Protokoll från Styrelsemöte 2007-02-26

63:ans samfällighetsförening i Storvreta

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen

 

Datum:         2007-02-26

Plats:            Pizzeria Vreten, Storvreta

Närvarande:                      PO Dovner, Hans Josefsson, Jaan Grünberg och Sture Hortlund.

Adjungerad: Lef Porjebäck

Förhinder     Ove Swedén.

  1. Sammanträdet förklarades för öppnat

 

  1. Föredragningslistan fastställdes i enlighet med ordförandes förslag.

 

  1. Föregående sammanträdes protokoll lades till handlingarna

 

  1. Belysning inom samfälligheten

Belysningen diskuterades och det konstaterades

att de åldrade kuporna på stolparna bör bytas för att få bättre effekt

att byte till vita lampor på den nordligaste delen av Skymningsvägen bör göras för att uppnå en mindre intensiv belysning.

att strålkastaren vid garageområdet sätts i fungerande skick på lättaste och lämpligaste sätt.

att undersöka närmare varför belysningen vid torget inte fungerar.

att Leif Porjebäck ombesörjer de ovanstående åtgärderna.

 

  1. Brev från Andréasons plåtarbeten

Hans Josefsson redogjorde för den skrivelse som inkommit till samfälligheten från Andréasons plåtarbeten (se bilaga 1). Styrelsen diskuterade det förslag till svarsbrev som Hans Josefsson förberett (se bilaga 2). Styrelsen beslutande

att Hans Josefsson med utgångspunkt från diskussionen besvarar brevet och skickar ut svaret till styrelsens ledamöter för kännedom.

 

  1. Inför årsstämman

Styrelsen gick igenom dagordningen inför stämman och beslutade, utöver vad som tidigare bestämts:

att Jaan Grünberg ordnar närvarolista

att P O Dovner tar kontakt med Björn Stålnacke för att försäkra sig om att valberedningens arbete kommit igång.

 

  1. Aktivitetslistan

Styrelsen gick igenom aktivitetslistan och uppdaterade den (se bilaga 3). Åtgärder som lades till var bland annat att Jaan Grünberg tar fram en arkivinstruktion och att Leif Porjebäck tar fram pris på ett fönstergaller till kvartersgården.

 

  1. Ordförande avslutade sammanträdet med att tacka styrelsens ledamöter för gott arbete under det gångna året.

 

Vid protokollet                                                              Justeras

Jaan Grünberg                                                             Hans Josefsson


Publicerat

i

av

Etiketter: