Parkering

Parkeringsregler för 63:ans samfällighet

(antagna på ordinarie föreningsmötet 27 mars 2014)

Skymningsvägen

Allmänt:

Parkeringsplatsen mellan garagelängorna består av 28 parkeringsrutor och är avsedd för samfällighetens boende på Skymningsvägen och deras gäster.
Parkeringsplatserna är avsedda för personbilar och ej för husvagnar, husbilar, släpvagnar och liknande.  Andra fordon än personbilar kan dock i mån av plats tillfälligt ställas några enstaka dygn i samband med i- och avlastning.

Två platser i anslutning till mittengaraget är varannan vecka reserverade för soptunnor. Reservationen gäller torsdagar från kl 1800 till fredagar kl 1800 i jämna veckor.

Under föreningens första tid hade de flesta endast en bil per hushåll och antalet uteplatser var tillräckligt. Under senare år har vi skaffat fler bilar, vilket medfört att det tidvis kan bli trångt på parkeringen och svårt för oss och våra gäster att parkera. Problemen är störst vintertid, speciellt under snörika perioder.

Dessa problem tvingar oss alla att begränsa antalet bilar som varje hushåll har på parkeringsplatsen. I första hand ska parkering ske i garaget. Om man äger två bilar, skall den ena parkeras i garaget. Personbilar som står på vår uteparkering ska vara regelbundet använda.  Andra fordon än personbilar skall ej parkeras på parkeringsplatsen, utan får endast tillfälligtvis ställas där enl. ovan.

Vi har ganska smala parkeringsrutor, varför den allmänna trivseln kräver noggrannhet vid parkering, så att man inte p.g.a. slarvig parkering täcker flera rutor. Detta gäller speciellt om man har en bredare bil. Kontrollera även att bilen står inom rutan i längdled (så att inte in-utfart ur garage försvåras).

Körning med motorfordon på våra gångvägar (mellan husen) skall undvikas och bör ske endast i undantagsfall.  All körning skall göras med yttersta försiktighet.  Bilar får naturligtvis inte ställas någon längre stund på gångvägarna. Så får ske endast i samband med i- och avlastning och då endast korta stunder.  Detta främst av säkerhetsskäl eftersom räddningsfordon hindras vid eventuell utryckning, men även för att det på de flesta ställen är så trångt att uppställda fordon gör det svårt att ta sig förbi för gående.

Vintertid:

Vintertid är det viktigt att vi ser till att våra bilar på parkeringsplatsen ej blir stående på samma plats någon längre tid, speciellt under perioder med snöfall, så att snöröjarna har möjlighet att över tid röja hela parkeringsytan och att bilar inte förblir inplogade under längre tid. Om en bil blivit inplogad, åligger det bilägaren att snarast skotta fram bilen samt flytta den till plogad plats, så att snöröjningen av HELA parkeringsytan möjliggörs.

Garagen:

Garagelängorna är samfällighetens egendom och förändringar i garagen får inte göras utan samfällighetens medgivande. Garagen får inte användas som förråd så att det förhindrar parkering av garageinnehavarens bil. Brännbart och miljöfarligt material får förvaras i garagen endast i mindre mängd.

Elanläggningen i garagen är också samfällighetens egendom och ingrepp eller kompletteringar i denna får inte göras utan samfällighetens medgivande. All elektrisk installation skall vara fackmannamässigt utförd. Ingrepp utan medgivande och/eller som inte är fackmannamässigt utförd, riskerar att bli nedmonterade på garageinnehavarens bekostnad.

Till varje garageplats finns ett elektriskt uttag avsett för motorvärmare, samt för tillfälligt bruk av handverktyg i garaget. På varje garageplats skall finnas ett fungerande tidur, med en påslagstid av max 3 timmar/dygn. Om sådant inte finns v.g. meddela styrelsen. Tidur skall alltid användas vid inkoppling av motorvärmare.
Uttagen i garagen är avsedda för motorvärmare men inte för kupévärmare. Uttagen är säkrade med 10A per två garageplatser. Vid inkoppling av kupévärmare finns därför stor risk att säkringen löser ut och båda uttagen på samma säkring blir strömlösa. Dessutom ökar elkostnaden högst betydligt, då kupévärmare drar upp mot 2 kW, jämfört med motorvärmarens c:a 0,5 kW. Elkostnaden för garagen delas solidariskt lika av alla 28 garageinnehavarna.

Laddning av elektriska apparater, eldrivna fordon, batterier till eldrivna fordon eller annat, är inte tillåtet i garagen. Sådan laddning är förbjuden av samma skäl som kupévärmare. Säkringarna håller inte för så stora strömuttag, samt att elkostnaden betalas solidariskt av alla garageinnhavare. Endast tillfällig laddning av den garagerade bilens startbatteri är tillåtet.

Elektrisk ström får naturligtvis inte på något vis ledas från garagen till den egna tomten eller bostaden.

OBS!  Se till att garagen är låsta, då det förekommit garagestölder i området.

Gryningsvägen

Parkering på gatan bör ske endast i undantagsfall och då endast kortare stunder. Parkering på gatan skall göras på sådant sätt att detta ej försvårar för övriga boende att köra in på eller ut från sina garageuppfarter. Detta är extra viktigt vintertid då gatan blir smalare pga snövallar. Under dagar med snöfall bör parkering på gatan helt undvikas, så att fordonen inte försvårar snöröjning av gatan.