Protokoll från Styrelsemöte 2010-11-09

Protokoll fört vid styrelsesammanträde

 

Datum                           2010-11-09

Plats                              Vreten

Närvarande                    Ingemar Norén, Sture Hortlund, Nils-Bjarne Edlund,
Lars Nordström och Vera Andersson

 

 

 

1. Mötets öppnande

Ordförande Ingemar Norén hälsade välkommen.

 

2. Val av sekreterare

Vera Andersson valdes till sekreterare.

 

3. Val av justeringsmän

Lars Nordström och Nils-Bjarne Edlund valdes till justeringsmän.

 

4. Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände dagordningen.

 

5. Föregående mötes protokoll

Tack vare korrekturläsning och nya idéer kan Vera uppdatera ”Intro till nyinflyttade” ytterligare.
Efter inventering av gatubelysningen vet vi nu att många av lamporna behöver målas – denna aktivitet placeras på aktivitetslistan.
Stubbarna vi torget är nu borta! Grävaren som hyrdes in för detta ändamål blev dessutom något billigare än beräknat (1 625 inkl. moms).
Arbetet med garagerenoveringen står just nu stilla.
Uppgifter säger att det trasiga fotbollsmålet är lagat, Lasse åtar sig att kolla kvaliteten.
Sture och Lasse har gjort en egen besiktning av samfällighetens gator. Inget är akut, men vi bör låta en yrkesman titta på det till våren.
Samfälligheten har länge haft ett avtal med årligt underhåll av kvartersgårdensbrandsläckare, kostnaden för detta har varit ca 380 kr/år. Efter samtal med Trygg Hansa visade det sig att vi tydligen inte har några krav på oss att göra detta. Sture har haft kontakt med AB Upplands brandservice och styrelsen beslutar att tacka nej till underhåll/service framöver. Vi hör istället av oss vid behov… Läs mer under punkt 7.

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

 

6. Städdagen

Arbetet under höstens städdag gick bra. Drygt hälften (54 %) av samfällighetens hushåll deltog.

 

7. Vår kassör har ordet

Sture har undersökt vilka försäkringar som 63:an har. Vi har en egendomsförsäkring, ingen fastighetsförsäkring. Gäller både för garagen på Skymningsvägen och kvartersgården. Tydligen är det någon ”specialvariant” – vi är tillräckligt försäkrade! Premien har dock stigit kraftigt den senaste tiden så Sture kommer att titta närmare på det. Frågan om den sk styrelseansvarsförsäkring kom upp och Sture lovade att även undersöka detta.
En extra faktura från Comhem har inkommit. Det är en Copyswedeavgift på 770 kr. (En avgift då SVT:s kanaler vidaresänds i trådbundna nät.)

 

 

8. Övriga frågor

En medlem som nyligen lånade vår kvarterslokal kunde inte hitta all städgrejer. Vera ska fråga Richard/gårdsfogden var moppen är. Vera åtar sig att sätta upp tydlig information på anslagstavlan i kvartersgården om vad som ska städas, var städartiklarna finns osv. 

Samfälligheten bredvid oss har vid några tillfällen fått låna vår kvartersgård för årsmöten mm. Frågan har kommit upp om de ska betala en avgift för detta. Några boende i den samfälligheten har även önskat låna lokalen. Vi i styrelsen beslutar att fortsätta att låna ut lokalen utan kostnad till den andra styrelsen, MEN det gäller endast styrelsemedlemmar samt aktiviteter som rör styrelsearbeten t ex årsstämmor eller styrelsemöten. Boende/medlemmar i den andra samfälligheten får inte under några omständigheter låna lokalen på samma sätt som vi i 63:an, för t ex pingisspel eller privata fester.

 

Detta möte fick ett hastigt avslut då Vreten stängde tidigare än vi visste.

 

10. Nästa möte

Nästa gång har vi vår årliga styrelsemiddag.
Plats: Restaurang Kreta i Storvreta.
Datum: Torsdag 9 dec
Tid: Kl. 18.30.

 

Vera bokar bord. Varmt välkomna!

 

 

 

Vid protokollet                                 Justerare                       Justerare

 

Vera Andersson                                Lars Nordström              Nils-Bjarne Edlund


Publicerat

i

av

Etiketter: