Protokoll från Styrelsemöte 2008-02-18

63:ans samfällighetsförening i Storvreta

Protokoll för vid sammanträde med styrelsen

 

Datum: 2008-02-18

Plats: Kvarterslokalen

Närvarande: P O Dovner, Sture Hortlund, Lars-Gunnar Larsson, Björn Stålnacke och Bo Söderlund.

 

1. Sammanträdet förklarades öppnat av ordförande Björn Stålnacke.

2.Valdes Lars-Gunnar Larsson och P O Dovner till att justera dagens protokoll.

3.Godkände styrelsen förslaget till dagordning.

4. Diskuterades tillsammans med gårdsfogden Richard Widman eventuella reparationsbehov/materialbehov inför budgetarbetet varvid i huvudsak följande framkom.

Parkeringsbelysningen trasig och nedmonterad. Fungerande parkeringsbelysning nödvändig av flera skäl inte minst brottsförebyggande. Uppdrogs åt Björn Stålnacke att kolla upp fabrikat och pris för inköp av ny parkeringsbelysning. Beslutade styrelsen att lägga in 1000 kr i budgeten för inköp av ny parkeringsbelysning.

Kvartersgården. Reparation eller byte av fönsterkarm, målning av vägg inomhus och lagning av persienner. Uppdrogs åt gårdsfogden att kontakta webbmastern Mats Wiberg för att annonsera på vår webbsida efter bättre begagnad fönsterkarm. Gårdsfogden lagar persiennerna och ordnar provisorisk lagning av fönsterkarmen om vi inte kan få tag på någon via hemsidan. Målning av vägg inomhus kan avvakta till kommande städdag.

Städutrustning. Hinkar, skurmedel, trasor etc. fylls på efter behov Gårdsfogden ombesörjer detta.

Ny armatur i kvartersgården. Befintlig armatur sliten men fungerande. Budgeteras för kommande verksamhetsår.

Inköp av ny gunga. Beslöts att lägga in 1500 kr i budgeten.

5.Genomgicks föregående protokoll från styrelsemötet den 22 januari 2008 varefter styrelsen beslutade att lägga detta till handlingarna.

6.Behandling av inkomna motioner inför årsstämman. Konstaterades att någon formell motion ej inkommit till styrelsen. Informerade L-G Larsson att han från medlem i samfälligheten dock fått en förfrågan om det var möjligt att införskaffa en mattvättmaskin.

Uppdrogs åt L-G Larsson att så snart som möjligt skaffa fram uppgifter om fabrikat och pris för en sådan maskin dels under vilka förutsättningar installation en sådan maskin skulle kunna göras i kvartersgården.

7. Genomgicks styrelsens reviderade förslag till motioner till årsstämman. Motionerna avser dels försköning av området, förändring av betalningstidpunkten av medlemsavgiften för de 28 medlemmarna på Skymningsvägen med garage i garagelängorna samt arvoden till styrelse, gårdsfogde och en nyinrättad post som webbansvarig. Åtog sig Björn Stålnacke att sammanställa motionerna till nästa styrelsemöte.

8.Genomgicks av Björn Stålnacke utarbetat förslag till verksamhetsberättelse varvid konstaterades att densamma efter vissa justeringar var OK. Den reviderade verksamhetsberättelsen tas upp på kommande styrelsemötet.

9. Informerade Sture Hortlund om förslag till budget för kommande verksamhetsåret.

Konstaterades att om förlaget till budget kan godkännas av årsstämman någon höjning av medlemsavgiften inte är aktuell.

10. Genomgång av aktivitetslista

Konstaterades att samtliga ärende kvarstår i enlighet med den senast upprättade aktiviteslistan daterad 2008-01-28.

11. Övriga frågor

Upptogs fråga om den dåliga asfaltsbeläggningen vid infarten från  Fullerövägen mot Gryningsvägen – Skymningsvägen. Uppdrogs åt Bo Söderlund att kontakta kommunen för åtgärder.

12. Nästa styrelsemöte hålls tisdagen den 26 februari 2008  kl. 20.00 i Kvartersgården.

Eventuella ärenden anmäls till ordföranden.

13. Avslutande

Avslutades styrelsemötet av ordföranden som tackade för visat intresse.

 

Vid protokollet:

Bo Söderlund

Justeras:

Lars-Gunnar  Larsson                                                                            P O Dovner

 

2008-02-24


Publicerat

i

av

Etiketter: