Protokoll från Styrelsemöte 2006-09-18

63:ans samfällighetsförening i Storvreta

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen

 

 

Datum:           2006-09-18

Plats:             Kvarterslokalen

Närvarande:     Hans Josefsson, Sture Hortlund, Per-Ola Dovner

 

1.                                      Val av mötessekreterare
Per-Ola Dovner valdes till mötessekreterare

2.                                      Föregående protokoll
Föregående mötes protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

3.                                      Garagerenoveringen
GarageportExperten AB har fått betalning för portbyten. Räkning har inkommit från Zillén AB för tak och panel. Priset blev 5000 kr mer än offerten pga. att de fick flytta upp längsgående reglar (för att garageportarna sedan skulle kunna monteras i rätt höjd). Garagerenoveringsgruppen får i uppdrag att göra en besiktning av tak och panel innan den 4 oktober och meddela kassören när det är klart att betala.
Slutmålning av frontpaneler återstår. Garagerenoveringsgruppen får i uppgift att bestämma när det skall utföras, på höstens städdag eller till våren, bestämma typ av färg, inskaffa material samt se till att arbetet utförs.
Styrelsen tackar garagerenoveringsgruppen för ett fint arbete.

4.                                      Ekonomi
Beslutas att en extra avgift på 600 kr kommer att tas ut av garageägarna för att täcka första avbetalningarna på lånet till garagerenoveringarna.
Elpriset har bundits på två år hos Vattenfall för att undvika de signalerade elprishöjningarna.

5.                                      Städdag
Jaan Grünberg har gjort utkast till inbjudan och uppgiftslista för höstens städdag. Endast smärre ändringar noteras såsom att punkten uppröjning av avstjälpningsplatsen skall motiveras skriftligen i inbjudan.

6.                                      Aktivitetslista
En aktivitetslista har upprättats och kommer att gås igenom vid varje styrelsemöte. En uppdaterad version bifogas mötesprotokollen.

7.                                      Nästa möte
Nästa styrelsesammanträde kommer att hållas måndag 30/10 kl. 20:00

 

 

Vid protokollet                                        Justeras

Per-Ola Dovner                                      Hans Josefsson

Protokoll från Styrelsemöte 2006-08-16

63:ans samfällighetsförening i Storvreta

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen

 

Datum:                2006-08-16

Plats:                   Kvarterslokalen

Närvarande:       PO Dovner, Hans Josefsson, Jaan Grünberg, och Sture Hortlund.

                            

 1. Sammanträdet förklarades för öppnat

 

 1. Föredragningslistan fastställdes i enlighet med ordförandes förslag med tillägg av ärendet elektricitet och uppskjutande av ärendet åtgärdslista.

 

 1. Styrelsen behandlade frågan om garagerenovering. Efter rapport från PO Dovner konstaterades att renoveringen är förenad pga av att plåtslagerifirman inte kommit enligt överenskommelse. Arbetet ska komma igång vecka 34. Praktiska frågor diskuterades varvid frågan om uppläggningsplats för byggmaterial ställdes. PO Dovner kollar om behov föreligger för sådan hos byggarna. Frågan om ”planka på gaveln” uppkom – denna plankas framtid övervägs när uppgiftslistan för städdagen sätts ihop. Konstaterades att Sillén behöver påminnas om de lister de åtagit sig att ordna.

 

 1. Sture Hortlund redogjorde för samfällighetens ekonomi (bilaga 1). Konstaterades att kostnaderna för elektricitet och snöröjning är väsentligt högre än vad förutsetts. Styrelsen konstaterade att årets resultat mycket väl kan komma att bli ett underskott på bortåt 10 000 kronor.

 

Styrelsen diskuterade även extra debitering för garagen. Konstaterades att debiteringen görs när kostnaderna för renoveringen är klara. Debiteringen blir troligen kring 700 kronor.

 

Mot bakgrund av underskottet och det renoveringsbehov som finns diskuterades behovet av en underhålls- och förnyelseplan som underlag för att kunna fondera erforderliga medel. Styrelsen beslutade att återkomma till frågan senare under hösten.

 

 1. Styrelsen beslutade att höstens städdag genomförs den 14 oktober klockan 10. Jaan Grünberg utformar inbjudan (som går ut efter nästa styrelsemöte) och sammanställer uppgiftslistan. PO Dovner ordnar fika. Med inbjudan distribueras också matrikel med uppmaning att hushållen reviderar och kompletterar uppgifterna med e-post.

 

 1. Styrelsen diskuterade elkostnaderna och samfällighetens elavtal. Konstaterades att det troligtvis är fel tillfälle att binda elpriset just nu. Sture Hortlund bevakar frågan tillsammans med övriga ledamöter.

 

 1. Hans Josefsson informerade om att ett getingbo anträffats på kvartersgårdens vind. Styrelsen beslutade sig för att göra gemensam sak och ta bort detta senare i höst när getingarnas aktivitet avklingat.

 

Vid protokollet                                                             Justeras

Jaan Grünberg                                                            Hans Josefsson

Protokoll från Styrelsemöte 2006-06-26

63:ans samfällighetsförening i Storvreta

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen

 

 

Datum:         2006-06-26

Plats:            Kvarterslokalen

Närvarande: Hans Josefsson, Ove Swedén, Anders Rydén (suppleant, inkallad i stället för Jaan Grünberg), Sture Hortlund, Per-Ola Dovner, Leif Porjebäck (gårdsfogde), Mats Wiberg (medlem i garagerenoveringsgruppen)

 

 

1.                                     Val av mötessekreterare
Per-Ola Dovner valdes till mötessekreterare

2.                                     Föregående protokoll
– Lånet för garagerenoveringar har nu utbetalats, 259250 kr efter avdrag för avgift.
– Peo har samtalat med f.d. lekplatskommittén angående kommunens planer för deras lekplatser inom området. Gungorna på lekplatsen vid cykelvägen mellan Gryningsvägen och Skymningsvägen togs bort av kommunen, men de lämnade ett betongfundament som ligger någon decimeter ner i marken. De skulle återkomma för att ta bort den men gjorde aldrig det. Läge för en påminnelse.
För den södra lekplatsen, vid pulkabacken, finns det ingen ritning eller plan. Den tillkom spontant i slutet av byggnationen av vårat område. När den för ett par år sedan befanns vara i dåligt skick revs den av kommunen. Ingen ny lekplats är planerad men kommunen har medgett att det är brist på lekplatser på den här sidan Fullerövägen.
– Jaan Grünberg har anlitat Thomas Isenborg/TI Lekplatsbesiktning för att se över våra lekplatser. Några anmärkningar gjordes, se bilaga och punkten Rundvandring nedan.
– Hans Josefsson har kontrollerat senaste versionen av föreningens ordningsregler. Han fann denna tillräcklig och styrelsen beslutade att inte göra några ändringar.
– Till kommande agenda fördes frågorna om stillastående bilar, brandskydd för pärmar, försköning av området samt grannsamverkan.
– Protokollet lades sedan till handlingarna.

3.                                     Garagerenoveringen
Garagerenoveringsgruppen redovisade läget. Samtal har förts med de båda anlitade firmorna och de tror att de kan komma ingång vecka 32. Inte helt klargjort ifall de kontaktar varandra för att samordna arbetet. Garagekommittén kommer att följa upp detta och samtidigt ta reda på om garagen måste vara helt tomma.
– Vid detta möte skulle en utvärdering göras av prisuppgifter för eventuellt byte av all panel på garagen, inte bara fronten. Eftersom ingen prisförfrågan gjorts kunde detta ej göras, utan styrelsen valde att själv bedöma hur stort behovet av byte verkar vara, se vidare punkten Rundvandring nedan. Frontpanelen blir grundmålad. Färdigmålning planeras in till städdagen.
– Tillfälliga parkeringar är något som garagekommittén funderar vidare på.
– Nytt informationsblad skall förmedlas, dels innan semestrarna och dels som en påminnelse någon vecka innan arbetet börjar.
– Förslag läggs fram om att sätta skyltar vid infarten, eller lappar på garagen, när det börjar bli dags.
– Vi behöver utarbeta en strategi för hur vi gör om det står bilar kvar i garagen trots anmaningar om att flytta dem.

4.                                     Höstens sammanträden
Tre sammanträden bokades, måndagarna den 14/8, 18/9 och 30/10. Mötestid 20:00

5.                                     Övriga frågor
Sture Hortlund föreslog att styrelsen utreder vilka behov av fonderingar vi har för att kunna föreslå stämman en fonderingsplan. Frågan hänsköts till styrelsemöte senare i år.

6.                                     Rundvandring
Mötet förflyttade sig utomhus för att undersöka vad som måste göras på lekplatserna och för att besiktiga panelen på garagen.
– Vippgungans och gungornas fallunderlag behöver luckras upp och kompletteras. Detta löstes direkt på plats.
– Besiktningsmannen hade också anmärkt på att ett staket vid kommunens lekplats har ställen där hals kan fastna, vilket behöver åtgärdas omedelbart. Hans Josefsson åtog sig att kontakta kommunen angående detta.
– Styrelsen konstaterade att garagepanelen håller ett tag till. Eventuellt kan vi byta de sämsta brädorna.

 

 

 

Vid protokollet                                                        Justeras

Per-Ola Dovner                                                       Hans Josefsson

Protokoll från Styrelsemöte 2006-05-29

63:ans samfällighetsförening i Storvreta

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen

 

Datum:           2006-05-29

Plats:             Kvarterslokalen

Närvarande:     Hans Josefsson, Ove Swedén, Anders Rydén (suppleant, inkallad i stället för Jaan Grünberg), Sture Hortlund, Per-Ola Dovner, Leif Porjebäck (gårdsfogde med stående inbjudan till styrelsemötena, dock ingen rösträtt)

 

1.       Val av mötessekreterare
Per-Ola Dovner valdes till mötessekreterare

2.       Föregående protokoll
Föregående mötes protokoll granskades och lades till handlingarna

3.       Garagerenoveringen
Portbyten är beställda av Garageportexperten AB och takbyte av Zillén AB. Arbetena är planerade att komma igång vecka 32. Byte av frontpaneler ingår i takbytet men det har konstaterats att även övrig panel på garagen är i dåligt skick och bör bytas ut.
Styrelsen beslutar att ge arbetsgruppen i uppgift att fråga Zillén vad det skulle kosta att byta hela panelen, separat prisuppgift för målning.
Målning av frontpanelen kommer att planeras in till nästa städdag.
Banklån är beviljat, 260 000 kr, fem års fast ränta på 5,7%, amorteringstid 15 år. En första debitering av garageägarna kommer att göras under detta år. Det rör sig då om ca 1000 kr.  Styrelsen beslutar att godta lånet.

4.       Ekonomisk rapport
Hittills har 28000 kr inkommit av årsavgifterna. 18000 kr finns på Plusgirot.
Gatuunderhåll/snöröjning är den post som avviker mest från budgeten, pga. den snörika vintern. I övrigt är kostnaderna under kontroll.
Styrelsen beslutar att ge kassören fria händer att välja elleverantör och vid lämplig tidpunkt avgöra om elpriset skall vara rörligt eller bundet.

5.       Brandskydd för pärmar och ritningar
Styrelsen beslutar att utreda vad ett brandskåp kan kosta. I första hand behövs skydd för protokollspärmarna, av husritningar finns det troligen kopior hos kommunen.

6.       Stillastående bilar
Två bilar (varav en avställd) och en släpvagn har en längre tid stått obrukade på parkeringen. Detta är inte tillåtet enligt samfällighetens parkeringsregler.
Styrelsen beslutar att lämna en allmän påminnelse i samband med det planerade utskicket angående garagerenoveringen och därefter ta ställning till om direktkontakt med ägarna behöver tas.

7.       Frivillighet (uppdrag från stämman)
Denna punkt hänskjuts till styrelsemöte senare i år.

8.       Försköning av området och andra förändringsbehov
Noterades att en besiktning av lekplatserna bör göras.
Styrelsen beslutar att uppdra åt Per-Ola Dovner att kontakta gamla lekplatskommittén och höra vad de vet om kommunens planer för de lekplatser som är i deras ägo. Övriga förändringsbehov behandlas vid kommande möte.

9.       Gemensamma aktiviteter
Denna punkt hänskjuts till styrelsemöte senare i år.

10.   Översyn av kvartersgårdens ordningsregler.
Styrelsen beslutar att uppdra åt Hans Josefsson att gå igenom innehållet för att se om något behöver kompletteras eller ändras.

11.   Övriga frågor
Gårdsfogden påpekar att den plats där kommunen tillåtit dumpning av trädgårdsavfall har blivit misskött den senaste tiden. Folk tömmer på stigen och allt närmare fotbollsplanen. Om vi inte sköter detta så är det risk att kommunen inte längre tillåter stjälpning.
Noteras att styrelsen ännu inte fullföljt uppdraget från stämman 2005 om grannsamverkan.

12.   Nästa möte
26 juni klockan 20:00 i kvarterslokalen.

 

 

Vid protokollet                                             Justeras

Per-Ola Dovner                                           Hans Josefsson

Protokoll från Styrelsemöte 2006-05-02

63:ans samfällighetsförening i Storvreta

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen

 

Datum:         2006-05-02

Plats:            Kvarterslokalen

Närvarande:                      PO Dovner, Hans Josefsson, Jaan Grünberg, Sture Hortlund och Ove Swedén. Vid sammanträdet var även gårdsfogden Leif Porjebäck, som hade kallats särskilt, närvarande.

 1. Sammanträdet förklarades för öppnat av Hans Josefsson.

 

 1. Föredragningslistan fastställdes enligt ordförandes förslag med tillägg av två ärenden under övriga frågor.

 

 1. Styrelsen diskuterade gårdsfogdens uppgifter med Leif Porjebäck. Utgångspunkten var den arbetsbeskrivning som tagits fram under föregående verksamhetsår. I huvudsak utgör arbetsbeskrivningen en instruktion för gårdsfogden. Under diskussionen kom ett antal frågor upp.
  1. Ett problem som identifierades var frågan om tillfällig ersättare till Leif vid frånvaro. Tillsammans konstaterades att Leif Porjebäck kan uppdra åt någon att ersätta honom. Något separat arvode utgår inte för ersättare. Om problem uppstår med att hitta en ersättare kontaktar gårdsfogden styrelsen.
  2. Konstaterades att ordningsreglerna för kvartersgården behöver ses över.
  3. Frågan om vad ”vårda inventarier” betydde diskuterades. Konstaterades att det är det mesta som finns i kvartersgården.
  4. Procedurerna för lån av stege fungerar bra. Dock saknas en kort stege sedan flera år.
  5. Leif Porjebäck håller framförallt kontakt med Sture Hortlund i styrelsen. Sådana kontakter kan handla om inköp av olika slag. Akuta inköp (smärre kostnader) och åtgärder kan stugfogden själv besluta om.
  6. Gräsklipparen diskuterades. Konstaterades att service har gjorts och att den går OK. Viktigt att den hålls inlåst eftersom den tidigare har lånats och körts vårdslöst.
  7. Diskuterades vad besiktiga ytterområden betyder. Konstaterades att gårdsfogden med viss periodicitet förväntas gå igenom området. Sommartid sammanfaller detta lämpligtvis med gräsklippningen.
  8. Diskuterades vad att göra med den sandlåda som finns för att underhålla gångar under vintern. Konstaterades att Rådman kontaktas för att fylla på vid behov.
  9. Slutligen bad styrelsen Leif att plocka bort de rester av ris som finns efter insamlingen till Valborgseld. Är det för mycket arbete ber han om hjälp från styrelsen.

 

 1. Styrelsen diskuterade olika åtgärder för försköning av området. Beslutades
  1. att bordlägga frågan om vad att göra med det så kallade torget.
  2. att Ove Swedén samlar förslag på hur att organisera uppställningen av soptunnor på den stora parkeringsplatsen.

 

 1. Styrelsen diskuterade städdagen som genomfördes den 22 april. Konstaterades att ungefär hälften av hushållen deltagit och att större delen av uppgifterna genomförts. Dessutom har någon/några snyggat till kring den lekplats där det tidigare stått en rutschkana.
  1. Montering av vägbula, oljning av bänkar på torget samt staketet kring gungorna kvarstår. Uppdrogs åt PO Dovnder att montera vägbulan och åt Jaan Grünberg att fördela övriga uppgifter på icke närvarande hushåll.
  2. Konstaterades att vägbulans in- och utflyttning bör läggas till uppgiftslistorna för vårens respektive höstens städdagar.

 

 1. Styrelsen behandlade frågan om garagerenoveringen och
  1. konstaterade att renoveringen kommer att kunna finansieras genom ett banklån. Handlingar kommer att undertecknas inom kort.
  2. beslutade att anta budet för byte av garageportar förutsatt att finansieringen verkligen blir klar.
  3. beslutade att uppdra åt arbetsgruppen att anta lämpligaste anbudet på takrenovering.
  4. beslutade att uppdra åt arbetsgruppen att planera och genomföra garagerenoveringen med löpande rapportering till styrelsen.
  5. Hans Josefsson åtog sig att ta reda på från Garageportexperten på vilket sätt de boende på Gryningsvägen kan beställa garageportar med rabatt.

 

 1. Sture Hortlund redogjorde kort för ekonomin. Konstaterade att likviditeten på samfällighetens postgirokonto för tillfället var låg men att det rättar till sig genom att avisering av årsavgifterna sker inom kort.

 

 1. Övriga frågor
  1. PO Dovner hade kontaktats av en av grannarna som påpekade att vid infarten från Fullerövägen fanns det stora hål i vägbeläggningen. Hans Josefsson åtog sig att kontakta kommunen beträffande problemet.
  2. Konstaterades att det återigen kan finnas uppställda bilar på parkeringen. Uppdrogs åt Owe Swedén och PO Dovner att fram till nästa styrelsesammanträde med viss systematik kontrollera vilka bilar som inte används. Med detta som underlag kan styrelsen sedan besluta om åtgärder.

 

 1. Frågorna om brandskydd för pärmar och ritningar, frivillighet och gemensamma aktiviteter utöver städdagen bordlades till kommande sammanträden.

 

 1. Nästa sammanträde hålls den 29 maj klockan 20. Eventuella ärenden anmäls till ordföranden.

 

 

Vid protokollet                                                              Justeras

Jaan Grünberg                                                             Hans Josefsson

Protokoll från Styrelsemöte 2006-04-11

63:ans samfällighetsförening i Storvreta

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen

Datum: 2006-04-11

Plats: Kvarterslokalen

Närvarande: PO Dovner, Hans Josefsson, Jaan Grünberg, Sture Hortlund och Owe Swedén.

 1. Sammanträdet förklarades för öppnat av Jaan Grünberg.
 1. Jaan Grünberg åtog sig att föra protokoll i väntan på konstitueringen.
 1. Ove Swedén och PO Dovner utsågs till justeringsmän.
 1. Styrelsen godkände förslaget till dagordning.
 1. Styrelsen förde en diskussion om styrelsens arbetssätt och kom fram till att fördela aktuella uppgifter mellan samtliga styrelsemedlemmar.
 1. Styrelsen konstituerade sig med följande sammansättning:

 

Ordförande            Hans Josefsson

Vice ordförande    PO Dovner

Kassör                   Sture Hortlund

Sekreterare           Jaan Grünberg

Ledamot                Ove Swedén

 

I samband med att styrelsen konstituerade sig tog Hans Josefsson över ordförandeskapet för sammanträdet.

 1. Styrelsen utsåg Hans Josefsson och Sture Hortlund  att var för sig teckna samfällighetens firma.
 1. Styrelsen förde en utförlig diskussion om sina uppgifter. Till underlag låg bland annat en uttömmande rapport om styrelsens uppgifter från Hans Beskow. Styrelsen beslutade följande:
  1. Att samfällighetens matrikel förs av PO Dovner. PO kontaktar Hans Beskow för att på lämpligaste sätt ta över uppgifterna.
  2. Att PO Dovner tar hand om välkomnandet av nyinflyttade.
  3. Att be Hans Beskow att i samråd med ägaren till Gryningsvägen 14 se till så TV-kablarna som ligger där får ett fullgott skydd mot väder och vind .
  4. Att be Hans Beskow göra klart sorteringen av ritningar. Styrelsens sekreterare tar sedan över förvaltningen av dessa ritningar.
  5. Att styrelsens sekreterare förvaltar samfällighetens parkeringsregler
  6. Att be Hans Beskow fortsätta med hanteringen av samfällighetens sopskyltar
  7. Att Sture Hortlund har hand om försäkringar, kontakten med gårdsfogden och förteckningen av gårdsfogdens uppgifter.
  8. Att bjuda in gårdsfogden till ett kommande möte där han kan berätta om sitt uppdrag och vi tillsammans granskar arbetsbeskrivningen.
  9. Att styrelsens sekreterare ansvarar för att senaste protokoll och listor över nyckelpersoner anslås i kvartersgården, publiceras på hemsidan, utsänds till styrelsen och bifogas till materialet som delas ut till nyinflyttade.
 1. Styrelsen diskuterade kort fördelningen av nycklar till kvartersgården och beslutade att Sture Hortlund ordnar nyckel till Owe Swedén, PO Dovner tar över Tony Bengtssons nyckel och att Hans Beskow behåller sin nyckel för att kunna klara sina uppgifter.
 1. Styrelsen bestämde att städdag genomförs den 22 april kl 10. Uppgifter fördelades enligt följande.
  1. Jaan Grünberg tar han om beställning av färdigmat.
  2. Ove Swedén kontaktar Rådman för beställning av sopning
  3. Sture Hortlund ber gårdsfogden ordna med material och eventuella andra förberedelser.
  4. Hans Josefsson formulerar inbjudan, kopierar och distribuerar (eventuellt med hjälp av Sture).
  5. PO Dovner sätter samman uppgiftslistan.
  6. Ove Svedén ger möjlighet att skriva ner förslag till hur området i allmänhet och torget i synnerhet kan förskönas.
 1. Styrelsen följde upp årsstämman genom att tillsammans granska protokollet. Noterades att styrelsen av stämman fått i uppgift att fundera på hur att säkra rekryteringen till styrelsen. Styrelsen beslutade att ta upp frågan till behandling vid kommande sammanträden.
 1. Styrelsen konstaterade att årsstämman bifallit styrelsen motion om att låta renovera de gemensamma garagen. Styrelsen fastställde följande för det fortsatta arbetet:
  1. Tidsmässigt gäller att finansiering säkras innan några beställningar görs och att renoveringen ska vara klar innan kommande vinter.
  2. Styrelsen tillsätter en arbetsgrupp för att genomföra renoveringen. Denna grupp leds av styrelseledamöterna Dovner och Swedén. De kan kalla ytterligare lämpliga och intresserade till sig för att ingå i gruppen. Intresseförfrågan går ut med inbjudan till städdag. Denna grupp får också lösa frågan om förvaltning av reservdelar till garage framöver.
  3. Sture Hortlund och Hans Josefsson arbetar med finansieringen av renoveringen.
  4. Jaan Grünberg samordnar eventuella beställningar från garageägare på Gryningsvägen.
 1. Nästa sammanträde hålls den 2 maj klockan 20. Eventuella ärenden anmäls till ordföranden.

Vid protokollet

Jaan Grünberg

Justeras

Ove Swedén                                                                                       PO Dovner

Protokoll från Årsstämman 2006

Protokoll från Årsstämman 2006-03-30

1.         Stämman öppnades av föreningens ordförande Tony B.

2.         Stämman förklarades utlyst i vederbörlig ordning.

3.         Dagordningen godkändes utan ändringar.

4.         Till ordförande för stämman valdes Britt S. Till sekreterare för stämman valdes Hans B.

5.         Ett övrigt ärende anmäldes: Bo S (med i valberedningen) vill diskutera nya metoder för att få folk att engagera sig i föreningens styrelse.

6.         Till justeringsmän och rösträknare valdes Rita B och Mats W.

7.         Verksamhetsberättelsen hade skickats ut tillsammans med kallelsen till stämman. Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

8.         Styrelsens ekonomiska redovisning hade skickats ut tillsammans med kallelsen till stämman. Verksamhetsåret har gått med underskott, som till största delen beror på ökade kostnader för snöröjning och på att vi har lagat sprickor i asfalten. En fråga ställdes om kostnaderna för snöröjning. Kassören svarade att vår tidigare snöröjare (kommunen) har höjt avgifterna. De har också meddelat att de inte kommer att kunna fortsätta röja snö åt oss. Styrelsen har därför beställt snöröjning fr o m jan-06 av Stig Rådman. En fråga ställdes om varför en del pengar har överförts till ett riksgäldskonto. Kassören svarade att det beror på att räntan är så dålig på PostGirot, och vi vill ha hyfsad ränta på våra pengar. Den ekonomiska redovisningen godkändes och lades till handlingarna.

9.         Revisionsberättelsen lästes upp av mötesordföranden. Revisorerna hade inga anmärkningar och rekommenderade stämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Stämman godkände revisionsberättelsen, som lades till handlingarna.

10.     Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005.

11.     En motion hade inkommit till stämman. Den kom från styrelsen och hade skickats ut tillsammans med kallelsen till stämman. Motionen avsåg omläggning av taken på garagelängorna och byte av garageportar i garagelängorna, till en beräknad total kostnad på ca 324.000 kr. Detta diskuterades fram och tillbaka ett tag. Vissa menade att det är alltför mycket pengar för alltför små förbättringar. Andra menade att det är hög tid att snygga till garagelängorna. Röster höjdes också för att hänskjuta frågan till ett separat möte, för enbart de 28 berörda hushållen. Men andra menade att alla blivit kallade till stämman i laga ordning och de som var intresserade av att vara med och bestämma får komma på stämman. Stämman beslöt med stor majoritet att bifalla motionen, vilket innebär att tak och portar ska bytas. Endast boende i de 28 berörda hushållen hade rösträtt i denna fråga.

12.     Styrelsen hade föreslagit oförändrade ersättningar till styrelsen (3500 kr) och gårdsfogden (4000 kr). Detta godkändes av stämman utan diskussion.

13.     Budgetförslaget för verksamhetsåret 2005 hade skickats ut tillsammans med kallelsen till stämman. Styrelsen föreslog ökad årsavgift för själva samfälligheten (från 2000 kr till 2200 kr) och ökad årsavgift för garagen (från 1000 kr till 1300 kr). Utöver detta förväntas avsevärda ökningar av avgiften för garagen, som en följd av beslutet på stämman att byta tak och portar. Stämman godkände budgeten utan diskussion.

14.     Valberedningens förslag inkluderade samtliga styrelsemedlemmar som ska väljas, men ingen av dessa hade i förväg accepterat posten som ordförande. Valet av ordförande sköts därför upp till efter de övriga valen. När alla övriga val hade genomförts (§15-§18 nedan) fick den nya styrelsen i uppdrag att sinsemellan på lämpligt sätt ordna frågan om ordförandeskapet.

15.     Enligt valberedningens förslag valdes Sture H (omval), Per Ola D (nyval) och Ove S (nyval) till ordinarie ledamöter, samtliga på två år. Hans J och Jaan G valdes på två år för ett år sedan och kvarstår alltså som ordinarie ledamöter ett år till.

16.     Enligt valberedningens förslag valdes Lena N (omval) och Anders R (omval) till styrelsesuppleanter, båda på ett år.

17.     Enligt valberedningens förslag valdes Kent H (omval) och Ingvar J (omval) till revisorer, med Ingemar N (omval) och André L (omval) som revisorssuppleanter, samtliga på ett år.

18.     Till valberedning valdes Björn S (omval) och Bo S (omval). Under diskussionen om nya metoder för engagemang i styrelsen (§19) tillkom ytterligare en deltagare i valberedningen: Lars-Gunnar L (nyval). Ingen sammankallande för valberedningen utsågs på stämman, det får de valda bestämma själva.

19.     Övriga frågor:

Stämman diskuterade nya metoder för att få folk att engagera sig i föreningens styrelse. Vår grannförening söderut har en annan modell. Där cirkulerar ordförandeskapet genom hela adresslistan, varje hushåll är ordförande, ett år i taget. Kanske något att pröva för oss också? Mötet kom inte fram till några ytterligare idéer, utan uppdrog åt styrelsen att komma med förslag på hur rekryteringen till styrelsen skulle kunna förbättras / förenklas.

En fråga väcktes om intresse för odlingslotter i vårt närområde. Utrymme för detta saknas på föreningens mark, men möjlighet borde finnas att arrendera mark från lokala markägare. Stämman tog inget beslut i saken, men intresserade ombeds kontakta Lars-Gunnar L.

20.     Meddelades att protokollet från stämman som vanligt kommer att delas ut i brevlådan till alla hushåll, inom två veckor.

21.     Mötesordföranden tackade den avgående styrelsen för väl utfört arbete och förklarade stämman avslutad.

Protokoll från Styrelsemöte 2006-03-06

Närvarande: Tony Bengtsson, Hans Josefsson, Hans Beskow, Sture Hortlund, Jaan Grünberg.

§ 6.      Förra årsstämman ville veta mer om Grannsamverkan. Sture H ska kolla upp lämplig föredragshållare som kan komma till årsstämman och prata om detta.

§ 7.      Sture H rapporterar om ekonomin. Samfällighetens ekonomi har gått med drygt 11.000 kr underskott under det gångna verksamhetsåret. Underskottet beror nästan enbart på den lagning av asfalt som gjorts under året, som inte fanns med i budgeten, samt på visst överdrag för snöröjningen. Dessa två saker drog ca 20.000 kr över budget. Det balanseras dock delvis av att diverse andra poster tillsammans gått ca 10.000 kunder budget (framför allt yttre underhåll). Styrelsen kommer att rekommendera stämman att underskottet balanseras mot eget kapital.

§ 8.      Budgetförslaget för nästa verksamhetsår diskuterades. En del poster justerades uppåt eller nedåt. Budgeten innebär att årsavgiften för samfälligheten föreslås höjas från 2000 kr till 2200 kr, främst beroende på ökade utgifter för snöröjning och förutsedda utgifter för reparation av fönster i Kvartersgården, samt viss väntad ökning för kabel-TV, som är en indexreglerad avgift. För garagen föreslås en höjning av årsavgiften från 1000 kr till 1300 kr, främst beroende på ökade utgifter för snöröjning och för den besiktning av garagen som utfördes i december, men där fakturan kom i januari.

§ 9.      Reparation av garagelängorna diskuterades. Hans B har tagit in offerter från två olika firmor på omläggning av taket på alla tre längor. Båda anger ungefär samma kostnad, ca 156.000 kr inkl moms, men den ena inkluderar även byte av träpanelen på framsidan. En offert på ommålning av garageportarna har också tagits in. Det skulle kosta ca 68.000 kr. Enligt tidigare intagen offert skulle byte av samtliga portar mot nya kosta ca 168.000 kr. Ommålning skulle alltså kosta ca 40% av vad nya portar kostar, vilket känns onödigt mycket. Styrelsen kan inte rekommendera ommålning av portarna. Beslutar att Hans B ska skriva en motion till stämman om byte av både tak och portar. Detta beräknas alltså kosta ca 324.000 kr. Styrelsen ska föreslå stämman att detta finansieras genom att garagens nuvarande fond och överskott (ca 74.000 kr) används och resterande 250.000 kr lånas. Sture H har frågat på bank om vilken ränta vi skulle kunna få, det blir ca 5%. Om vi lånar på 20 år med rak ränta så blir det ca 900 kr/år/hus i början och ca hälften av det mot slutet. Om stämman antar denna motion så kommer årsavgiften för garagen att behöva höjas med ytterligare ungefär 900 kr/år. Viss oklarhet finns om garagen kan/får/bör användas som säkerhet för lånet. Räntan 5% förutsätter att banken kan få ”fullgod säkerhet” för lånet.

§ 10.  Den östra kullen diskuterades. Asfaltering kostar ca 40-50.000 kr. Plus en basketkorg, som gissningsvis kostar 5-10.000 kr. Men spela basket kan man göra på PP och bordtennis finns i Kvartersgården. Beslutar att rekommendera stämman att inget vidare görs vid den östra kullen.

§ 11.  Styrelsen har tidigare beslutat att protokoll från styrelsemöten ska anslås på webbsidan, i förkortad form. Hans B har inte fått det gjort, delvis pga extra arbete med att förkorta protokollen. Enligt Tony B så ställer PUL inte så hårda krav som vi tidigare trodde. Beslutade att protokollen ska anslås på webbsidan i helt oavkortad form.

§ 12.  Datum och tid för nästa styrelsemöte bestämdes inte, eftersom detta var sista mötet med den nuvarande styrelsen.

Protokoll från Styrelsemöte 2006-02-07

Närvarande: Tony Bengtsson, Hans Josefsson, Hans Beskow, Sture Hortlund, Jaan Grünberg.

§ 1.      Beslutar att beställa snöröjning enligt offert från Stig Rådman, se bilaga till detta protokoll. Sture har beställt muntligen av Stig R tidigare, efter informell överenskommelse med majoriteten av styrelsens ledamöter. Rådman har tagit över från årsskiftet efter Kommunen. Rådman kommer att fakturera per månad, vilket gör att vi får mycket kortare tid mellan arbete och betalning, än vi har haft med Kommunen. Det blir bättre för oss.

§ 2.      Sture rapporterar kort om ekonomin. Alla hushåll har nu betalat årsavgiften för 2005. Läget i allmänhet ser hyfsat ut, vi går ungefär jämnt ut i år. Sture återkommer nästa möte med en mer detaljerad redovisning, inför årsstämman.

§ 3.      Årsstämman bestämdes till torsdagen den 30 mars, kl 19. Beslutade att Tony ska skicka ut en ”blänkare” snarast med datum för stämman och en uppmaning att skicka in motioner. Den slutliga kallelsen kommer att skickas ut senare. Den ska innehålla dagordning, ekonomiska rapporter etc (som vanligt) och dessutom information den offert som vi har fått för den östra lekplatsen.

§ 4.      Besiktning av garageportarna har utförts 2005-12-28 av Jan Källman Ingenjörsbyrå. Besiktningen resulterade i anmärkningar på flera olika saker: Sju portar var så pass trasiga att de hellre borde bytas än repareras. Taken läcker och fuktspärren är dålig, beror på att monteringen gjorts på fel sätt, med spik i korrugeringens toppar, borde ha skruvats i korrugeringens dalar. Många fasadbrädor är dåliga, en del behöver målas om och en del behöver bytas. En av de skadade portarna sitter i den mittre längan, resten sitter i den norra längan. Alla anmärkningar på dörrarna avser slitage och bucklor, inga säkerhetsrisker har hittats. Portarna anses säkra, men ibland slitna. Beslutade att ta in offerter på omläggning av taken, Hans B ska ordna minst en offert före nästa styrelsemöte. Gärna även offert på bygge av helt nya garagelängor.

§ 5.      Datum och tid för nästa styrelsemöte: Måndagen den 6 mars, klockan 20, i kvartersgården.

Protokoll från Årsstämman 2005

Protokoll från Årsstämman 2005-03-23

1.         Stämman öppnades av föreningens ordförande Tony B.

2.         Stämman förklarades utlyst i vederbörlig ordning.

3.         Dagordningen godkändes utan ändringar.

4.         Till ordförande för stämman valdes Britt S. Till sekreterare för stämman valdes Hans B.

5.         Några övriga ärenden anmäldes: Tony B framförde ett önskemål från Göran K om att den östra lekplatsen kan göras om till basket-plan. Eva-Karin J vill ta upp grannsamverkan mot inbrott. Lars E vill diskutera snöröjningen.

6.         Till justeringsmän och rösträknare valdes Lars-Gunnar L och Marita L.

7.         Verksamhetsberättelsen hade skickats ut tillsammans med kallelsen till stämman. Verksamhetsberättelsen godkändes utan diskussion och lades till handlingarna.

8.         Styrelsens ekonomiska redovisning hade skickats ut tillsammans med kallelsen till stämman. En fråga ställdes om varför de stora kostnaderna för den nya lekplatsen inte syns i resultaträkningen. Kassören förklarade att både kostnaderna och intäkterna för lekplatsen är inkluderade i punkten ”Upprustning lekplatser”. Kostnaden var 133.500 kr och utdebiteringarna från hushållen var 2119 kr/hushåll, vilket ger det underskott på 3 kr som visas i resultaträkningen. Redovisningen gjordes på detta sätt, för att det var en extraordinär kostnad. Den ekonomiska redovisningen godkändes och lades till handlingarna.

9.         Revisionsberättelsen lästes upp av mötesordföranden. Revisorerna hade inga anmärkningar och rekommenderade ansvarsfrihet till styrelsen. Stämman godkände revisionsberättelsen, som lades till handlingarna.

10.     Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2004.

11.     En motion hade inkommit till stämman. Den kom från styrelsen och hade skickats ut tillsammans med kallelsen till stämman. Motionen avsåg inköp av nya lekredskap till den östra lekplatsen. Under årsstämman förra året motionerade styrelsen om inköp av lekredskap till både lekplatsen vid kvartersgården och till den östra lekplatsen, men stämman beslöt då att satsa enbart på lekplatsen vid kvartersgården. Styrelsen bedömer att det inte finns några möjligheter att rusta upp den befintliga släntrutschkanan så att den går att få godkänd enligt dagens lekplatsnormer. Den kanan kommer därför att rivas snarast. Motionen avsåg inköp av nya lekredskap till samma plats. Stämman diskuterade frågan en lång stund. Vissa menade att vi inte kan ha fler försämringar av lekplatserna. Andra menade att eventuella nyinköp av lekredskap inte borde läggas i den östra lekplatsen, nära vägen, utan borde byggas på bättre platser. Diskussionen breddades till att gälla mer generellt vad vi ska använda våra olika ytor till. Detta kolliderade med Göran K:s förslag om att bygga om östra lekplatsen till basketplan, vilket inte ska diskuteras under denna punkt, utan senare under punkt 19 (Övriga frågor). Stämman beslöt att avslå motionen och diskutera vad som ska göras med den östra lekplatsen under punkt 19.

12.     Styrelsen hade föreslagit oförändrade ersättningar till styrelsen (3500 kr) och gårdsfogden (4000 kr). Detta godkändes av stämman utan diskussion.

13.     Budgetförslaget för verksamhetsåret 2005 hade skickats ut tillsammans med kallelsen till stämman. Styrelsen föreslog ökad årsavgift för själva samfälligheten (från 1750 kr till 2000 kr) och minskad årsavgift för garagen (från 1100 kr till 1000 kr). Ökningen av avgiften för samfälligheten beror nästan helt på ökade TV-kostnader, eftersom comhem har höjt sina månadsavgifter för programleverans till hushållen med 69% från augusti 2004. Minskningen av avgiften för garagen beror på att det finns hyfsat med pengar avsatta och inga näraliggande arbeten finns. Stämman godkände budgeten utan vidare diskussion.

14.     Enligt valberedningens förslag omvaldes Tony B till ordförande på 1 år.

15.     Enligt valberedningens förslag valdes Hans J (nyval) och Jaan G (nyval) till ordinarie ledamöter, båda på 2 år. Sture H och Hans B valdes på 2 år för ett år sedan och kvarstår alltså som ordinarie ledamöter ett år till.

16.     Enligt valberedningens förslag valdes Lena N (nyval) och Anders R (omval) till styrelsesuppleanter, båda på 1 år.

17.     Enligt valberedningens förslag valdes Kent H (omval) och Ingvar J (omval) till revisorer, med Ingemar N (omval) och André L (omval) som revisorssuppleanter, samtliga på 1 år.

18.     Till valberedning omvaldes Björn S, Bo S och Per Ola D. Ingen sammankallande för valberedningen utsågs på stämman, det får de valda bestämma själva.

19.     Övriga frågor:

Stämman diskuterade vad vi ska göra med den östra lekplatsen (hörnet mellan Gr 23 och Gr 33). Ett förslag är att den ställs i ordning för basketspel, genom att ta bort sandlådan, asfaltera och sätta upp en korg. Andra ansåg att det behövs en lekplats i närområdet. Stämman undrade också vad kommunen har för planer med de två tidigare lekplatserna som ligger i vårt område (dels söder om Sk 116, dels i hörnet mellan Gr 43 och Gr 51). Styrelsen har haft kontakter med kommunen om detta, men mest fått undvikande svar om att de har ont om pengar. Stämman föreslog att alla tre föreningarna i vårt närområde kunde gå ihop om en skrivelse till kommunen om att ordna en lekplats väster om Fullerövägen, som ersättning för de två lekplatser som de har rivit nyligen. Stämman kunde inte komma till något beslut om vad som ska göras med vår östra lekplats, utan uppdrog åt styrelsen att förbereda förslag på åtgärder.

Stämman diskuterade om vi ska införa någon form av grannsamverkan, främst för att minska riskerna för inbrott. Eventuellt har vår södra grannsamfällighet gjort något liknande, de har skyltar här och där om detta. Stämman uppdrog åt styrelsen att undersöka närmare vad sådan samverkan innebär, samt att bjuda in en polis eller annan lämplig person som kan tala om ämnet, till nästa föreningsstämma.

Stämman diskuterade snöröjningen under den gångna vintern. En del anser att det har varit för lite snöröjning, andra tycker att det har varit för mycket. Boende på den kommunala delen av Gryningsvägen säger att vi har bättre snöröjning på föreningens vägar än på de kommunala vägarna. Förslag framkom om att ha en ”bilfri dag” på parkeringen i storkvarteret, när det har kommit mycket snö, för att snöröjarna ska komma åt att ploga även på själva parkeringsplatserna. Styrelsen fick i uppdrag att organisera detta under kommande vinter, eftersom vi förhoppningsvis inte kommer att få några större snömängder under resten av våren.

20.     Meddelades att protokollet från stämman som vanligt kommer att delas ut i brevlådan till alla hushåll, inom två veckor.

21.     Mötesordföranden tackade den avgående styrelsen för väl utfört arbete och förklarade stämman avslutad.