Protokoll från Styrelsemöte 2008-05-13

63:ans samfällighetsförening i Storvreta

Protokoll fört sammanträde med styrelsen

 

Datum: 2008-05-13

Plats: Kvarterslokalen

Närvarande: P O Dovner, Sture Hortlund, Lars-Gunnar Larsson, Björn Stålnacke, Bo Söderlund, Richard Widman (gårdsfogde) och Vera Andersson (suppleant).

 

1. Sammanträdet förklarades öppnat av Björn Stålnacke.

 

2. Bo Söderlund åtog sig att föra protokollet.

 

3. Sture Hortlund och Lars-Gunnar Larsson utsågs till justeringsmän.

 

4. Styrelsen godkände förslaget till dagordning.

 

5. Genomgång tillsammans med gårdsfogden.

 

Diskuterades eventuellt materialbehov.

Konstaterades att gårdsfogden köper målarfärg (fönster), eventuellt rödfärg för kvartergården samt övriga erforderliga förbrukningsartiklar.

Togs frågan om utplacering av farthinder upp- konstaterades att de redan fanns på plats.

Uppmanades gårdsfogden att meddela styrelsen om eventuellt behov av ersättare vid semester.

 

6. Genomgång av föregående protokoll, från styrelsemötet den 7 april, varefter styrelsen

beslutade att lägga detta till handlingarna.

 

7. Summering av städdagen varvid i huvudsak följande konstaterades.

Relativt många deltagare var aktiva och merparten av det som skulle åtgärdas genomfördes.

Bra städdag!

 

Sture Hortlund ryckte in efter städdagen och åtgärdade för egen hand den sopning av gatorna som Rådman skulle ha utfört. Well done Sture!

 

8. Planering inför sommaren

Konstaterades att någon planering av någon aktivitet som berör 63:an inför sommaren utöver våra egna semestrar inte förelåg. Gårdsfogden meddelar styrelsen om behov av ersättare/vikarie föreligger.

 

9. Informerade Sture Hortlund om det ekonomiska läget som ser fortsatt bra ut och att 34 st av medlemmarna inbetalt sina medlemsavgifter så här långt.

 

9. Genomgång av aktivitetslista

Kvartersgården: Trasigt fönsterfoder- kvarstår

Eventuell ommålning av tak, väggar, ny belysning kvarstår.

Kommunens lekplats: Björn Stålnacke har varit i kontakt med kommunen kvarstår.

63:ans 30 års jubileum 2009:samtliga närvarande uppmanades av ordföranden att  fram till nästa styrelsemöte ta fram tre förslag vardera på bra aktiviteter –  kvarstår.

Försköning av området: Vera Andersson håller i ärendet se även punkt 10 övriga frågor B-  kvarstår.

Gamla sandlådan vid kvartersgården:  Björn Stålnacke åtgärdar- kvarstår.

Nya bänkar vid kvartersgården:  Björn Stålnacke kollar modeller och kostnader.

 

10. Övriga frågor.

A. Elförbrukning kvartergården och skymningsplan

Informerade Sture Hortlund om elförbrukningen i kvartersgården och för skymningsplan

(parkering – garage). Se bilaga 1-4. Konstaterades att elförbrukningen i kvartersgården går något nedåt. Konstaterades vidare att vid användning och lån av kvartersgården det händer att värmen skruvats upp och att man sedan lämnat lokalen utan att återställa värmen. Vi behöver enkla men tydliga förhållningsregler. Diskuterades även eventuellt behov av timer i kvartersgården för enkel hantering av värmen. Sture Hortlund åtog sig att kontrollera fabrikat – priser på timers till nästa styrelsemöte. Upptogs fråga vid lån av kvartersgården om den som lånar borde täcka eventuella kostnader t.ex. el? Styrelsen fattade inte något beslut i frågan. Slutligen konstaterades att vi behöver lära oss hur ventilationsanläggningen i kvartergården fungerar. Björn Stålnacke ser över detta.

 

B. Försköning av området

Informerade Vera Andersson om våra trädgårdsexperter Helena och Rebeckas förslag till åtgärder. Speciellt Torget med förslaget om stenparti med hithörande växter väckte stort intresse. Inför städdagen i höst behövs visst markarbete/(urgrävning och grusning), eventuellt skall förberedelse för någon form av belysning göras samtidigt. Björn Stålnacke åtog sig att svara för planeringen av detta. Anskaffande av lämpliga stenar och jord kan ske senare t.ex. inför kommande städdag nästa vår då även plantering av växter bör ske. Vera Andersson åtog sig att kolla upp priser på föreslagna växter.

 

Vera informerade vidare om förlaget med nya träd invid gångvägen (Kommunens mark) mellan fastigheterna Gryningsvägen 65-59 och Skymningsvägen – Parkeringen.

 

Avslutningsvis konstaterades att det vore lämpligt om vi kunde få påhälsning av våra trädgårdsexperter nästa höst för ytterligare rådgivning och få kommentarer på hittills utförda åtgärder och råd vad som kan förbättras.

 

 

11. Nästa styrelsemöte hålls måndagen den 18 augusti kl.19.00 i Kvarterslokalen.

 

 

Vid protokollet

Bo Söderlund

 

Justeras

Sture Hortlund                                           Lars-Gunnar Larsson

 

2008-05-15


Publicerat

i

av

Etiketter: