Protokoll från Styrelsemöte 2008-01-22

63:ans samfällighetsförening i Storvreta

Protokoll för vid sammanträde med styrelsen

 

Datum: 2008-01-22

Plats: Kvarterslokalen

Närvarande: P O Dovner, Sture Hortlund, Lars-Gunnar Larsson, Björn Stålnacke och Bo Söderlund.

 

1. Sammanträdet förklarades öppnat av ordförande Björn Stålnacke.

2.Valdes Lars-Gunnar Larsson och Sture Hortlund till att justera dagens protokoll.

3.Godkände styrelsen förslaget till dagordning.

4. Beslutade styrelsen att punkt 5 på dagordningen tas upp på nästa styrelsemöte då gårdsfogden Richard Widman ej kunnat närvara vid detta styrelsemöte. Björn Stålnacke kontaktar gårdsfogden personligen.

5.Genomgicks föregående protokoll från styrelsemötet den 10 december 2007 varefter styrelsen beslutade att lägga detta till handlingarna.

6. Genomgicks styrelsens förslag till motioner till årsstämman. Motionerna avser dels försköning av området dels reducering av medlemsavgiften för de 28 medlemmar på Skymningsvägen med garage i garagelängorna. Konstaterades att de föreslagna motionerna skall revideras till nästa styrelsemöte. Uppdrog styrelsen åt P-O Dovner att komma med förslag till motion till nästa styrelsemöte avseende arvode för styrelseledamöter, gårdsfogde, webbmaster etc.

7.Konstaterades att vi nu har en reviderad medlemsmatrikel som kan läggas ut på 63.ans hemsida med användarnamn och lösenord. Genomgicks förslag till användning av 63:ans matrikel – praktiska detaljer skall skickas ut till medlemmarna via brevlådan snarast möjligt.

8. Informerade Sture Hortlund om det ekonomiska läget varvid konstaterades att läget är under kontroll och att vi följer budget. Se bilagda Balans och Resultatrapport.

9. Genomgång av aktivitetslista

Konstaterades att:

Soptunnor – ärendet kvarstår. Kan tas upp som övrig fråga på årsstämman.

Gemensamma aktiviteter – intresseanmälan inkommit avseende bordtennisturnering och skidstafett- förslagsställaren inbjuds att komma och redogöra för sina förslag vid nästa styrelsemöte -ärendet kvarstår.

Kvartersgården med diverse renoveringsbehov -ärendet kvarstår. Gårdsfogden inbjuds till nästa styrelsemöte

Kommunens lekplats – ärendet kvarstår.

Grannsamverkan – intresse för gransamverkan inkommit – ärendet kvarstår.

63:ans 30 års jubileum 2009- ärendet kvarstår.

Trasig gunga vid lekparken – inköps under våren 2008- ärendet kvarstår. Ansvar: Björn Stålnacke.

Aktiviteter inför årsstämman att tas upp :

Kontakt med valberedning, brev samt reviderad medlemsmatrikel

Kallelse till årsstämma, färdigställande och distribuering

Verksamhetsberättelse

Årsredovisning

Budgetförslag

 

10. Övriga frågor

Beslutade styrelsen att årsstämman i 63.ans samfällighetsförening skall hållas den 13 mars 2008 kl. 19. 00. i Kvartersgården. Motioner till årsstämman skall lämnas till styrelsen senast den 14 februari 2008. Påminnelse till medlemmarna om att inkomma med motioner till årsstämman sker genom utdelning av informationsblad. Björn Stålnacke ombesörjer utformning och utdelning av informationsbladet samt utarbetar förslag till kallelse till årsstämman.

11. Nästa styrelsemöte hålls måndagen den 18 februari 2008  kl. 19.00 i Kvartersgården.

Till mötet kallas även gårdsfogden Richard Widman, webbmastern Mats Wiberg samt Sven Gulliksson, Skymningsvägen 110. Eventuella ärenden anmäls till ordföranden.

12. Avslutande

Avslutades styrelsemötet av ordföranden som tackade för visat intresse.

 

Vid protokollet:

Bo Söderlund

Justeras:

Lars-Gunnar  Larsson                                                                            Sture Hortlund

2008-01-28


Publicerat

i

av

Etiketter: