Protokoll från Styrelsemöte 2008-11-17

63:ans samfällighetsförening i Storvreta

Protokoll fört sammanträde med styrelsen

 

Datum: 2008-11-17

Plats: Kvarterslokalen

Närvarande: P O Dovner, Sture Hortlund, Björn Stålnacke, Bo Söderlund, och Vera Andersson (suppleant).

Frånvarande: Lars-Gunnar Larsson. Richard Widman (gårdsfogde) hade anmält förhinder

 

1. Sammanträdet förklarades öppnat av Björn Stålnacke.

 

2. Bo Söderlund åtog sig att föra protokollet.

 

3. Sture Hortlund och Vera Andersson utsågs till justeringsmän.

 

4. Styrelsen godkände förslaget till dagordning.

 

5. Genomgång av föregående protokoll.

Informerade Björn om sina kontakter med Uppsala kommun beträffande kommunens lekplats enligt i huvudsak följande: Mötet med Vivianne Berglund den 2 oktober var positivt och nu finns kommunens lekplats med som en aktivitet. Konstaterades kommunens lekplats ingår i kommunens skötselplan och att kommunen försummat att sköta lekplatsen Kommunen återkommer genom Vivianne Berglund med förslag till aktivitet till våren 2009. Beslutade styrelsen att lägga protokollet till handlingarna.

 

6. Summering av höstens städdag.

Informerade Björn att sandlådan vid Kvartersgården var åtgärdad men att gruset inte räckt till. Asfalts kanten tas bort till våren 2009.

 

Informerade Vera om att det gått bra med löksättning efter skarp nedklippning av de skräpiga buskarna vid sandlådan vid Kvartersgården.

 

Informerade Bosse om aktiviteterna vid Torget med buskklippning, trädbeskärning och allmän uppsnyggning. Några slipers vid Torget behöver bytas ut och gräsmattan jämnas till och kanske dessförinnan vertikalskäras/luckras upp. Därefter mer jord och gräsfrö. Vi får kolla upp detta till våren hur vi skall gå vidare.

 

Informerades att fikat fungerat bra, att Kvartersgården städats efter fikat och att gardinerna tvättats.

 

Björn kontaktar webbmaster Wiberg för att informera om att ”gammal sand” finns för avhämtning vid Kvartersgården. Sture kollar upp om det finns kvar någon sand efter den 1 december och kontaktar i så fall Rådman för bortforsling av sanden.

 

Björn informerar gårdsfogden om att ta bort trasig gunga. Ny köps av Björn till våren.

Avslutningsvis konstaterades att städdagen samlade relativt många deltagare med 14 från Skymningsvägen och 15 från Gryningsvägen och att merparten av det som skulle åtgärdas genomfördes.

 

 

7. Information om det ekonomiska läget.

Informerade Sture om det ekonomiska läget enligt bilagd preliminära Balansrapport, preliminära Resultatrapport samt Budgetförslag och utfall. Konstaterades att vår ekonomi ser bra ut och att vi nog kommer att hålla budget med visst överskott. Diskuterades om vi inte skulle kunna byta ut befintlig armatur i Kvartersgården för det beräknade överskottet (cirka 10 000 kr) efter inventering av Björn vad som kan passa. Beslutade styrelsen att använda eventuellt överskott till sådant inköp.

Informerade Sture vidare om förestående förhandlingar med Rådman om snöröjningen.

Rådman har aviserat höjningar av avgifterna för såväl snöröjning som sandning.

Rådman har framfört önskemål om en garanti på minst 14 000 kr per säsong inkluderande snöröjning, sandning och bortforsling av sand vid två städdagar. I önskemålet ingår en varje gångs avgift om 1000 kr/snöröjning och 800 kr/sandning. Diskuterades detta varvid framkom att vi i så fall borde ha en max avgift per säsong om 18 000 kr. Beslutade styrelsen att uppdra åt Sture att förhandla med Rådman om såväl pris på snöröjning, sandning, borttagande av sand vid städdagarna enligt dessa riktlinjer.

 

8. Aktivitetslistan

Kvartersgården. Eventuell ommålning av tak, väggar, ny belysning. Kvarstår.

Björn inventerar förslag till inköp av armatur som kan ersätta den gamla.

Kommunens lekplats.  Björn har varit i kontakt med kommunen. Kvarstår.

63:ans 30 års jubileum 2009. Idéutveckling pågår. Kvarstår.

Försköning av område. Vilar.

Gamla sandlådan vid Kvartersgården. Finpackning sker efter påfyllning av grus till våren. Vilar.

Nya bänkar vid Kvartersgården. Under beredning. Vilar.

Lekplatsen vid Kvartersgården.. Trasig gunga tas bort av gårdsfogden och ny inköps av Björn till våren. Vilar.

Strålkastaren vid stora parkeringen. Björn ordnat relä. Björn kontaktar gårdsfogden för hjälp med uppsättning. Kvarstår

 

9. Övriga frågor.

Sture tog upp fråga om eventuell styrelsemiddag där gårdsfogden och webbmaster inbjuds. Beslutades att styrelsemiddag i anslutning till nästa styrelsemöte skall avhållas på restaurant Oasis på Drottninggatan.

 

10. Nästa styrelsemöte hålls tisdagen den 2 december kl.18.15 i lokal anvisad av Sture/Vera. Sture/Vera återkommer med information om lokal…

 

Vid protokollet

 

Bo Söderlund

 

 

Justeras

 

Sture Hortlund                                           Vera Andersson

 

 

2008-11-23


Publicerat

i

av

Etiketter: