Protokoll från Styrelsemöte 2007-06-04

63:ans samfällighetsförening i Storvreta

Protokoll för vid sammanträde med styrelsen

 

Datum: 2007-06-04

Plats: Kvarterslokalen

Närvarande: P O Dovner, Sture Horlund, Lars-Gunnar Larsson, Björn Stålnacke och Bo Söderlund.

 

1.Sammanträdet förklarades öppnat av ordförande Björn Stålnacke.

 

2..Valdes Lars-Gunnar Larsson och PO Dovner till att justera dagens protokoll..

 

3.Godkände styrelsen förslaget till dagordning.

 

4.Genomgicks föregående protokoll från styrelsemötet 2007-05-08 varefter styrelsen beslutade att lägga det till handlingarna.

 

5.Informerade stugfogden Leif Porjebäck att han inte längre vare sig hinner med eller  orkar

med arbetet som stugfogde utöver sitt ordinarie arbete. Gjordes en genomgång med

Porjebäck angående eventuella reparationsbehov i kvartersgården(fönsterkarm, missfärgad

vägg, fönstergaller) materialbehov inför sommaren, samt planering av gräsklippning.

Beslutade styrelsen att försöka hitta någon ny stugfogde tillfälligt fram till nästa årsmöte

samt att arvode från årsmötet 2007 fram till dagens datum skall utgå till Porjebäck.

Förklarade Porjebäck att han stod till förfogande beträffande frågor från styrelsen och

medlemmarna i övrigt.

 

6.Diskuterades innehållet i ett kommande utskick samt information på hemsidan.

Konstaterades att vi bör få ut information vad 63:an står för och vad vi gör, dvs äger området, kvartersgården etc., att vi har en relativt stor stege som kan användas vid ommålning av våra hus m.m.

Men vi vill även få medlemmarnas synpunkter på och förslag till användningen av kommunens lekplats, gemensamma aktiviteter utöver städdagarna, soptunnornas placering vid Skymningsvägen, försköning av området, grannsamverkan samt  intresse för styrelsearbetet i 63:an.

Förslag till text för utskicket bör vara klart till nästa styrelsemöte den 13 augusti.

Björn Stålnacke börjar med ett uppkast och fördelar sedan ut på övriga styrelseledamöter de olika punkterna enligt ovan för enskilt författande.

 

Vi bör även gå ut med information om att vi håller på att uppdatera vår medlemsmatrikel och att vi behöver viss kompletterande information såsom namn på samtliga boende, adress, telefon, mobil, mail adress. Matrikeln med dessa uppgifter kommer att läggas ut på hemsidan. För att kunna läsa matrikeln skall hemsidan förses med ett speciellt lösenord så att icke obehöriga kan komma åt ovan nämnda information.

 

7.Informerade  Sture Hortlund om det ekonomiska läget. Se bilaga 1.

 

Sammanfattningsvis konstaterades att det ekonomiska läget såg rätt bra ut.

 

8. Genomgång av aktivitetslista

Garagerenovering 1. Skyltar har kommit .Återstår målning. Ärendet kvarstår.

TV-kablar. Ärendet klart.

Sandningslådan. Trasigt lock. Ärendet kvarstår. Ansvarig Björn Stålnacke.

Ritningar. .Arkiveringsinstruktion. Ärendet kvarstår. Ansvarig Björn Stålnacke.

Soptunnor. Flytta uppställningsplatsen Ärendet kvarstår.

Gemensamma aktiviteter.  Ärendet kvarstår.

Kvartersgården. Reparationsbehov: trasig fönsterkarm. Ny beställd av Porjebäck.

Missfärgad vägg, fönstergaller. Ärendet kvarstår.

Kommunens lekplats. Ärendet kvarstår.

Grannsamverkan. Ärendet kvarstår.

Brandsäkert arkiveringsskåp.

Informerade L-G Larsson om eventuell möjlighet till anskaffning av sådant skåp.

Ärendet kvarstår. Ansvarig Sture Hortlund.

Ny punkt. Lekplatsbesiktning.

 

9. Övriga frågor

Informerade Sture Hortlund om nyheter från Comhem.

Beslutade styrelsen att denna information läggs in på hemsidan av vår webbmaster Mats Wiberg.

 

10. Nästa styrelsemöte hålls den 13 august 19.00 i Kvartersgården. Eventuella ärenden anmäls till ordföranden.

 

 

11.Avslutande

Avslutades styrelsemötet av ordföranden som tackade för visat intresse.

 

 

Vid protokollet:

 

Bo Söderlund

 

Justeras:

 

Lars-Gunnar Larsson                                                                        PO Dovner


Publicerat

i

av

Etiketter: