Protokoll från Styrelsemöte 2006-09-18

63:ans samfällighetsförening i Storvreta

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen

 

 

Datum:           2006-09-18

Plats:             Kvarterslokalen

Närvarande:     Hans Josefsson, Sture Hortlund, Per-Ola Dovner

 

1.                                      Val av mötessekreterare
Per-Ola Dovner valdes till mötessekreterare

2.                                      Föregående protokoll
Föregående mötes protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

3.                                      Garagerenoveringen
GarageportExperten AB har fått betalning för portbyten. Räkning har inkommit från Zillén AB för tak och panel. Priset blev 5000 kr mer än offerten pga. att de fick flytta upp längsgående reglar (för att garageportarna sedan skulle kunna monteras i rätt höjd). Garagerenoveringsgruppen får i uppdrag att göra en besiktning av tak och panel innan den 4 oktober och meddela kassören när det är klart att betala.
Slutmålning av frontpaneler återstår. Garagerenoveringsgruppen får i uppgift att bestämma när det skall utföras, på höstens städdag eller till våren, bestämma typ av färg, inskaffa material samt se till att arbetet utförs.
Styrelsen tackar garagerenoveringsgruppen för ett fint arbete.

4.                                      Ekonomi
Beslutas att en extra avgift på 600 kr kommer att tas ut av garageägarna för att täcka första avbetalningarna på lånet till garagerenoveringarna.
Elpriset har bundits på två år hos Vattenfall för att undvika de signalerade elprishöjningarna.

5.                                      Städdag
Jaan Grünberg har gjort utkast till inbjudan och uppgiftslista för höstens städdag. Endast smärre ändringar noteras såsom att punkten uppröjning av avstjälpningsplatsen skall motiveras skriftligen i inbjudan.

6.                                      Aktivitetslista
En aktivitetslista har upprättats och kommer att gås igenom vid varje styrelsemöte. En uppdaterad version bifogas mötesprotokollen.

7.                                      Nästa möte
Nästa styrelsesammanträde kommer att hållas måndag 30/10 kl. 20:00

 

 

Vid protokollet                                        Justeras

Per-Ola Dovner                                      Hans Josefsson


Publicerat

i

av

Etiketter: