Protokoll från Styrelsemöte 2006-06-26

63:ans samfällighetsförening i Storvreta

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen

 

 

Datum:         2006-06-26

Plats:            Kvarterslokalen

Närvarande: Hans Josefsson, Ove Swedén, Anders Rydén (suppleant, inkallad i stället för Jaan Grünberg), Sture Hortlund, Per-Ola Dovner, Leif Porjebäck (gårdsfogde), Mats Wiberg (medlem i garagerenoveringsgruppen)

 

 

1.                                     Val av mötessekreterare
Per-Ola Dovner valdes till mötessekreterare

2.                                     Föregående protokoll
– Lånet för garagerenoveringar har nu utbetalats, 259250 kr efter avdrag för avgift.
– Peo har samtalat med f.d. lekplatskommittén angående kommunens planer för deras lekplatser inom området. Gungorna på lekplatsen vid cykelvägen mellan Gryningsvägen och Skymningsvägen togs bort av kommunen, men de lämnade ett betongfundament som ligger någon decimeter ner i marken. De skulle återkomma för att ta bort den men gjorde aldrig det. Läge för en påminnelse.
För den södra lekplatsen, vid pulkabacken, finns det ingen ritning eller plan. Den tillkom spontant i slutet av byggnationen av vårat område. När den för ett par år sedan befanns vara i dåligt skick revs den av kommunen. Ingen ny lekplats är planerad men kommunen har medgett att det är brist på lekplatser på den här sidan Fullerövägen.
– Jaan Grünberg har anlitat Thomas Isenborg/TI Lekplatsbesiktning för att se över våra lekplatser. Några anmärkningar gjordes, se bilaga och punkten Rundvandring nedan.
– Hans Josefsson har kontrollerat senaste versionen av föreningens ordningsregler. Han fann denna tillräcklig och styrelsen beslutade att inte göra några ändringar.
– Till kommande agenda fördes frågorna om stillastående bilar, brandskydd för pärmar, försköning av området samt grannsamverkan.
– Protokollet lades sedan till handlingarna.

3.                                     Garagerenoveringen
Garagerenoveringsgruppen redovisade läget. Samtal har förts med de båda anlitade firmorna och de tror att de kan komma ingång vecka 32. Inte helt klargjort ifall de kontaktar varandra för att samordna arbetet. Garagekommittén kommer att följa upp detta och samtidigt ta reda på om garagen måste vara helt tomma.
– Vid detta möte skulle en utvärdering göras av prisuppgifter för eventuellt byte av all panel på garagen, inte bara fronten. Eftersom ingen prisförfrågan gjorts kunde detta ej göras, utan styrelsen valde att själv bedöma hur stort behovet av byte verkar vara, se vidare punkten Rundvandring nedan. Frontpanelen blir grundmålad. Färdigmålning planeras in till städdagen.
– Tillfälliga parkeringar är något som garagekommittén funderar vidare på.
– Nytt informationsblad skall förmedlas, dels innan semestrarna och dels som en påminnelse någon vecka innan arbetet börjar.
– Förslag läggs fram om att sätta skyltar vid infarten, eller lappar på garagen, när det börjar bli dags.
– Vi behöver utarbeta en strategi för hur vi gör om det står bilar kvar i garagen trots anmaningar om att flytta dem.

4.                                     Höstens sammanträden
Tre sammanträden bokades, måndagarna den 14/8, 18/9 och 30/10. Mötestid 20:00

5.                                     Övriga frågor
Sture Hortlund föreslog att styrelsen utreder vilka behov av fonderingar vi har för att kunna föreslå stämman en fonderingsplan. Frågan hänsköts till styrelsemöte senare i år.

6.                                     Rundvandring
Mötet förflyttade sig utomhus för att undersöka vad som måste göras på lekplatserna och för att besiktiga panelen på garagen.
– Vippgungans och gungornas fallunderlag behöver luckras upp och kompletteras. Detta löstes direkt på plats.
– Besiktningsmannen hade också anmärkt på att ett staket vid kommunens lekplats har ställen där hals kan fastna, vilket behöver åtgärdas omedelbart. Hans Josefsson åtog sig att kontakta kommunen angående detta.
– Styrelsen konstaterade att garagepanelen håller ett tag till. Eventuellt kan vi byta de sämsta brädorna.

 

 

 

Vid protokollet                                                        Justeras

Per-Ola Dovner                                                       Hans Josefsson


Publicerat

i

av

Etiketter: