Protokoll från Styrelsemöte 2007-03-26

63:ans samfällighetsförening i Storvreta

Protokoll för vid sammanträde med styrelsen

 

Datum: 2007-03-26

Plats: Kvarterslokalen

Närvarande: P O Dovner, Sture Horlund, Lars-Gunnar Larsson, Björn Stålnacke och Bo Söderlund.

 

1. Sammanträdet förklarades öppnat av Björn Stålnacke.

 

2. Bo Söderlund åtog sig att föra protokollet i väntan på konstitueringen.

 

3. Lars-Gunnar Larsson och PO Dovner utsågs till justeringsmän.

 

4. Styrelsen godkände förslaget till dagordning.

 

5. Styrelsen konstituererade sig med följande sammansättning:

 

Ordförande                        Björn Stålnacke

Vice ordförande                P O Dovner

Kassör                               Sture Hortlund

Sekreterare                       Bo Söderlund

Ledamot                            Lars-Gunnar Larsson

 

 

6. Styrelsen utsåg Björn Stålnacke och Sture Hortlund att var för sig teckna samfällighetens firma.

 

7. Styrelsen förde en diskussion om styrelsens arbetsuppgifter kommande året och kom fram till att fördela aktuella arbetsuppgifter mellan samtliga styrelseledamöter. Senast upprättade aktivitetslista upprättad av föregående styrelsen genomgicks.

Aktivitetslistan skall alltid finnas med på varje dagordning för att ha kontroll över att aktiviteterna betas av och att eventuellt nya förs upp.

 

8. Styrelsen beslutade att städdag genomförs den 21 april med start kl. 10.00. Uppgifter fördelades enligt följande:

 

a)     Lars-Gunnar Larsson tar hand om beställning av färdigmat/fika.

b)     Björn Stålnacke formulerar inbjudan, kopierar och distribuerar. Tar hjälp vid behov.

c)      Björn Stålnacke kollar upp vad som behöver göras och sätter ihop uppgiftslistan.

d)     Sture Hortlund kollar med Rådman för borttagande av sand och sandlåda vid Torget samt sopning av vägarna dels en första omgång snarast möjligt och en andra omgång strax efter städdagen då vi sopat ihop resterna.

e)     Övriga aktiviteter i samband med städdagen, bortforsling av sopsäckar/ris etc. tas fortlöpande.

 

9.Övriga frågor.

 

a)     Diskuterades användningen av kommunens lekplats. Beslutades att avvakta kontakten med kommunen till dess att vi har några konkreta förslag att komma med. Frågan kan tas upp i samband med städdagen och eventuellt kan arbetsgrupp utses som får arbeta fram ett förslag.

b)     Frågan om grannsamverkan bör tas upp på aktivitetslistan.

c)      Gårdsfogden bör kallas till styrelsemöten.

d)     Om styrelseledamot ej kan närvara skall han personligen ombesörja att suppleant ersätter honom.

 

10.Nästa styrelsemöte hålls den 8 maj kl. 19.00 i Kvartersgården. Kommande styrelsemöte bestämdes till den 4 juni kl.19.00. Eventuella ärenden anmäls till ordföranden.

 

 

Vid protokollet

 

Bo Söderlund

 

Justeras:

 

Lars-Gunnar Larsson                                                                        PO Dovner


Publicerat

i

av

Etiketter: