Warning: The magic method Visual_Form_Builder::__wakeup() must have public visibility in /customers/2/7/7/63an.se/httpd.www/wp-content/plugins/visual-form-builder/visual-form-builder.php on line 68 Warning: The magic method Visual_Form_Builder_Form_Display::__wakeup() must have public visibility in /customers/2/7/7/63an.se/httpd.www/wp-content/plugins/visual-form-builder/public/class-form-display.php on line 35 Protokoll från Styrelsemöte 2008-03-19 – 63:an

Protokoll från Styrelsemöte 2008-03-19

63:ans samfällighetsförening i Storvreta

Protokoll för vid sammanträde med styrelsen

 

Datum: 2008-03-19

Plats: Kvarterslokalen

Närvarande: P O Dovner, Sture Horlund, Lars-Gunnar Larsson, Björn Stålnacke, Bo Söderlund och Vera Andersson (suppleant).

 

1. Sammanträdet förklarades öppnat av Björn Stålnacke.

 

2. Bo Söderlund åtog sig att föra protokollet i väntan på konstitueringen.

 

3. Lars-Gunnar Larsson och PO Dovner utsågs till justeringsmän.

 

4. Styrelsen godkände förslaget till dagordning.

 

5.Genomgicks föregående protokoll från styrelsemötet 26 februari varefter styrelsen

beslutade att lägga detta till handlingarna.

 

6. Styrelsen konstituererade sig med följande sammansättning:

 

Ordförande                          Björn Stålnacke

Vice ordförande                   P O Dovner

Kassör                                 Sture Hortlund

Sekreterare                          Bo Söderlund

Ledamot                              Lars-Gunnar Larsson

 

Styrelsen förde en diskussion om styrelsens arbetsuppgifter kommande året och kom fram till att fördela aktuella arbetsuppgifter mellan samtliga styrelseledamöter.

 

7. Styrelsen utsåg Björn Stålnacke och Sture Hortlund att var för sig teckna samfällighetens firma.

 

8. Styrelsen beslutade att städdag genomförs den 19 april med start kl. 10.00. Uppgifter fördelades enligt följande:

 

a)      Lars-Gunnar Larsson tar hand om beställning av färdigmat/fika. P-O och Vera assisterar på städdagen i Kvartersgården med iordningsställande/framtagning av mat och fika.

b)      Björn Stålnacke formulerar inbjudan, kopierar och distribuerar. Inbjudan ut 7 april och in senast 16 april.

c)      Björn Stålnacke kollar upp vad som behöver göras och sätter ihop uppgiftslistan.

d)      Sture Hortlund kollar med Rådman för borttagande av sand samt sopning av vägarna dels en första omgång före den 19 april och en andra omgång strax efter städdagen då vi sopat ihop resterna.

e)      Övriga aktiviteter i samband med städdagen, bortforsling av sopsäckar/ris etc. tas fortlöpande.

 

I anslutning till denna punkt togs även upp den av årsstämman beslutade motionen om försköning av området varvid i huvudsak följande framkom.

För att om möjligt redan vid kommande städdagen den 19 april kunna påbörja arbetet med försköning av området beslutade styrelsen att Björn Stålnacke snarast kontaktar trädgårdsexpert för att få input om lämpliga åtgärder och kostnader. Bo Söderlund kontaktar snarast SLU/Ultuna för att undersöka möjligheten att få någon landskapsarkitektstuderande/trädgårdsarkitektstuderande att göra ett examensarbete/annat arbete med 63ans samfällighet som arbetsmaterial dvs. vad man skulle kunna göra med området runt Kvartersgården, kommunens lekpark, Torget, gamla lekparken vid kullen etc. helst utan kostnad. Övriga närvarande vid styrelsemötet uppmanades att lyssna runt för att få in tips om lämpliga åtgärder. Av styrelsen därefter beslutade åtgärder får vi sedan ta i etapper i anslutning till våra städdagar och efter vad vår ekonomi tillåter.

 

9.Informerade Sture Hortlund om det ekonomiska läget som var positivt. Sture ombesörjer i början på april utdelandet av inbetalningsavier avseende medlemsavgiften.

 

10. Genomgång av aktivitetslista

Konstaterades att:

Soptunnor med flytt av uppställningsplats inte fått något gensvar från berörda medlemmar eller vid årsstämman  – ärendet avförs.

Gemensamma aktiviteter –ärendet avförs

Kvartersgården med diverse renoveringsbehov -ärendet kvarstår.

Kommunens lekplats – ärendet kvarstår.

Grannsamverkan – ärendet avförs.

63:ans 30 års jubileum 2009- ärendet kvarstår.

Trasig gunga vid lekparken – ärendet kvarstår.

Årsstämman 2008- ärendet åtgärdat och avförs.

Gropar i asfalt vid infarten från Fullerövägen mot Gr/Sk- ärendet åtgärdat och avförs.

Försköning av området- tas upp som nytt ärende.

 

11.Övriga frågor.

 

Diskuterades användningen av kommunens lekplats. Beslutades att Björn Stålnacke tar kontakt med kommunen för att få någon form av konkret besked om kommunen är beredd att satsa ekonomiskt på den mark som de facto ägs av kommunen alternativt att kommunen tar ansvar för skötseln den fd. lekplatsen samt att framföra att de relativt vildvuxna träden invid lekplatsen behöver beskäras innan en olycka sker.

 

12.Nästa styrelsemöte hålls den 7 april kl. 19.00 i Kvartersgården. Eventuella ärenden anmäls till ordföranden.

 

 

Vid protokollet

Bo Söderlund

 

Justeras

Lars-Gunnar Larsson                                                                             PO Dovner

2008-03-20


Publicerat

i

av

Etiketter: