Protokoll från Styrelsemöte 2009-02-24

63:ans samfällighetsförening i Storvreta

Protokoll fört vid styrelsesammanträde

Datum:                       2009-02-24

Plats:                          Kvartersgården

Närvarande:                Björn Stålnacke, Sture Hortlund, Vera Andersson, Per-Ola Dovner, Janis Induss (valberedare, med fram t.o.m. punkt 5)

Frånvarande:                Lars-Gunnar Larsson

Meddelat förhinder:      Bo Söderlund

 

 1. Mötets öppnande
  Ordförande Björn hälsade välkommen
 2. Val av sekreterare
  Per-Ola Dovner valdes till mötets sekreterare.
 3. Val av justeringsmän
  Vera Andersson och Sture Hortlund valdes till justeringsmän.
 4. Godkännande av dagordning
  Förslaget till dagordning godkändes.
 5. Information från valberedningen
  Janis Induss från valberedningen rapporterade hur deras arbete framskridit och det verkar finnas kandidater till samtliga poster.
 6. Föregående mötes protokoll
  Föregående mötesprotokoll godkändes utan anmärkningar.
 7. Verksamhetsberättelse 2008
  Björn presenterade ett förslag på verksamhetsberättelse. Efter smärre ändringar godkändes den.
 8. Beredning av motioner till årsstämman
  Två motioner har inkommit inför årsstämman. Den ena kommer från styrelsen själv och gäller firande av samfällighetsföreningens 30-årsjubileum. Den slutgiltiga formuleringen diskuterades. Den andra motionen som lämnats in angick Skymningsvägens parkering. Där föreslogs en liten förflyttning av parkeringsplatser för att det skall bli lättare att köra in och ut ur garagen. Björn tar reda på mer exakt vilka kostnader det innebär.
 9. Budgetförslag 2009
  Sture presenterar ett förslag på budget för 2009. Årsavgiften för den gemensamma delen kommer att ligga oförändrad medan garagesamfällighetens avgift kan sänkas med 100 kr. Budgetförslaget godkändes av mötet och är färdigt att läggas fram för årsstämman. Sture förbereder även en variant av budgeten som inkluderar finansiering av jubileumsfirandet ifall denna motion går igenom.
 10. Kallelse till årsstämman
  Senast den 3 mars skall kallelsen distribueras. Checklista på vad kallelsen skall innehålla finns med i aktivitetslistan. Björn sammanställer kallelsen och ordnar att den distribueras.
 11. Fördelning av arbetsuppgifter inför årsstämman
  Fika ordnas av Per-Ola Dovner. Björn och Per-Ola möblerar inför mötet. Björn trycker upp några extra dagordningar och kallelser att ha på plats.
 12. Aktivitetslistan
  Björn har undersökt olika gungor och det beslutades att den lite hållbarare varianten skall beställas. Några delpunkter under ”Årsstämman” kan bockas av, övriga punkter i aktivitetslistan oförändrade.
 13. Övriga frågor
  L-G Larssons förslag på boklåda i kvarterslokalen kommer att presenteras på årsstämman.
  Bosse har sammanställt ett PM över arbetsuppgifter för styrelsen.
 14. Nästa möte
  Datum för nästa möte beslutas av kommande styrelse efter årsstämman.
Vid protokollet:

Per-Ola Dovner

Justeras:

Vera Andersson

Justeras:

Sture Hortlund


Publicerat

i

av

Etiketter: