Protokoll från Styrelsemöte 2011-08-23

Protokoll fört vid styrelsesammanträde

 

Datum                           2011-08-23

Plats                              Kreta

Närvarande                    Hans-Olov Norrgård, Sture Hortlund, Lars Nordström, Pasi Piispanen,  Mari-Ann Einarsson, Camilla Hartmann Norman

 

 

1. Mötets öppnande

Ordförande Hans-Olov Norrgård hälsade välkommen.

 

2. Val av ordförande

Hans-Olov Norrgård valdes till ordförande för dagens möte.

 

3. Val av sekreterare

Camilla Hartmann Norman valdes till sekreterare för dagens möte.

 

4. Dagordning

Dagordningen godkändes.

 

5. Styrelseprotokoll

Föregående mötesprotokoll godkändes.

 

6. ComHem-avtalet

 

Sture skickar ut en påminnelse (mailledes) till medlemmarna om att avtalet nu snart är i kraft och att man bör kontrollera sin räkning.

 

7. Plogningen 2011-2012

Hans-Olov har för närvarande 2 intressenter som skulle kunna tänka sig att ploga och sanda 63:an i vinter. Hans-Olov och Sture träffar dessa och fattar beslut om vem som får ploga 63:an.

 

8.  Info till nyinflyttade

Hans-Olov undrar hur vi får reda på att det flyttat in nytt folk. För närvarande kommer informationen styrelsen till del via ryktet .

Camilla skall gå till Gryningsvägen 65 med material samt samla in uppgifter till matrikeln.

 

 

9. Parkeringsregler, Skymningsvägen

Ämnet togs upp för diskussion. Hans-Olov uppdaterar reglerna så de blir mer tydliga.

 

 

10. Hemsidan

Vi pratade lite allmänt om hemsidan. Nästa möte kommer Mats Wiberg att vara inbjuden så vi kan prata mer.

 

11. Områdets skötsel

Det finns en tanke om att de som bor runt torget sköter gräsklippningen av detta istället för gårdsfogden.

 

12. Försäkringar

Samfällighetsförsäkringen kommer att flyttas till Länsförsäkringar  medan olycksfallsförsäkringen ligger kvar hos det gamla försäkringsbolaget.

Hans.Olov har undersökt förutsättningarna för en styrelseansvarsförsäkring, men då rättsläget  och försäkringsläget är mycket oklart, skjuts ärendet på framtiden.

 

 

 

13. Inför städdagen

Städdagen blir den 15 oktober. Vi bestämmer vad som behöver göras vid nästa styrelsemöte.

 

 

14. Ekonomi

Sture gick igenom ekonomin till dagens datum och ekonomin är under kontroll.

 

15. Övriga frågor

Lekplatsen har inspekterats av auktoriserad inspektör och vi har fått några mindre anmärkningar.

 

16. Nästa möte

Nästa möte äger rum den 27/9.

 

Mötet avslutades

 

Vid protokollet                                             Justerare

Camilla Hartmann Norman                            Hans-Olov Norrgård


Publicerat

i

av

Etiketter: