Protokoll från Styrelsemöte 2007-02-05

63:ans samfällighetsförening i Storvreta

 Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen

Datum: 2007-02-05

Plats: Kvarterslokalen

Närvarande: Hans Josefsson

 

Sture Hortlund

Leif Porjebäck

Per-Ola Dovner

Jaan Grünberg (§4-7)

 

1.Val av mötessekreterare

Per-Ola Dovner valdes till mötessekreterare.

 

2.Föregående protokoll

Föregående mötes protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

 

3.Genomgång av belysningsprotokollet

Vid förra mötet gjordes en rundvandring för att besiktiga områdets gatlyktor. Protokollet som

upprättades gicks nu igenom tillsammans med gårdsfogden Leif Porjebäck. En skrivelse har inkommit

angående belysningen mellan Gr. 39 och 41 som inte har fungerat på flera år. Gårdsfogden Leif

kommer att undersöka denna och anlita elektriker i fall det behövs. Att en del utelampor lyser dåligt

beror till största del på att kuporna med tiden blivit solblekta. För att få enhetlig belysning skulle både

lampor och kupor behöva bytas ut.

 

4.Underhållsplan

En underhållsplan (bilaga 1) har tagits fram av Sture för att fastställa föreningens fonderingsbehov.

Enligt beräkningarna skulle årsavifterna behöva höjas med 133 kr för alla, och ytterligare 250 kr för de

som har garage i länga, för att ge en heltäckande fondering. Slutsatsen är att vi redan nu har i stort

har en tillräcklig fondering. Styrelsen kommer därför inte att föreslå några ytterligare

fonderingshöjningar nu utan bearbetar frågan vidare det kommande året. Planen kommer att

presenteras i samband med budgetdiskussionerna på årsstämman.

 

5.Årsstämman

– Inga motioner har inkommit inför stämman.

– Styrelsens skrivelse om rekrytering styrelseledamöter är klar att bifoga kallelsen.

– Dagordningen fastställdes.

– Till förmötet om grannsamverkan har Sture bjudit in Nils Nelin som föredragshållare. Han är ombedd

att komma till 19.00 och tala i ca trekvart. Kontakten med föredragshålllaren förmedlades av

kommunen som tagit över polisens grannsamverkanprojekt.

– Verksamhetsberättelse, årsredovisning och budgetförslag fastställdes, liksom en avskrivningsplan för

garagen (bilaga 2).

– Sture ser till att revisorerna får årsredovisningen.

– Valberedningen har meddelats att det blir minst ett fyllnadsval.

– Hans ordnar kallelsen. Jaan sköter fikat. Sture och Per-Ola ordnar möblering och föreslår sittande

ordf och sekr till presidiet.

 

6.Aktvitetslistan

Aktivitetslistan uppdaterades (bilaga 3). Ordförande kunde meddela att kommunen till slut åtgärdat

lekplatsen med riskbedömt staket. De har även uppgivit att de kan tänka sig göra något av platsen i

samråd med vår samfällighetsförening. Vi kommer att ta upp detta under årsstämman och då höra om

det finns några intresserade av att ingå i ett utskott motsvarande förra årets garagerenoveringsgrupp.

 

7.Övrigt

Samfällighetsföreningen har skickat blommor till Mats Backeryds begravning.

 

8.Nästa möte

Nästa möte kommer att hållas 26/2 kl 20.00 på restaurang Vreten.

 

Vid protokollet                                                            Justeras

Per-Ola Dovner                                                          Hans Josefsson


Publicerat

i

av

Etiketter: