Protokoll från Styrelsemöte 2006-11-27

63:ans samfällighetsförening i Storvreta

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen

 

Datum:                2006-11-27

Plats:                   Sune Carlson rummet, Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10C, Uppsala

Närvarande:       PO Dovner, Hans Josefsson, Jaan Grünberg och Sture Hortlund.

Förhinder            Ove Swedén.

Adjungerad        Hans Beskow

                            

  1. Sammanträdet förklarades för öppnat

 

  1. Föredragningslistan fastställdes i enlighet med ordförandes förslag.

 

  1. Föregående sammanträdes protokoll lades till handlingarna

 

  1. Samfällighetens långsiktiga ekonomi

Styrelsen gick igenom det underlag för att fastställa behovet av fonderingar som sammanställts av Sture Hortlund (se bilaga 2, protokoll 2006-10-30). Under kritisk diskussion prövades varje post. Efter diskussionen konstaterades

att Sture Hortlund så snart som möjligt distribuerar en reviderad lista där han försöker uppskatta de belopp som samfällighetens kan komma att behöva investera i olika anläggningar i framtiden. Styrelsen har sedan att föra en e-post diskussion kring detta underlag inför kommande sammanträde.

att frågan om gränserna för ansvaret vad gäller anläggningar i form av el, vatten och avlopp behöver förtydligas. Uppdrogs åt Jaan Grünberg att inleda en sådan undersökning genom att kontakta kommunen.

att vid nästkommande sammanträde genomföra en belysningsbesiktning.

att det är osäkert i vilken mån föreningens elnät till utomhusbelysning är försäkrat.

 

  1. Styrelserekrytering

Ordförande inledde diskussionen med att konstatera att styrelsen hade fått i uppdrag av stämman att se över formerna för styrelserekrytering. Styrelsen diskuterade frågan utförligt och konstaterade

att styrelsen tror på en styrelse som tillsätts genom val på stämman efter beredning av en aktiv valberedning. Styrelsen såg stora nackdelar med ett system där styrelseplatserna roterar mellan hushållen.

 

  1. Aktivitetslistan

Styrelsen gick igenom aktivitetslistan (se bilaga 1) och uppdaterade den.

 

  1. Nästa sammanträde

Datum för kommande sammanträde är den 8 januari 2007 klockan 20.00 i kvartersgården.

 

 

Vid protokollet                                                             Justeras

Jaan Grünberg                                                             Hans Josefsson


Publicerat

i

av

Etiketter: