Protokoll från Styrelsemöte 2006-10-30

63:ans samfällighetsförening i Storvreta

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen

 

Datum:                2006-10-30

Plats:                   Kvarterslokalen

Närvarande:       PO Dovner, Hans Josefsson, Jaan Grünberg, Sture Hortlund och Ove Swedén.

                            

  1. Sammanträdet förklarades för öppnat

 

  1. Föredragningslistan fastställdes i enlighet med ordförandes förslag.

 

  1. Föregående sammanträdes protokoll lades till handlingarna

 

  1. Städdag

Styrelsen utvärderade höstens städdag. Konstaterades att närvaron varit mycket god och att huvuddelen av alla uppgifter utförts. Kvarstår oljning av en del bänkar och bord, byte av lampor utanför kvartersgården samt fönstertvätt i kvartersgården. Styrelsen ber kvartersfogden byta lampor. Övriga kvarstående uppgifter utförs på vårens städdag.

 

Under städdagen förde medlemmar fram synpunkter. En var att samfällighetens medlemmar städar och vårdar kommunens lekplatser. Hans Josefsson kontaktar kommunen om lekplatserna och deras skötsel. En annan var att asfalteringen på lekplatsen vid kullen bör kompletteras. Sture Hortlund redogjorde för kontakt med granne om asfaltering, denne hade gjort förarbete själv och då betalat 1100 kronor för asfaltering av 7 kvadratmeter. Sture ombads utreda frågan om asfaltering vidare.

 

  1. Samfällighetens långsiktiga ekonomi

Hans Josefsson initierade en diskussion om samfällighetens långsiktiga ekonomi. Sture Hortlund redogjorde den skyldighet som samfälligheten har att fondera medel (se bilaga 1) och lade fram en preliminär inventering av samfällighetens objekt som bör tas med i ett underlag för att beräkna behoven av fonderingar (bilaga 2). Styrelsen diskuterade frågan utförligt och konstaterade att till nästa sammanträde går varje styrelsemedlem noggrant igenom listan och funderar på ytterligare poster. Till nästa styrelsesammanträde inbjuds även Hans Beskow och Leif Porjebäck för att utvärdera vad som bör tas med i en plan för fonderingar.

 

  1. Ekonomisk rapport

Sture Hortlund redogjorde för föreningens ekonomi. Garagerenoveringen är nu betald. Styrelsen diskuterade frågan om hur att redovisa kostnaders och medlemmarnas betalningar och beslutade att garagen tas upp som en tillgång som avskrivs under de kommande 15 åren.

 

Sture Hortlund hade vidare haft kontakt med snöröjningsentreprenören. Debitering kommer troligtvis att ske enligt förra årets taxa, med justering för eventuella kostnadsökningar. Sture Hortlund håller styrelsen underrättad om utfallet.

 

Styrelsen diskuterade senare behovet av timer eller tidsstyrd termostat i kvartersgården för att spara el.

 

 

 

  1. Genomgång av aktivitetslistan

Styrelsen gick igenom aktivitetslistan (se bilaga 3).

 

  1. Kommande sammanträden

Datum för kommande sammträde är 27/11 klockan 18.00 å Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10, Uppsala. Sammanträdet följs av styrelsens årliga middag. Därefter sammanträder styrelsen den 8 januari 2007 klockan 20.00 i kvartersgården.

 

 

Vid protokollet                                                             Justeras

Jaan Grünberg                                                             Hans Josefsson


Publicerat

i

av

Etiketter: