Protokoll från Styrelsemöte 2008-09-22

63:ans samfällighetsförening i Storvreta

Protokoll fört vid styrelsesammanträde

 

Datum: 2008-09-22

Plats: Kvarterslokalen

Närvarande: Per-Ola Dovner, Sture Hortlund, Björn Stålnacke, Vera Andersson

Frånvarande: Bo Söderlund, Lars-Gunnar Larsson

 

1Mötets öppnande

2Val av sekreterare

Per-Ola Dovner valdes till mötets sekreterare.

3Val av justeringsmän

Vera Andersson och Sture Hortlund valdes till justeringsmän.

4Föregående mötes protokoll

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

5Försköning av området

Planerna för grusgångarna på Torget är att lägga markduk, ett grundlager med 15 cm 0-16 kross, en markduk igen och ett topplager med 8-12 singel. För detta plus 10 cm lager 0-16 i den stora sandlådan vid samfällighetslokalen beräknas det åtgå 7 m3 0-16 och 2 m3 8-12. Björn har tagit reda på priser för detta och det skulle kosta ca 3000 kr för material och ca. 2000 kr för transport. Byggtimmer 120×140, för att ersätta slipers, kostar 65 kr/m vilket för Torget betyder ca 4000 kr.

Det är tveksamt om det lönar sig att lägga ner så mycket jobb på vissa delar av Torget då resten av gräsmattan är så dålig. Beslutas att skjuta eventuella åtgärder till våren. Vi kommer   under hösten i stället att koncentrera oss på att göra klart kring lokalen och bl.a. plantera lökar som vi tidigare bestämt. Vera köper in för max 1000 kr.

Stora sandlådan bör också ordnas och fyllas redan i höst. Den kan vi gräva ut för hand och hyra en ”padda” för att stampa till.

Området kring kullen på Gryningsvägen (mot Fullerövägen) kommer också att prioriteras under städdagen. Sandlådan kommer att grävas ut och fyllas med grus.

Kommunens lekplats.

Björn har åter varit i kontakt med kommunen angående deras gamla lekplats mellan Grynings- och Skymningsvägen. Det visade sig att de börjat förbereda anläggning av gräsmatta. Detta var dock inte vad vi tänkt oss. Den 2/10 kl. 7.30 på morgonen har Björn ett möte inbokat med Vivian Berglund från kommunen för att gå runt i området och diskutera vad som kan göras. Övriga intresserade är välkomna att delta.

6Höstens städdag

– Börjar bli dags att olja trädetaljer på lekplatsens ställningar.
– En oberoende lekplatsbesiktning görs varje år (kostar oss 700 kr). Enligt protokollet från denna är det några saker som bör åtgärdas under städdagen, t.ex. luckra upp sand under rutschkana och gungor.
– Två hål har vi att fylla igen, sandlådorna vid lokalen och mot Fullerövägen.
– Björn ordnar kallelse och att-göra-lista
– Peo ordnar fika.
– På Torget skall buskar klippas och rensas.
Vi bör träffas någon gång innan för att i dagsljus besiktiga området och se om något ytterligare behöver göras.

7Ekonomiska läget

Sture redogör för det ekonomiska läget, vilket ser bra ut, det är bara kostnaden för försäkringar som gått över budget. Alla utom en har betalat den gemensamma årsavgiften. Avgifterna för garagen har sistadatum 30 september.

Det finns utrymme för att t.ex. köpa in fräschare kaffemuggar till köket i samfällighetslokalen.

8Aktivitetslistan

Aktivitetslistan, se bilaga, gicks igenom. Inga nya punkter.

9Övriga frågor

Samfällighetsföreningen har en olycksfallförsäkring hos Trygg-Hansa (kostar oss 500 kr/år) som uttyds till att täcka skador vid föreningens aktiviteter. Trygg-Hansa tycker att information om denna skall delas ut till alla medlemmar. Sture formulerar meddelande som skickas med städdagskallelsen.

10Nästa möte

Nästa möte blir ett städdagsmöte lördag 11/10 kl. 10.00.

 

Vid protokollet

 

Per-Ola Dovner

Justeras

 

Vera Andersson                                         Sture Hortlund


Publicerat

i

av

Etiketter: