Protokoll från Styrelsemöte 2007-01-08

63:ans samfällighetsförening i Storvreta

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen

 

Datum:         2007-01-08

Plats:            Kvartersgården

Närvarande:                      PO Dovner, Hans Josefsson, Jaan Grünberg och Sture Hortlund.

Förhinder     Ove Swedén.

 1. Sammanträdet förklarades för öppnat

 

 1. Föredragningslistan fastställdes i enlighet med ordförandes förslag.

 

 1. Föregående sammanträdes protokoll lades till handlingarna

 

 1. Samfällighetens långsiktiga ekonomi

Sture Hortlund redogjorde för det ekonomiska läget. Det aktuella utfallen pekar på att inga stora justeringar bör göras inför nästa år. Jaan Grünberg redogjorde för de anläggningar som samfälligheten förvaltar. Beslutades

att Sture Hortlund presenterar ett budgetförslag till nästa sammanträde. I detta förslag ska 15 000 kronor för ett dokumentskåp ingå.

att vid nästkommande sammanträde fastställa nivån på fonderingarna.

 

 1. Inför årsstämman
  1. Tidpunkt för årsstämman fastställdes till den 19 mars, klockan 19.00
  2. Styre Hortlund kollar om föredragshållaren har möjlighet att inleda stämman med en redogörelse för vad grannsamverkan mot brott innebär.
  3. Styrelsen enades om att framlägga skrivelse om styrelserekrytering (se bilaga 1)
  4. Styrelsen gick igenom agendan för den kommande stämman
  5. Hans Josefsson skickar ut påminnelser om stämman samt förbereder en årsberättelse.

 

 1. Aktivitetslistan

Styrelsen gick igenom aktivitetslistan (se bilaga 2) och uppdaterade den.

 

 1. Kommande styrelsemöten

Kommande möten sker den 5 februari och den 26 februari. Klockan 20.00 i båda fallen.

 

 1. Belysningsbesiktning

Genomfördes och särskilt protokoll upprättades (se bilaga 3)

 

 

 

Vid protokollet                                                              Justeras

Jaan Grünberg                                                             Hans Josefsson

 


Publicerat

i

av

Etiketter: