Protokoll från Styrelsemöte 2007-11-05

63:ans samfällighetsförening i Storvreta
Protokoll för vid sammanträde med styrelsen

Datum: 2007-11-05
Plats: Kvarterslokalen
Närvarande: P O Dovner, Sture Hortlund, Lars-Gunnar Larsson , Björn Stålnacke och Bo Söderlund.

1. Sammanträdet förklarades öppnat av ordförande Björn Stålnacke.

2.Valdes P O Dovner och Lars Gunnar Larsson till att justera dagens protokoll.

3.Godkände styrelsen förslaget till dagordning.

4.Genomgicks föregående protokoll från styrelsemötet den 2 oktober 2007 varefter styrelsen beslutade att lägga detta till handlingarna.

5.Summerade Björn Stålnacke höstens städdag den 20 oktober i huvudsak enligt följande.
Deltagare från Skymningsvägen var 17 av 28 hushåll och från Gryningsvägen 13 av 35 hushåll vilket kan sägas var något i underkant. Av de aktiviteter som skulle ha utförts i form av städning, grävning etc. kvarstår några. Kvarvarande aktiviteter kan utföras efter hand av de personer som anmält förhinder till städdagen. Björn Stålnacke tar fram lista på utförda och kvarvarande aktiviteter. Tackade Björn Stålnacke alla som bidragit till och genomfört denna städdag.

6. Informerade Sture Hortlund om det ekonomiska läget varvid konstaterades att läget är under kontroll dvs. vi ligger på budget men att 1600 kr i medlemsavgifter ännu ej inkommit.

7. Genomgång av aktivitetslista
Konstaterades att:
Garagerenoveringen är genomförd till fullo – ärendet fullgjort.
Ritningsarkivet är genomgånget och något behov av revidering av instruktion bedöms för närvarande ej föreligga, arkivskåp beställt och betalt, arkivskåpet på plats v45- ärendet fullgjort.
Medlemsmatrikel – ärendet kvarstår.
Soptunnor – ärendet kvarstår.
Gemensamma aktiviteter – intresseanmälan inkommit avseende bordtennisturnering och skidstafett- förslagsställaren inbjuds att komma och redogöra för sina förslag vid nästa styrelsemöte -ärendet kvarstår.
Kvartersgården med diverse renoveringsbehov -ärendet kvarstår. Gårdsfogden inbjuds till nästa styrelsemöte
Kommunens lekplats – ärendet kvarstår.
Grannsamverkan – intresse för gransamverkan inkommit – ärendet kvarstår.
Lekplatsbesiktning -ärendet fullgjort.
63:ans 30 års jubileum 2009- ärendet kvarstår.
Trasig gunga vid lekparken – inköps under våren 2008- ärendet kvarstår.

8. Övriga frågor
Snöröjning. Informerade Sture Hortlund om förhöjda avgifter för snöröjning och sandning kommande vinter 2007-2008. Den nya avgiften blir för snöröjning 950kr/tillfälle och sandning 750 kr/tillfälle. En höjning med 50 kr per aktivitet. Beslutade styrelsen att godkänna denna höjning.

Strålkastare vid garageplan ur funktion. Bo Söderlund kontaktar gårdsfogden Richard Widman för åtgärder samt för översyn av belysningen inom samfälligheten som skall åtgärdas vid behov.

Besiktning/inventering av förbättringsåtgärder inom 63:ans samfällighet. Beslutade styrelsen att göra en inventering av förbättringsåtgärder inom området och föreslå lämpliga åtgärder till nästa årsstämma. Ett första möte med styrelsen och gårdsfogden i Kvartergården söndagen den 11 november lkl. 14.00.

Värmepump till kvartergården. Informerade Sture Hortlund i detta ärende. Beslutade styrelsen att tills vidare inte ta upp frågan för handläggning.

Arvode till gårdsfogden. Diskuterades fördelning av arvode till tidigare gårdsfogden Leif Porjebäck och den nytillträdde gårdsfogden Richard Widman. Beslutade styrelsen att arvodet under 2007 skall utgå till Porjebäck med 2000 kr för 6 månader och arvodet till Widman skall utgå med 2500 kr för 6 månader.

Beslutade styrelsen att den årliga styrelsemiddagen skall avhållas tisdagen den 6 december 2007 dit även gårdsfogden Richard Widman och webbmastern Mats Wiberg skall inbjudas.
Björn Stålnacke meddelar tid och plats.

Avslutningsvis konstaterade styrelsen att vårt utskick av informationsbladet till samtliga delägare i 63 samfällighetsförening under hösten dessvärre inte resulterat det gensvar som styrelsen förväntat.
Anmälan- uppgifter till reviderad matrikel besvarades av 24 hushåll av totalt 63 vilket är mycket dåligt. Vi har fått en intresseanmälan för gemensamma aktiviteter men dessbättre några intresseanmälningar för grannsamverkan.

9. Nästa styrelsemöte hålls måndagen den 10 december kl. 19.00 i Kvartersgården.
Till mötet kallas även gårdsfogden Richard Widman, webbmastern Mats Wiberg samt Sven Gulliksson, Skymningsvägen 110.Eventuella ärenden anmäls till ordföranden.

10. Avslutande
Avslutades styrelsemötet av ordföranden som tackade för visat intresse.

Vid protokollet:

Bo Söderlund

Justeras:

PO Dovner Lars-Gunnar Larsson

2007-11-08


Publicerat

i

av

Etiketter: