Warning: The magic method Visual_Form_Builder::__wakeup() must have public visibility in /customers/2/7/7/63an.se/httpd.www/wp-content/plugins/visual-form-builder/visual-form-builder.php on line 68 Warning: The magic method Visual_Form_Builder_Form_Display::__wakeup() must have public visibility in /customers/2/7/7/63an.se/httpd.www/wp-content/plugins/visual-form-builder/public/class-form-display.php on line 35 Protokoll från Styrelsemöte 2007-12-10 – 63:an

Protokoll från Styrelsemöte 2007-12-10

63:ans samfällighetsförening i Storvreta
Protokoll för vid sammanträde med styrelsen

Datum: 2007-12-10
Plats: Kvarterslokalen
Närvarande: P O Dovner, Sture Hortlund, Björn Stålnacke och Bo Söderlund. Lars-Gunnar Larsson hade anmält förhinder

1. Sammanträdet förklarades öppnat av ordförande Björn Stålnacke.

2.Valdes P O Dovner och Sture Hortlund till att justera dagens protokoll.

3.Godkände styrelsen förslaget till dagordning.

4.Genomgicks föregående protokoll från styrelsemötet den 5 november 2007 varefter styrelsen beslutade att lägga detta till handlingarna. Beslutade styrelsen fortsättningsvis som en rutin att senast upprättade protokollet skickas till ordföranden senast en vecka före kommande styrelsemöte.

5. Beslutade styrelsen att punkt 5 på dagordningen tas upp på nästa styrelsemöte då gårdsfogden Richard Widman ej kunnat närvara vid detta styrelsemöte.

6. Informerade webbmastern Mats Wiberg om 63: ans reviderade hemsida. Diskuterades innehållet och utformningen varvid förslag till förbättringar framkom.
Framfördes förslag från webbmastern att skicka ut allmän information via hemsidan innan densamma går ut via medlemmarnas brevlådor till exempel inför våra städdagar. Uppdrog styrelsen till webbmastern att fortsätta arbetet med att utreda möjligheten till enkelt lösenord för inloggning vid beslut att lägga ut vår nyreviderade matrikel på 63:ans hemsida. Webbmastern återkommer till styrelsen med statusrapport snarast möjligt. Konstaterades att något investeringsbehov av nytt material/programvara etc. ej för närvarande föreligger men att webbmastern förbehåller sig rätt att återkomma om behov uppkommer.

7.Beträffande planering av budgetarbete och eventuella motioner till stämman 2008 diskuterades i huvudsak följande.

7.1 Besiktning/inventering av 63:ans samfällighet enligt bilaga 1, här beslöt styrelsen att Björn Stålnacke utarbetar förslag till motion i detta ärende samt inventerar dessförinnan bland lämpliga personer med trädgårdsarkitektbakgrund eller motsvarande och utser passande person för bistånd/förslag till lämpliga åtgärder och gärna med kostnadsförslag.

7.2 Kostnader för underhåll av lekplatser, vägar, förbättringsåtgärder med i budgetarbetet.

7.3 Brev till valberedningen utformas av Bo Söderlund inklusive förteckning över tidigare aktiva medlemmar som tidigare varit aktiva som styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer, revisorsuppleanter, kassörer, gårdsfogdar för att underlätta valberedningen arbete.

7.4 Konstaterade styrelsen att nivåerna för arvode till olika befattningshavare inom 63.ans samfällighet behöver ses över. Förslag till motion tas fram av styrelsen till stämman 2008.

7.5 Konstaterade styrelsen att det kan föreligga behov för medlemmarna på Skymningsvägen att dela upp medlemsavgiften på två inbetalningstillfällen främst pga. garagerenoveringen som orsakat förhöjda avgifter. Beslut skall i så fall tas på stämman och även när avgifterna skall vara betalda. Uppdrogs åt Bo Söderlund att kontrollera detta visavi gällande stadgar samt återkomma med förslag till motion i detta ärende.

8. Informerade Sture Hortlund om det ekonomiska läget varvid konstaterades att läget är under kontroll dvs. vi hamnar sannolikt på budget.

9. Genomgång av aktivitetslista
Konstaterades att:
Medlemsmatrikel – ärendet slutfört.
Soptunnor – ärendet kvarstår förslag till åtgärd samt ritning med i motion.
Gemensamma aktiviteter – intresseanmälan inkommit avseende bordtennisturnering och skidstafett- förslagsställaren inbjuds att komma och redogöra för sina förslag vid nästa styrelsemöte -ärendet kvarstår.
Kvartersgården med diverse renoveringsbehov -ärendet kvarstår. Gårdsfogden inbjuds till nästa styrelsemöte
Kommunens lekplats – ärendet kvarstår.
Grannsamverkan – intresse för gransamverkan inkommit – ärendet kvarstår. Konstaterades att inbrott skett nyligen i en fastighet på Gryningsvägen vilket borde höja intresset för grannsamverkan.
63:ans 30 års jubileum 2009- ärendet kvarstår.
Trasig gunga vid lekparken – inköps under våren 2008- ärendet kvarstår.

10. Övriga frågor
Konstaterades att vi behöver ny kalender till kvartersgården. Beslutade styrelsen att uppdra åt gårdsfogden Richard Widman att ordna detta.

11. Nästa styrelsemöte hålls tisdagen den 22 januari 2008 kl. 19.00 i Kvartersgården.
Till mötet kallas även gårdsfogden Richard Widman, webbmastern Mats Wiberg samt Sven Gulliksson, Skymningsvägen 110. Eventuella ärenden anmäls till ordföranden.

13. Avslutande
Avslutades styrelsemötet av ordföranden som tackade för visat intresse.

Vid protokollet:

Bo Söderlund

Justeras:

PO Dovner Sture Hortlund

2007-12-31


Publicerat

i

av

Etiketter: