Warning: The magic method Visual_Form_Builder::__wakeup() must have public visibility in /customers/2/7/7/63an.se/httpd.www/wp-content/plugins/visual-form-builder/visual-form-builder.php on line 68 Warning: The magic method Visual_Form_Builder_Form_Display::__wakeup() must have public visibility in /customers/2/7/7/63an.se/httpd.www/wp-content/plugins/visual-form-builder/public/class-form-display.php on line 35 Protokoll från Styrelsemöte 2011-01-12 – 63:an

Protokoll från Styrelsemöte 2011-01-12

Protokoll fört vid styrelsesammanträde

 

Datum                           Den 12 januari 2011

Plats                              Hemma hos Ingemar

Närvarande                    Ingemar Norén, Sture Hortlund, Nils-Bjarne Edlund,
Eva Larsson och Lars Nordström

 

 

 

1. Mötets öppnande

 

Ordförande Ingemar Norén hälsade alla välkomna.

 

2. Val av sekreterare

 

Lars Nordström valdes till sekreterare för detta möte. Vera Andersson lämnar boendet i samfälligheten och har därför avsagt sig sekreterare uppdraget. Val av ny sekreterare i styrelsen bordlades till nästa möte.

 

3. Val av justeringsmän

 

Ewa Larsson och Nils-Bjarne Edlund valdes till justeringsmän.

 

4. Godkännande av dagordning

 

Styrelsen godkände dagordningen.

 

5. Föregående mötesprotokoll

 

Föregående protokoll daterat den 9 november 2010 godkändes och lades till handlingarna.
6. Inför årsstämman

Dag för årsstämman lades fast att genomföras tisdagen den 29 mars 2011 – kl. 1900 i kvartersgården.

 

En uppmaning om att inkomma med ev. motioner inför stämman delges snarast alla hushåll i samfälligheten – p.g.a. att alla inte kan nås via e-post upprättar Ewa ett ”informationsblad” och delar ut det till alla i hushåll denna vecka med information om datum för årsstämman enligt ovan samt att styrelsen tar emot motioner fram till och med den 9 mars 2011.

 

Kallelse till årsstämman delas ut senast den 15 mars 2011.

7. Rapporter/information

Ingemar informerade om att han organiserat och genomfört snöskottning av de gemensamma garagetaken på Skymningsvägen med en stor medverkan av övriga garageägare.

Vidare meddelade Ingemar att han kommer att vara utomlands fr.o.m. den 16 februari till den 14 mars 2011 vilket innebär att vice ordf. går in i hans ställe.

 

Sture informerade om det ekonomiska läget i samfälligheten – preliminär resultatrapport/100101-101231 – och att de flesta av de budgeterade posterna låg inom de budgeterade ramarna och även i vissa fall under budget – MEN, MEN… inte posten för snöröjning – två på varan mycket, mycket snörika vintrar vilket kraftigt spräcker budgeten och det är bara att hoppas på en snöfattig fortsättning av vintern och kommande vinter.

 

Vidare diskuterades kostnaden för Comhem´s avgift vilken hela tiden sedan starten ”kryper stadigt uppåt” – frågan tas upp senare under övriga frågor.

 

Styrelsen kommer att arbeta vidare med att ta fram förslag på lösningar att stärka/återställa ekonomin i kommande budget. Det kan i värsta fall innebära en kraftig höjning av den gemensamma samfällighetsavgiften med ca: 500 kr för att återställa ekonomin i balans.

 

Sture har vidare undersökt hur samfälligheten är försäkrad. Samfälligheten ska vara tillräckligt försäkrad! Premien har dock stigit något p.g.a. villkorsändringar som vi inte kan påverka.

Frågan om ansvarsförsäkring för styrelsen, som väcks på tidigare styrelsemöte, täcks enligt uppgift inte av aktuell försäkring. Styrelsen kommer att arbeta vidare med denna fråga.

8. Övriga frågor

Vid senaste årsstämman väcktes frågan om kostnaden för Comhem`s abonnemang var skäligt eller om det fanns billigare lösningar att tillgå. Frågan skulle kontrolleras av en medlem i samfälligheten men styrelsen har inte fått in några uppgifter om detta.

Styrelsen gav Sture och Lasse i uppgift att försöka få klarhet i hur kostnadsbilden ser ut för olika abonnemang av ”Kabel-TV” och som passar för vår samfällighet.

 

Vidare kom vår lilla följetong upp ”hur går det för garagegruppen – vad kommer att ske” styrelsen kommer åter att vädja till gruppen att försöka hitta ett åtgärdsförslag att redovisa på årsstämman.

10. Nästa möte

Den 10 februari 2011
Plats: Kvartersgården

Tid: Kl. 19.00

 

 

 

Vid protokollet                                 Justerare                       Justerare

 

Lars Nordström                                Nils-Bjarne Edlund           Ewa Larsson


Publicerat

i

av

Etiketter: