Protokoll från Styrelsemöte 2007-09-10

63:ans samfällighetsförening i Storvreta

Protokoll för vid sammanträde med styrelsen

 

Datum: 2007-09-10

Plats: Kvarterslokalen

Närvarande: P O Dovner, Sture Horlund, Lars-Gunnar Larsson, Björn Stålnacke och Bo Söderlund, Richard Widman (punkt 4).

 

1.Sammanträdet förklarades öppnat av ordförande Björn Stålnacke.

 

2..Valdes Lars-Gunnar Larsson och PO Dovner till att justera dagens protokoll..

 

3.Godkände styrelsen förslaget till dagordning.

 

4.Hälsades den nye gårdsfogden Richard Widman välkommen till styrelsemötet.

 

Genomgicks visst reparationsbehov i kvartersgården samt materialbehov  såväl generellt som inför höstens städdag 2007 varvid i huvudsak följande konstaterades.

Reparationsbehov i kvartersgården: trasig fönsterkarm som får åtgärdas vid städdagen våren 2008, missfärgad vägg i kvarterslokalen skall åtgärdas höstens städdag 2007.

Gårdsfogden lovade att i samråd med den tidigare gårdsfogden Leif Porjebäck åtgärda att  fönstergaller i passande storlek kommer på plats snarast möjligt.

Slutligen lovade gårdsfogden att åtgärda trasigt fönsterfoder i kvartersgården snarast möjligt.

 

Beträffande materialbehov åtog sig gårdsfogden att kontrollera och komplettera materialbehovet av lampor, toa papper och övrigt förbrukningsmaterial samt kontrollera och komplettera att allt finns som behövs vid höstens städdag 2007 i form av plastsäckar, målarfärg, oljor, penslar m.m.

 

Gårdsfogden lovade även att åtgärda spotlighten vid garagelängan vid Skymningsvägen snarast möjligt Påpekade gårdsfogden behov av inventering och eventuella åtgärder av samtliga brunnar inom samfälligheten. Sistnämnda ärende tas med som aktivitet på höstens städdag 2007.

 

5.Genomgicks föregående protokoll från styrelsemötet den 13 augusti 2007 varefter styrelsen beslutade att lägga detta till handlingarna.

 

6.Genomgicks skrivelse från Hans Josefsson se bilaga 1.Konstaterades att frågan om kvarvarande rishög från valborg 2007 borde vara en fråga för Uppsala kommun varefter styrelsen beslutade att Björn Stålnacke kontaktar Uppsala kommun för bortforsling. Beträffande aktuellt körsbärsträd på samfälligheten beslutade styrelsen att detta tas som en aktivitet på höstens städdag 2007 innebärande kapning och bortforsling om detta bedöms lämpligt. Beträffande styrelsens hållning angående kommunens förslag angående ängsmarken neremot ån se vidare under punkt 7 nedan.

 

7. Uppsala kommuns vidareutveckling av skötseln av ängen ned mot ån.

Synpunkter på Uppsala kommuns skrivelse skall vara Uppsala kommun tillhanda senast den 1 november 2007. Beslutade styrelsen att skicka ut information i detta ärende till samtliga medlemmar med möjlighet att inkomma med synpunkter till styrelsen eller direkt till kommunen. Styrelsen kommer sedan inom förelagd tid inkomma med synpunkter på Uppsala kommuns skrivelse.

 

8. Överlämnade Björn Stålnacke reviderat  informationsblad. Se bilaga 2.

Ålades samtliga närvarande att inkomma med synpunkter snarast möjligt.

 

9. Beslutade styrelsen att höstens städdag blir söndagen den 20 oktober 2007.

Aktiviteter, tider, arbetsfördelning etc. skall fastställas på kommande styrelsemöte den 2 oktober 2007.

 

10. Informerade Sture Hortlund om det ekonomiska läget.

 

11. Genomgång av aktivitetslista

Garagerenovering 1.Återstår uppsättning av skyltar. Ärendet kvarstår. Åtgärdas på höstens städdag.

Ritningar. Arkiveringsinstruktion. Ärendet kvarstår. Ansvarig Björn Stålnacke.

Medlemsmatrikel. Revidering /uppdatering/hemsida. Ärendet kvarstår.

Soptunnor. Flytta uppställningsplatsen Ärendet kvarstår.

Gemensamma aktiviteter.  Ärendet kvarstår.

Kvartersgården. Reparationsbehov: trasig fönsterkarm. Åtgärdas vårens städdag 2008.

Missfärgad vägg åtgärdas höstens städdag . Fönstergaller åtgärdas av gårdsfogden. Ärendet kvarstår.

Kommunens lekplats. Ärendet kvarstår.

Grannsamverkan. Ärendet kvarstår.

Brandsäkert arkiveringsskåp. Ärendet kvarstår. Ansvarig Sture Hortlund ombads ta fram två alternativ för beslut om inköp till nästa styrelsemöte.

Lekplatsbesiktning. C-fel åtgärdas vid höstens städdag. Ärendet kvarstår

 

12. Övriga frågor

Vid tidigare styrelsemöte den 13 augusti 2007 uppkom fråga om åtgärd av styrelsen vid sen eller utebliven betalning från medlem. Styrelsen skall ta till vara medlemmarnas intressen på bästa sätt. Om någon medlem betalar medlemsavgiften för sent eller betalning ej erläggs måste styrelsen agera. Styrelsen kommer därför på kommande årsstämma att verka för att beslut tas om aktuell medlemsavgift på sedvanligt sätt men även när avgiften skall vara betald. Vid utebliven eller sen betalning kommer styrelsen att vidta erforderliga åtgärder.

 

13. Nästa styrelsemöte hålls den 2 oktober kl. 19.00 i Kvartersgården. Eventuella ärenden anmäls till ordföranden.

 

14. Avslutande

Avslutades styrelsemötet av ordföranden som tackade för visat intresse.

 

Vid protokollet:

 

Bo Söderlund

 

Justeras:

 

Lars-Gunnar Larsson                                                                             PO Dovner


Publicerat

i

av

Etiketter: