Protokoll från Styrelsemöte 2006-05-02

63:ans samfällighetsförening i Storvreta

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen

 

Datum:         2006-05-02

Plats:            Kvarterslokalen

Närvarande:                      PO Dovner, Hans Josefsson, Jaan Grünberg, Sture Hortlund och Ove Swedén. Vid sammanträdet var även gårdsfogden Leif Porjebäck, som hade kallats särskilt, närvarande.

 1. Sammanträdet förklarades för öppnat av Hans Josefsson.

 

 1. Föredragningslistan fastställdes enligt ordförandes förslag med tillägg av två ärenden under övriga frågor.

 

 1. Styrelsen diskuterade gårdsfogdens uppgifter med Leif Porjebäck. Utgångspunkten var den arbetsbeskrivning som tagits fram under föregående verksamhetsår. I huvudsak utgör arbetsbeskrivningen en instruktion för gårdsfogden. Under diskussionen kom ett antal frågor upp.
  1. Ett problem som identifierades var frågan om tillfällig ersättare till Leif vid frånvaro. Tillsammans konstaterades att Leif Porjebäck kan uppdra åt någon att ersätta honom. Något separat arvode utgår inte för ersättare. Om problem uppstår med att hitta en ersättare kontaktar gårdsfogden styrelsen.
  2. Konstaterades att ordningsreglerna för kvartersgården behöver ses över.
  3. Frågan om vad ”vårda inventarier” betydde diskuterades. Konstaterades att det är det mesta som finns i kvartersgården.
  4. Procedurerna för lån av stege fungerar bra. Dock saknas en kort stege sedan flera år.
  5. Leif Porjebäck håller framförallt kontakt med Sture Hortlund i styrelsen. Sådana kontakter kan handla om inköp av olika slag. Akuta inköp (smärre kostnader) och åtgärder kan stugfogden själv besluta om.
  6. Gräsklipparen diskuterades. Konstaterades att service har gjorts och att den går OK. Viktigt att den hålls inlåst eftersom den tidigare har lånats och körts vårdslöst.
  7. Diskuterades vad besiktiga ytterområden betyder. Konstaterades att gårdsfogden med viss periodicitet förväntas gå igenom området. Sommartid sammanfaller detta lämpligtvis med gräsklippningen.
  8. Diskuterades vad att göra med den sandlåda som finns för att underhålla gångar under vintern. Konstaterades att Rådman kontaktas för att fylla på vid behov.
  9. Slutligen bad styrelsen Leif att plocka bort de rester av ris som finns efter insamlingen till Valborgseld. Är det för mycket arbete ber han om hjälp från styrelsen.

 

 1. Styrelsen diskuterade olika åtgärder för försköning av området. Beslutades
  1. att bordlägga frågan om vad att göra med det så kallade torget.
  2. att Ove Swedén samlar förslag på hur att organisera uppställningen av soptunnor på den stora parkeringsplatsen.

 

 1. Styrelsen diskuterade städdagen som genomfördes den 22 april. Konstaterades att ungefär hälften av hushållen deltagit och att större delen av uppgifterna genomförts. Dessutom har någon/några snyggat till kring den lekplats där det tidigare stått en rutschkana.
  1. Montering av vägbula, oljning av bänkar på torget samt staketet kring gungorna kvarstår. Uppdrogs åt PO Dovnder att montera vägbulan och åt Jaan Grünberg att fördela övriga uppgifter på icke närvarande hushåll.
  2. Konstaterades att vägbulans in- och utflyttning bör läggas till uppgiftslistorna för vårens respektive höstens städdagar.

 

 1. Styrelsen behandlade frågan om garagerenoveringen och
  1. konstaterade att renoveringen kommer att kunna finansieras genom ett banklån. Handlingar kommer att undertecknas inom kort.
  2. beslutade att anta budet för byte av garageportar förutsatt att finansieringen verkligen blir klar.
  3. beslutade att uppdra åt arbetsgruppen att anta lämpligaste anbudet på takrenovering.
  4. beslutade att uppdra åt arbetsgruppen att planera och genomföra garagerenoveringen med löpande rapportering till styrelsen.
  5. Hans Josefsson åtog sig att ta reda på från Garageportexperten på vilket sätt de boende på Gryningsvägen kan beställa garageportar med rabatt.

 

 1. Sture Hortlund redogjorde kort för ekonomin. Konstaterade att likviditeten på samfällighetens postgirokonto för tillfället var låg men att det rättar till sig genom att avisering av årsavgifterna sker inom kort.

 

 1. Övriga frågor
  1. PO Dovner hade kontaktats av en av grannarna som påpekade att vid infarten från Fullerövägen fanns det stora hål i vägbeläggningen. Hans Josefsson åtog sig att kontakta kommunen beträffande problemet.
  2. Konstaterades att det återigen kan finnas uppställda bilar på parkeringen. Uppdrogs åt Owe Swedén och PO Dovner att fram till nästa styrelsesammanträde med viss systematik kontrollera vilka bilar som inte används. Med detta som underlag kan styrelsen sedan besluta om åtgärder.

 

 1. Frågorna om brandskydd för pärmar och ritningar, frivillighet och gemensamma aktiviteter utöver städdagen bordlades till kommande sammanträden.

 

 1. Nästa sammanträde hålls den 29 maj klockan 20. Eventuella ärenden anmäls till ordföranden.

 

 

Vid protokollet                                                              Justeras

Jaan Grünberg                                                             Hans Josefsson


Publicerat

i

av

Etiketter: