Protokoll från Styrelsemöte 2008-04-07

63:ans samfällighetsförening i Storvreta

Protokoll för sammanträde med styrelsen

 

Datum: 2008-04-07

Plats: Kvarterslokalen

Närvarande: Sture Hortlund, Lars-Gunnar Larsson, Björn Stålnacke, Bo Söderlund, Richard Widman (gårdsfogde) och Vera Andersson (suppleant).

Frånvarande: P O Dovner.

 

1. Sammanträdet förklarades öppnat av Björn Stålnacke.

 

2. Vera Andersson åtog sig att föra protokollet.

 

3. Sture Hortlund och Lars-Gunnar Larsson utsågs till justeringsmän.

 

4. Styrelsen godkände förslaget till dagordning.

 

5. Genomgång tillsammans med gårdsfogden.

1        Ett fönsterfoder/fönsterkarm i kvarterslokalen behöver repareras. Gårdsfogden åtgärdar detta.

2        Behov av persiennrenovering i kvarterslokalen. Gårdsfogden köper in material till detta.

3        Fuktskadad vägg (i det mindre rummet intill förrådet) i kvarterslokalen som behöver rengöras och därefter målas. Björn Stålnacke ordnar fram rengöringsmedel och ställer in i kvarterslokalen. Gårdsfogden ansvarar för att köpa in annat material som behövs, såsom vit väggfärg, spackel, täckpapp och maskeringstejp. Gårdsfogden förbereder innan städdagen, vilket innebär rengöring och spackling. Målningen av rummet blir en aktivitet på städdagen.

4        Inköp inför städdagen. Gårdsfogden ansvarar för att inventera och köpa in material som behövs till städdagen, det kan till exempel vara träolja, penslar och sopsäckar.

5        Gårdsfogden rapporterade att han under påskveckan upptäckt en mindre vattenläcka på varmvattenberedaren i kvarterslokalen och att han själv reparerat denna läcka. Han frågade samtidigt om det var okej ur försäkringssynpunkt, varvid Björn Stålnacke sa att det var okej. Vid mer omfattande skador ska dock en professionell person tillkallas.

6        Gårdsfogden lyfte frågan om vem som är ansvarig om exempelvis något barn skadar sig vid vår lekplats, detta kom upp då en ny gunga kommer att hängas upp på städdagen. Det var oklart vem som står som ansvarig. Sture Hortlund berättade dock att samfällighetens försäkringar täcker om någon skadar sig i samband med en aktivitet som anordnats av samfälligheten.

 

6. Genomgång av föregående protokoll, från styrelsemötet den 19 mars, varefter styrelsen

beslutade att lägga detta till handlingarna.

 

7. Planering inför städdagen.

Inbjudan till städdagen kommer Björn Stålnacke att dela ut den 8 april, en kopia kommer även att mailas till webbmastern så att den kan läggas ut på 63:ans hemsida.

Sture Hortlund har pratat med Rådman och kan meddela att sopning av gatorna i samfälligheten kommer att genomföras en andra gång efter vår städdag, vilket är bra.

Björn Stålnacke kommer att skriva in alla aktiviteter till städdagen i en aktivitetslista som Sture Hortlund sedan ansvarar för att lägga ut under städdagen.

Om det är möjligt tidsmässigt kommer den bortre (som är närmast ån) utemöbelgruppen vid kvarterslokalen tas bort under städdagen. Detta delvis på grund av att den är olämpligt placerad med tanke på pulkaåkning på lilla kullen.

Den gamla före detta sandlådan intill kvarterslokalen ska fyllas med grus, detta åtar sig Björn Stålnacke att göra. Det kommer att ske efter städdagen, eventuellt inte förrän till hösten.

 

8. Ekonomi. Sture Hortlund går igenom det första kvartalets resultatrapport samt balansräkning. Ingen kommentar på det. Sture Hortlund kommer att dela ut inbetalningsavier för årsavgiften i slutet av veckan (vecka 15).

 

9. Genomgång av aktivitetslista

Kvartersgården med diverse renoveringsbehov – kommer att åtgärdas av gårdsfogden samt på städdagen.

Kommunens lekplats – Björn Stålnacke har varit i kontakt med kommunen och kommer att bli kontaktad för vidare besked i slutet av april.

63:ans 30 års jubileum 2009- ärendet kvarstår.

Trasig gunga vid lekparken – Björn Stålnacke har beställt en ny gunga, den kommer med all säkerhet att levereras före städdagen, då den kan monteras.

Försköning av området – Vera Andersson har hittat en intressant kontakt, en trädgårdsmästare vid namn Rebecka Lantz. Det beslutades att Vera Andersson ska ta kontakt igen för att boka in ett möte då styrelsen kan gå runt i området tillsammans med trädgårdsmästaren (rådgivning). Helst ska ett möte bokas in före städdagen, Vera Andersson meddelar snarast styrelsens medlemmar om tidpunkt.

 

10. Övriga frågor.

 

 

11. Nästa styrelsemöte hålls tisdagen den 13 maj kl.19.00 i Kvarterslokalen.

 

 

Vid protokollet

Vera Andersson

 

Justeras

Sture Hortlund                                           Lars-Gunnar Larsson


Publicerat

i

av

Etiketter: