Protokoll från Styrelsemöte 2006-08-16

63:ans samfällighetsförening i Storvreta

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen

 

Datum:                2006-08-16

Plats:                   Kvarterslokalen

Närvarande:       PO Dovner, Hans Josefsson, Jaan Grünberg, och Sture Hortlund.

                            

  1. Sammanträdet förklarades för öppnat

 

  1. Föredragningslistan fastställdes i enlighet med ordförandes förslag med tillägg av ärendet elektricitet och uppskjutande av ärendet åtgärdslista.

 

  1. Styrelsen behandlade frågan om garagerenovering. Efter rapport från PO Dovner konstaterades att renoveringen är förenad pga av att plåtslagerifirman inte kommit enligt överenskommelse. Arbetet ska komma igång vecka 34. Praktiska frågor diskuterades varvid frågan om uppläggningsplats för byggmaterial ställdes. PO Dovner kollar om behov föreligger för sådan hos byggarna. Frågan om ”planka på gaveln” uppkom – denna plankas framtid övervägs när uppgiftslistan för städdagen sätts ihop. Konstaterades att Sillén behöver påminnas om de lister de åtagit sig att ordna.

 

  1. Sture Hortlund redogjorde för samfällighetens ekonomi (bilaga 1). Konstaterades att kostnaderna för elektricitet och snöröjning är väsentligt högre än vad förutsetts. Styrelsen konstaterade att årets resultat mycket väl kan komma att bli ett underskott på bortåt 10 000 kronor.

 

Styrelsen diskuterade även extra debitering för garagen. Konstaterades att debiteringen görs när kostnaderna för renoveringen är klara. Debiteringen blir troligen kring 700 kronor.

 

Mot bakgrund av underskottet och det renoveringsbehov som finns diskuterades behovet av en underhålls- och förnyelseplan som underlag för att kunna fondera erforderliga medel. Styrelsen beslutade att återkomma till frågan senare under hösten.

 

  1. Styrelsen beslutade att höstens städdag genomförs den 14 oktober klockan 10. Jaan Grünberg utformar inbjudan (som går ut efter nästa styrelsemöte) och sammanställer uppgiftslistan. PO Dovner ordnar fika. Med inbjudan distribueras också matrikel med uppmaning att hushållen reviderar och kompletterar uppgifterna med e-post.

 

  1. Styrelsen diskuterade elkostnaderna och samfällighetens elavtal. Konstaterades att det troligtvis är fel tillfälle att binda elpriset just nu. Sture Hortlund bevakar frågan tillsammans med övriga ledamöter.

 

  1. Hans Josefsson informerade om att ett getingbo anträffats på kvartersgårdens vind. Styrelsen beslutade sig för att göra gemensam sak och ta bort detta senare i höst när getingarnas aktivitet avklingat.

 

Vid protokollet                                                             Justeras

Jaan Grünberg                                                            Hans Josefsson


Publicerat

i

av

Etiketter: