Ordinarie föreningsstämma 2017

63:ans samfällighetsförening i Storvreta 2017-02-27

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i 63:ans samfällighetsförening

Tisdag 21 mars 2017 kl 1900 i Kvartersgården

Dags igen för ordinarie föreningsstämma då vi bland annat skall välja styrelseledamöter, styrelseordförande och ta ställning till budget med tillhörande årsavgift. Efter förhandlingarna bjuder vi på fika.

Kom till årsstämman och gör din röst hörd!

Vi ser fram emot en välbesökt stämma och hälsar alla medlemmar hjärtligt välkomna!

Styrelsen för 63:ans samfällighetsförening i Storvreta

Förslag till dagordning

 1. Stämman öppnas
 2. Fråga om stämman utlysts i vederbörlig ordning
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av ordförande och sekreterare för stämman
 5. Val av justeringspersoner, tillika rösträknare
 6. Styrelsens berättelse och ekonomiska redovisning för verksamhetsåret 2016
 7. Revisionsberättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2016
 9. Styrelsens förslag till budget för kalenderåret 2017 samt debiteringslängd
 10. Ersättning till styrelsen, gårdsfogden och webbmastern
 11. Val av styrelseledamöter
 12. Val av styrelseordförande
 13. Val av styrelsesuppleanter
 14. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 15. Val av valberedning
 16. Motion från styrelsen om garagelånet
 17. Diskussion av ”övriga frågor”
 18. Meddelande om plats där protokollet hålls tillgängligt och under vilken tid
 19. Stämman avslutas

Verksamhetsberättelse, ekonomisammanställningar och revisionsberättelse finns på föreningens webbsidor (www.63an.se). Papperskopior av dokumenten är uppsatta på anslagstavlan i kvartersgården.


Publicerat

i

av

Etiketter: