Protokoll från Styrelsemöte 2006-05-29

63:ans samfällighetsförening i Storvreta

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen

 

Datum:           2006-05-29

Plats:             Kvarterslokalen

Närvarande:     Hans Josefsson, Ove Swedén, Anders Rydén (suppleant, inkallad i stället för Jaan Grünberg), Sture Hortlund, Per-Ola Dovner, Leif Porjebäck (gårdsfogde med stående inbjudan till styrelsemötena, dock ingen rösträtt)

 

1.       Val av mötessekreterare
Per-Ola Dovner valdes till mötessekreterare

2.       Föregående protokoll
Föregående mötes protokoll granskades och lades till handlingarna

3.       Garagerenoveringen
Portbyten är beställda av Garageportexperten AB och takbyte av Zillén AB. Arbetena är planerade att komma igång vecka 32. Byte av frontpaneler ingår i takbytet men det har konstaterats att även övrig panel på garagen är i dåligt skick och bör bytas ut.
Styrelsen beslutar att ge arbetsgruppen i uppgift att fråga Zillén vad det skulle kosta att byta hela panelen, separat prisuppgift för målning.
Målning av frontpanelen kommer att planeras in till nästa städdag.
Banklån är beviljat, 260 000 kr, fem års fast ränta på 5,7%, amorteringstid 15 år. En första debitering av garageägarna kommer att göras under detta år. Det rör sig då om ca 1000 kr.  Styrelsen beslutar att godta lånet.

4.       Ekonomisk rapport
Hittills har 28000 kr inkommit av årsavgifterna. 18000 kr finns på Plusgirot.
Gatuunderhåll/snöröjning är den post som avviker mest från budgeten, pga. den snörika vintern. I övrigt är kostnaderna under kontroll.
Styrelsen beslutar att ge kassören fria händer att välja elleverantör och vid lämplig tidpunkt avgöra om elpriset skall vara rörligt eller bundet.

5.       Brandskydd för pärmar och ritningar
Styrelsen beslutar att utreda vad ett brandskåp kan kosta. I första hand behövs skydd för protokollspärmarna, av husritningar finns det troligen kopior hos kommunen.

6.       Stillastående bilar
Två bilar (varav en avställd) och en släpvagn har en längre tid stått obrukade på parkeringen. Detta är inte tillåtet enligt samfällighetens parkeringsregler.
Styrelsen beslutar att lämna en allmän påminnelse i samband med det planerade utskicket angående garagerenoveringen och därefter ta ställning till om direktkontakt med ägarna behöver tas.

7.       Frivillighet (uppdrag från stämman)
Denna punkt hänskjuts till styrelsemöte senare i år.

8.       Försköning av området och andra förändringsbehov
Noterades att en besiktning av lekplatserna bör göras.
Styrelsen beslutar att uppdra åt Per-Ola Dovner att kontakta gamla lekplatskommittén och höra vad de vet om kommunens planer för de lekplatser som är i deras ägo. Övriga förändringsbehov behandlas vid kommande möte.

9.       Gemensamma aktiviteter
Denna punkt hänskjuts till styrelsemöte senare i år.

10.   Översyn av kvartersgårdens ordningsregler.
Styrelsen beslutar att uppdra åt Hans Josefsson att gå igenom innehållet för att se om något behöver kompletteras eller ändras.

11.   Övriga frågor
Gårdsfogden påpekar att den plats där kommunen tillåtit dumpning av trädgårdsavfall har blivit misskött den senaste tiden. Folk tömmer på stigen och allt närmare fotbollsplanen. Om vi inte sköter detta så är det risk att kommunen inte längre tillåter stjälpning.
Noteras att styrelsen ännu inte fullföljt uppdraget från stämman 2005 om grannsamverkan.

12.   Nästa möte
26 juni klockan 20:00 i kvarterslokalen.

 

 

Vid protokollet                                             Justeras

Per-Ola Dovner                                           Hans Josefsson


Publicerat

i

av

Etiketter: