderliga åtgärder.

 

13. Nästa styrelsemöte hålls den 2 oktober kl. 19.00 i Kvartersgården. Eventuella ärenden anmäls till ordföranden.

 

14. Avslutande

Avslutades styrelsemötet av ordföranden som tackade för visat intresse.

 

Vid protokollet:

 

Bo Söderlund

 

Justeras:

 

Lars-Gunnar Larsson                                                                             PO Dovner

Protokoll från Styrelsemöte 2007-08-13

63:ans samfällighetsförening i Storvreta

Protokoll för vid sammanträde med styrelsen

 

Datum: 2007-08-13

Plats: Kvarterslokalen

Närvarande: P O Dovner, Sture Horlund, Lars-Gunnar Larsson, Björn Stålnacke och Bo Söderlund.

 

1.Sammanträdet förklarades öppnat av ordförande Björn Stålnacke.

 

2..Valdes Lars-Gunnar Larsson och PO Dovner till att justera dagens protokoll..

 

3.Godkände styrelsen förslaget till dagordning.

 

4.Genomgicks föregående protokoll från styrelsemötet 2007-06-04 och 2007-06-18 varefter styrelsen beslutade att lägga dessa till handlingarna.

 

5.Informerade Björn Stålnacke om Uppsala Kommuns beslut angående gräsklippning av vissa gräsytor i Storvreta. Beslutet om det står fast kommer sannolikt att innebära att gräsytorna ner mot Fyrisån gränsande mot 63:ans samfällighet blir ängsytor dvs. ogräset får växa fritt. Se bilaga 1. Hans Norrgård Sk 120 har i anledning av detta inkommit med skrivelse till styrelsen. Se bilaga 2.

Diskuterades ärendet ingående varefter styrelsen beslutade att inkomma med skrivelse med våra synpunkter till Kommunen senast den 1 november 2007. Styrelsen kommer dessförinnan även att kontakta andra berörda parter t.ex. den andra samfällighetsföreningen på Skymningsvägen samt skolor.

 

6.Redovisades förslag till textinnehållet i ett kommande utskick samt information på hemsidan enligt tidigare beslutad arbetsfördelning.

Konstaterades att viss redigering återstod samt att allt material därefter skall skickas till Björn Stålnacke som sammanställer materialet för en sista finputsning vid nästa styrelsemöte.

 

7.Informerade  Sture Hortlund om det ekonomiska läget. Se bilaga 3.

 

8. Genomgång av aktivitetslista

Garagerenovering 1.Återstår uppsättning av skyltar. Ärendet kvarstår.

Ritningar. Arkiveringsinstruktion. Ärendet kvarstår. Ansvarig Björn Stålnacke.

Medlemsmatrikel. Revidering /uppdatering/hemsida. Ärendet kvarstår.

Soptunnor. Flytta uppställningsplatsen Ärendet kvarstår.

Gemensamma aktiviteter.  Ärendet kvarstår.

Kvartersgården. Reparationsbehov: trasig fönsterkarm. Ny beställd av Porjebäck.

Missfärgad vägg, fönstergaller. Ärendet kvarstår.

 

Kommunens lekplats. Ärendet kvarstår.

Grannsamverkan. Ärendet kvarstår.

Brandsäkert arkiveringsskåp.Ärendet kvarstår. Ansvarig Sture Hortlund.

Lekplatsbesiktning. C-fel åtgärdas vid höstens städdag. Ärendet kvarstår

 

 

 

9. Övriga frågor

 

A. Ritningsskåp.

 

Beslutade styrelsen att inköpa ett ritningsskåp av LG  Larsson Gr 63 till ett pris av 500 kr.

I skåpet som finns uppsatt i kvartersgården skall diverse ritningar förvaras.

 

B. Betalning av årsavgift. 

 

Vad kan styrelsen göra vid sen eller utebliven betalning från medlem?

Bo Söderlund åtog sig att titta på detta till nästa sammanträde.

 

C. Trettioårsjubileum/fest 2009

 

I juli 2009 fyller 63:an 30 år.

Planering inför detta. Ärendet upp på aktivitetslistan.

 

D. Beslutade styrelsen att kalla den nye gårdsfogden Richard Widman samt vår webbmaster Mats Wiberg till nästa styrelsemöte.

 

10. Nästa styrelsemöte hålls den 10 september19.00 i Kvartersgården. Eventuella ärenden anmäls till ordföranden.

 

11.Avslutande

Avslutades styrelsemötet av ordföranden som tackade för visat intresse.

 

 

Vid protokollet:

 

Bo Söderlund

 

Justeras:

 

Lars-Gunnar Larsson                                                                             PO Dovner

 

 

 

2007-08-14

Protokoll från Styrelsemöte 2007-06-18

63:ans samfällighetsförening i Storvreta

Protokoll för vid extra sammanträde med styrelsen

 

Datum: 2007-06-18

Plats: Kvarterslokalen

Närvarande: P O Dovner, Sture Horlund, Lars-Gunnar Larsson, Björn Stålnacke och Bo Söderlund.

 

1.Sammanträdet förklarades öppnat av ordförande Björn Stålnacke.

 

2.Valdes Lars-Gunnar Larsson och PO Dovner till att justera dagens protokoll..

 

3.Godkände styrelsen förslaget till dagordning omfattande åtgärder beträffande lekplatsbesiktning och beslut om ny gårdsfogde.

 

4. Åtgärder beträffande lekplatsbesiktning (2007-05-02).

Informerade Björn Stålnacke att han åtgärdat de fel som i besiktningsprotokollet betecknats som B-fel. Beslutade styrelsen att resterande C-fel kan åtgärdas vid höstens städdag.

 

5.Ny gårdsfogde.

Beslutade styrelsen att utse Richard Widman, Gr 23 till ny gårdsfogde efter Leif Porjebäck.

Widman börjar omedelbart. Widman erhåller ett arvode om 5000 kr /år. Höjningen av arvodet

motiveras av att dels arvodet varit oförändrat dvs. 4000 kr/år under en längre tid dels att det skulle underlätta att i fortsättningen finna nya kandidater. Widman kan nås på tel: 018-36 60 05, mobil:070-626 66 81, e-post: richard.widman@comhem.se

 

6. Nästa styrelsemöte hålls den 13 augusti 19.00 i Kvartersgården. Eventuella ärenden anmäls till ordföranden.

 

7.Avslutande

Avslutades styrelsemötet av ordföranden som tackade för visat intresse.

 

 

Vid protokollet:

 

Bo Söderlund

 

Justeras:

 

Lars-Gunnar Larsson                                                                             PO Dovner

 

 

 

2007-06-23