Protokoll från Styrelsemöte 2008-02-26

63:ans samfällighetsförening i Storvreta

Protokoll för vid sammanträde med styrelsen

 

Datum: 2008-02-26

Plats: Kvarterslokalen

Närvarande: P O Dovner, Sture Hortlund, Lars-Gunnar Larsson, Björn Stålnacke och Bo Söderlund.

 

1. Sammanträdet förklarades öppnat av ordförande Björn Stålnacke.

2.Valdes Lars-Gunnar Larsson och P O Dovner till att justera dagens protokoll.

3.Godkände styrelsen förslaget till dagordning.

4.Genomgicks föregående protokoll från styrelsemötet den 18 februari 2008 varefter styrelsen beslutade att lägga detta till handlingarna efter några smärre justeringar.

5. Genomgicks styrelsens motioner till årsstämman. Se bilaga 1-4. Fastställde styrelsen dessa motioner.

6.Genomgicks det reviderade förslaget till verksamhetsberättelse 2007. Se bilaga 5.Fastställde styrelsen  verksamhetsberättelsen 2007.

7.Genomgicks det reviderade budgetförslaget för 2008.Faställde styrelsen budgetförlaget 2008.

8.Genomgicks kallelsen till årsstämman och förslag till dagordning. Fastställde styrelsen kallelse till årsstämman samt förslag till dagordning..

9.Arbetsfördelning inför stämman.

Utöver vad som tidigare bestämts beslutades i huvudsak följande:

 

–         PO kontaktar Frasse angående ordförande vid stämman.

–         PO kopierar ritningar över området för att möjliggöra årsmötesdeltagarna att följa styrelsens motion till förskönande av området samt att användas vid eventuella andra ärenden t.ex. förvaring av soptunnor invid parkeringen.

–         Björn ombesörjer kopiering och utskick av allt material till medlemmarna inför

årsstämman

10. Genomgång av aktivitetslista

Konstaterades att samtliga ärenden kvarstår i enlighet med den senast upprättade aktivitetslista daterad 2008-02-24.

11.Övriga frågor

Informerade Bo Söderlund att kontakt tagits med Gatugruppen inom Uppsala kommun angående åtgärder av diverse gropar i asfalten vid infarten från Fullerövägen mot Gryningsvägen/Skymningsvägen. Ärendet tas upp på aktivitetslistan.

12. Avslutande

Avslutades styrelsemötet av ordföranden som tackade för visat intresse.

 

Vid protokollet:

Bo Söderlund

Justeras:

Lars-Gunnar  Larsson                                                                            P O Dovner

2008-02-28


Publicerat

i

av

Etiketter: