Stadgar

STADGAR för 63:ans Samfällighetsförening

(Sentida kommentar: Detta är en avskrift av gällande stadgarna, som publiceras på detta sätt enbart som en service till medlemmarna. Denna text är inte juridiskt bindande på något sätt. Avskriften har gjorts noggrant, men möjligheten finns alltid att något har blivit fel eller att ändringar har gjorts efter avskriften. Vid tveksamhet bör alltid originalstadgarna i föreningens arkiv studeras, för att reda ut vad som gäller. En skannad version av stadgarna (senaste ändring 2012) finns här)

Antagna vid sammanträde: 1979-09-13

Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

§ 1   FIRMA

Föreningens firma är: 63-ans samfällighetsförening i Storvreta.

§ 2   SAMFÄLLIGHETER

Föreningen förvaltar:  Storvreta GA:5 – GA:7  (se kommentar allra sist om vad dessa innehåller)

§ 3   GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN

Samfälligheten(erna) skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess (deras) ändamål.

§ 4  MEDLEM

Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom, som har del i samfällighet upptagen under § 2.

§ 5   STYRELSE, säte, sammansättning

För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Storvreta. Styrelsen skall bestå av 5 ledamöter och 2 suppleanter.

§ 6   STYRELSE, val

Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma. Mandattiden för ledamot är två år och för suppleant ett år. Första gången val äger rum skall två ledamöter väljas på endast ett år. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter, i övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

§ 7   STYRELSE, kallelse till sammanträde, föredragningslista

Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift om förekommande ärenden, skall tillställas ledamöterna minst 8 dagar före sammanträdet. Suppleanterna skall inom samma tid tillställas underrättelse om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddella detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamotens ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet, men har ej rösträtt.

§ 8   STYRELSE, beslutförhet, protokoll

Styrelsen är beslutför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet sty­relseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses be­hörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden.

Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrel­seledamöterna är närvarande och ense om beslutet.

Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.

Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut.

Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan leda­mot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

§ 9   STYRELSE, förvaltning

Styrelsen skall

 1. förvalta samfälligheten(erna) och föreningens tillgångar,
 2. föra redovisning över föreningens räkenskaper,
 3. föra förteckning över delägande fastigheter, dessas andelstal och ägare,
 4. årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi,
 5. om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhets grenarna, föra särskild redovisning för varje sådan gren,
 6. i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens i angelägenheter.

§ 10   REVISION

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse 2 revisorer och 2 suppleanter.

Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

§ 11  RÄKENSKAPS­PERIOD

Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden: 1 januari – 31 december

§ 12   FÖRENINGSSTÄMMA

Ordinarie stämma skall årligen hållas under mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma.

Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgängliga för granskning under samma tid

§ 13   KALLELSE TILL STÄMMA

Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen och ske genom anslag i kvartersgårdens entré och lapp i brevlådan.

Kallelseåtgärd skall vidtas senast två veckor före sammanträdet.

I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall förekomma på stämman och lämnas uppgift om plats där i § 12 angivna handlingar finns tillgängliga.

Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas känne­dom genom anslag på föreningens hemsida samt i förekommande fall genom meddelande via e-post.

§ 14   MOTIONER

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under januari månad.

Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla demtillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

§ 15   DAGORDNING VID ORDINARIE STÄMMA

Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:

 1. val av ordförande för stämman
 2. val av två justeringsmän
 3. styrelsens och revisorernas berättelser
 4. ansvarsfrihet för styrelsen
 5. framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
 6. ersättning till styrelsen och revisorerna
 7. styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
 8. val av styrelse och styrelseordförande
 9. val av revisorer
 10. fråga om val av valberedning
 11. övriga frågor
 12. meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.

§ 16   DISPOSITION AV AVKASTNING

Fördelning av överskott skall ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheten(erna).

§ 17   STÄMMOBESLUT

Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.

Ifråga om omröstning m m gäller 48, 49, 51 och 52 §§ i lagen om förvaltning av samfällig­heter.

När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud m m som har betydelse för bedömandet av röstresultatet.

Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.

§ 18   UNDERHÅLLS- OCH FÖRNYELSEFOND

Till en underhålls- och förnyelsefond skall föreningen årligen avsätta 0,3% av anläggningsvärdet. Dessutom skall medlemmar med gemensamma garage tillsammans avsätta 0,3% av beräknat anläggningsvärde årligen för garageunderhållet.

§ 19   PROTOKOLLS­JUSTERING, TILLGÄNGLIG­HÅLLANDE

Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.

Dessa stadgar har antagits vid sammanträde enligt datum på första sidan.


Kommentarer till Stadgarna

Vid hänvisning till lagrum avser SFL lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfällighe­ter i dess lydelse den 1 juli 1974.

Kommentar till Ingressen

SFL innehåller tvingande regler för föreningsförvaltningen och stadgarnas innehåll. Genom bestämmelser i stadgarna kan föreningsmedlemmarna dock i vissa hänseen­den avvika från SFL. I SFL anges i vilka situationer stadgarna får innehålla avvikelser från lagen.

Kommentar till §1­

Samfällighetsförenings firma skall innehålla ordet samfällighetsförening. Firman skall tydligt skilja sig från andra hos länsstyrelsen registrerade ännu bestående samfällig­hetsföreningsfirmor (29 § SFL).

Kommentar till § 2

Samfällighetsförenings ändamål är att förvalta den samfällighet för vilken den bildats. Samfällighetsförening får ej driva verksamhet som är främmande för det ändamål som samfälligheten skall tillgodose (18 § SFL). Förvaltningen omfattar även fastighet som föreningen äger samt medel som influtit vid försäljning.

Alla samfälligheter skall anges uttömmande och på ett sådant sätt att de kan iden­tifieras. Om marksamfällighet eller gemensamhetsanläggning blivit registrerad bör re­gisterbeteckningen anges.

Kommentar till § 3

Samfällighets ändamål kan ha bestämts vid lantmäteriförrättning och framgår i så fall av förrättningshandlingarna. Är det vid förrättning bestämda ändamålet oklart eller har det blivit inaktuellt eller har något ändamål inte föreskrivits vid förrättning bör grunderna för förvaltningen preciseras i stadgarna. Stadgar som strider mot förrätt­ningsavgörande kan komma att underkännas vid registreringen.

Kommentar till § 4

Med delägarfastighet förstås fastighet som har del i samfällighet och med delägare ägaren av delägarfastighet (1 § 2 stycket SFL). Medlemmarna i samfällighetsförening utgöres av delägarna i samfällighet (17 § SFL).

Lagens bestämmelser om fastighet äger motsvarande tillämpning på sådan tomträtt, gruva, byggnad eller annan anläggning på ofri grund, naturreservat, som har del i sam­fällighet enligt 1 § 1 stycket 3 eller 4 SFL. Den som innehar fastighet på grund av testamentariskt förordnande utan att äganderätten tillkommer någon anses vid lagens tillämpning som fastighetens ägare. Som ägare av naturreservat anses den som förval­tar reservatet.

Innehavare av tomträtt i fastighet som har del i samfällighet enligt 1 § 1 stycket 1 eller 2 SFL skall vid tillämpningen av denna lag anses som delägare i fastighetsägarens ställe (3 § SFL).

Kommentar till § 5

Styrelsen för samfällighetsförening skall bestå av en eller flera ledamöter och ha sitt säte i den ort där medlemmarnas fastigheter eller huvuddelen av dessa ligger. Styrelseledamot skall vara myndig (30 § SFL) men behöver inte vara medlem.

Kommentar till § 6

När skäl därtill föreligger, får länsstyrelsen förordna att styrelsen skall bestå av flera ledamöter än som anges i stadgarna (31 § SFL).

Styrelseledamot kan av den som utsett honom skiljas från sitt uppdrag före utgången av den tid för vilken han utsetts (32 § SFL).

Har styrelseledamots uppdrag upphört eller är styrelseledamot förhindrad att utöva uppdraget och är styrelsen ej ändå beslutför, får länsstyrelsen förordna syssloman i sådan ledamots ställe. Finns av skäl som nu sagts icke någon styrelseledamot att till­gå, får sysslomannen ensam handha föreningens angelägenheter och företräda för­eningen som styrelse (33 § SFL).

Om ej annat följer av stadgarna eller av föreningsstämmobeslut, får styrelsen utse sär­skild firmatecknare. Bemyndigande att teckna firma kan av styrelsen när som helst återkallas (34 § SFL).

Uppgift om föreningens postadress, om styrelseledamöternas fullständiga namn, bo­stads- och postadress och telefon samt om firmatecknare om sådan utsetts skall anmä­las till länsstyrelsen (26 § SFL). Även ändring i dessa förhållanden skall anmälas till länsstyrelsen (39 § SFL).

Kommentar till § 8

Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken vid styrelsesammanträde de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden.

Första stycket gäller ej, om annat föreskrives i stadgarna (38 § SFL).

Med ledamot avses även tjänstgörande suppleant.

Kommentar till § 9

Styrelsen handhar samfällighetens angelägenheter i överensstämmelse med denna lag (SFL), stadgarna och föreningsstämmobeslut, i den mån beslutet ej strider mot denna lag (SFL) eller annan författning eller mot stadgarna (35 § SFL).

Styrelseledamot får ej taga befattning med angelägenhet i vilken han har ett väsentligt intresse som strider mot föreningens (36 § SFL).

Styrelsen är behörig att företräda föreningen i förhållande till tredje man. Samma be­hörighet tillkommer firmatecknare. Styrelsen och firmatecknaren får dock ej utan stöd av stadgarna eller föreningsstämmobeslut överlåta eller söka inteckning I fast egen­dom eller upplåta sådan egendom med nyttjanderätt för längre tid än fem år (37 § SFL).

Bestämmelsen under punkten 5 är endast avsedd för föreningar med flera samfällig­heter eller andra verksamhetsgrenar, i vilka medlemmarna har del efter olika andels­tal. Bestämmelsen anknyter till 41 §, 42 §. 45 §, 48 § och 60 § SFL.

Kommentar till § 10

Revisionen avser räkenskapsperiod. Eftersom räkenskapsperiod inte behöver stämma överens med styrelsens mandattid, kan styrelsens förvaltning komma att revideras i omgångar.

Av allmänna rättsregler följer att till revisor inte får väljas den som ingått i styrelsen under den räkenskapsperiod revisionen avser.

Kommentar till § 12

Tiden för ordinarie stämma bör bestämmas så långt efter räkenskapsperiods utgång att revisorerna får tid att revidera och avge revisionsberättelse och styrelsen därefterfår tid att kalla till stämma.

Om minst en femtedel av samtliga röstberättigade medlemmar, eller det mindre antal som kan vara bestämt i stadgarna, hos styrelsen begär att extra föreningsstämma skall hållas och därvid anger de ärenden som skall behandlas, åligger det styrelsen att inom en vecka kalla till sådan stämma att hållas så snart det med iakttagande av föreskriven kallelsetid kan ske. Sker det ej, utlyser länsstyrelsen stämma på anmälan av medlem (47 § 3 st SFL).

Kommentar till § 13

Kallelse till föreningsstämma sker genom styrelsens försorg. I kallelsen anges vilka ärenden som skall behandlas på stämman. Underlåter styrelsen att utfärda kallelse till ordinarie föreningsstämma i enlighet med stadgarnas föreskrifter skall länsstyrelsen på anmälan av medlem utlysa föreningsstämma (47 § SFL).

Kommentar till § 15

Styrelsen är skyldig att på föreningsstämma lämna de upplysningar om föreningens verksamhet som medlem begär och som kan vara av betydelse för medlemmarna (50 § SFL).

Över beslut som fattas på föreningsstämma skall genom styrelsens försorg föras protokoll, vilket skall hållas tillgängligt för medlemmarna senast två veckor efter stäm­man (50 § 2 st SFL).

Talan får föras mot uttaxering (46 § SFL) och stämmobeslut (53 § SFL).

Kommentar till § 16

Om föreningens verksamhet är sådan att den inte ger ekonomiskt överskott bör be­stämmelsen utgå.

Kommentar till § 17

Den som underlåtit att i rätt tid fullgöra sin bidragsskyldighet får deltaga i förhand­lingarna men ej utöva rösträtt innan han fullgjort vad han eftersatt (48 § SFL).

Medlem eller annan får icke, själv eller genom ombud eller som ombud, deltaga i behandlingen av angelägenhet, vari han äger ett väsentligt intresse som strider mot föreningens (48 § SFL).

Innehavare av rättighet i delägarfastighet får närvara och yttra sig, vid behandling av fråga som rör hans rätt (48 § SFL).

Röstberättigad medlem, som är närvarande vid föreningsstämma, har, oavsett om han äger en eller flera delägarfastigheter, en röst (huvudtalsmetod). I fråga som har eko­nomisk betydelse skall medlemmarnas röstetal i stället beräknas efter delägarfastig­heternas andelstal, om medlem begär det. Dock får medlems röstetal ej överstiga en femtedel av det sammanlagda röstetalet för samtliga närvarande röstberättigade med­lemmar (49 § SFL) (andelstalsmetod).

Medlems rösträtt kan utövas genom ombud. Ombud får ej företräda mer än en med­lem. Som stämmans beslut gäller den mening för vilken de flesta rösterna avgivits. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning, medan i andra frågor den mening gäller som biträdes av ordföranden. Avvikelse från bestämmelserna om ombud kan dock föreskrivas i stadgarna (49 § SFL).

För beslut att överlåta eller söka inteckning i fast egendom eller upplåta sådan egendom med nyttjanderätt för längre tid än fem år fordras minst två tredjedelar av de avgivna rösterna, om ej annat föreskrives i stadgarna (51 § SFL).

Vid omröstning i fråga om ändring av föreningens stadgar har varje röstberättigad medlem, oavsett om han äger en eller flera delägarfastigheter, en röst. För beslut om sådan ändring fordras minst två tredjedelar av de avgivna rösterna. Föreskrives strängare villkor i stadgarna skall det gälla.

Beslut om stadgeändring skall genom styrelsens försorg genast anmälas för registrering. Vid anmälan skall fogas två bestyrkta avskrifter av protokoll över beslutet. Beslutet får ej tillämpas innan registrering skett (52 § SFL).

Kommentar till § 18

(Eftersom originalparagraf 18 är struken i stadgarna så stryks även kommentaren till denna paragraf. Till nya §18 som tillkom efter en senare ändring finns för nuvarande ingen kommentar.)

Kommentar till § 19

Angående tillgänglighållande av protokollet, se kommentaren till § 15.


Förtydligande av gemensamhetsanläggningar

Föreningen förvaltar tre olika gemensamhetsanläggningar, som alla har olika delägare.

GA:5 innehåller ”kvartersgård, förrådsutrymmen, lekplatser, grönytor, kommunikationsytor, elverkets serviskablar, centralantennanläggning, ledningar för ren-, spill- och dagvatten”. Delägare är samtliga 63 fastigheter. Här ingår alltså det mesta av föreningens gemensamma egendom.

GA:6 innehåller ”utrymmen på förbindelsetomt, parkering, garage”. Delägare är de 28 fastigheterna i storkvarteret (Skymningsvägen) som har garage i länga. Här ingår alltså garagen och parkeringen runt garagelängorna. Delägarna betalar en extra avgift till föreningen, utöver den normala avgiften, som används för underhåll av garagelängor och parkering.

GA:7 innehåller ”dräneringsledningar vid husgrunderna”. Delägare är enbart de åtta fastigheter som gränsar till Fullerövägen. Dessa hus ligger lågt i förhållande till vägen och har därför extra dränering, som har lagts i en separat gemensamhetsanläggning. Delägarna betalar en extra avgift till föreningen, utöver den normala avgiften, som fonderas för framtida renoveringsbehov.

(slut på texten)