Protokoll från Styrelsemöte 2009-03-30

Protokoll fört vid styrelsesammanträde

 

Datum                          2009-03-30

Plats                            Kvartersgården

Närvarande                    Ingemar Norén, PO Dovner, Sture Hortlund, Nils-Bjarne Edlund, Ewa Larsson och Vera Andersson

 

 

 

1. Mötets öppnande

Ordförande Ingemar Norén hälsade välkommen.

 

2. Val av sekreterare

Vera Andersson valdes till sekreterare.

 

3. Val av justeringsmän

PO Dovner och Nils-Bjarne Edlund valdes till justeringsmän.

 

4. Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände dagordningen.

 

5. Föregående mötes protokoll

Protokollet från den 17 mars godkändes efter en justering: nämligen att styrelsen beslutade att flytta fram den kommande städdagen en vecka, nytt datum för vårens städdag är 25 april!

 

6. Firmatecknare

Styrelsen utsåg Ingemar Norén och Sture Hortlund att var och en för sig teckna samfälligheten firma.

 

7. Vårens städdag

Sture ska kontakta Rådman för att stämma av så att gatorna sopas före städdagen samt att be honom frakta bort den sandhög som fortfarande finns kvar utanför kvartersgården.

Vera ber gårdsfogden (Richard) se över om några inköp behöver göras, exempelvis sopsäckar, träolja och penslar. Ta även reda på om det finns några uppgifter att utföra i eller kring kvartersgården som gårdsfogden har noterat.

Vera tar ansvar för att (i samråd med PO) beställa mat och dricka hos ICA Solen.

Vera och Ewa kommer under städdagen förbereda maten samt plocka undan efteråt.

PO kommer att kontakta Björn Stålnacke (tidigare ordförande) för att få tillgång till diverse dokument inför städdagen; kallelse, aktivitetslista och närvarolista. PO kommer samtidigt att höra med Björn om han kan vara behjälplig med den kommande insats med att ta bort parkeringsavdelarna på Skymningsvägen samt införskaffa de verktyg och material som behövs (inklusive vit färg till att måla nya parkeringsrutor).

Under städdagen kommer den vanliga vägbulan att plockas fram och placeras vi Skymningsvägens parkering (där cykelvägen börjar). Mer detaljer kring alla arbetsuppgifter under städdagen kommer att finnas i aktivitetslistan som hör till städdagen.

 

8. 63:ans 30-års jubileum

Årsstämman beslutade att godkänna den motion som styrelsen lämnat in med anledning av det stundande jubileet. Det är hög tid att börja planera lite mera, styrelsen kommer därför att ha ett extra möte för att prata vidare om just detta. Mötet kommer att äga rum tisdag den 21 april.

 

 

 

9. Ekonomi

Eftersom elpriserna har sjunkit föreslår Sture att samfällighetens elavtal bör tecknas om för att få ett lägre pris. Det avtal som finns idag är bundet på tre år men med omteckningsrätt. Styrelsen godkänner Stures förslag och han ombedes att teckna om elavtalet under april månad.

Inbetalningskorten för samfällighetens årsavgift kommer att delas ut i brevlådorna inom kort, sista betalningsdag kommer att vara den 15 maj. (Garageavgifterna ska vara betalda i september.)

 

10. Nya bänkar

Sture visar flera förslag på bänkar och picknickbord som han har kollat upp. Styrelsen beslutar att köpa in ett picknickbord omgående, så kan det monteras samt oljas under städdagen. Det ska placeras i närheten av kvartersgården. Sture sköter beställningen.

 

11. Arbetsfördelning inom styrelsen

Bo Söderlund (tidigare sekreterare) skrev tidigare i år en checklista över vilka arbetsuppgifter som åligger styrelsens medlemmar. Styrelsen la till några nya punkter. Styrelsen kommer att arbeta vidare med detta och fördela uppgifterna sinsemellan. Vera skickar ut ett dokument till styrelsens medlemmar så kan alla läsa igenom själva först. Hur arbetsfördelningen ska se ut kommer vi att prata vidare om och förhoppningsvis ta beslut om under nästa möte.

 

12. Aktivitetslistan

En återkommande punkt på våra styrelsemöten. Vi gick igenom den föregående aktivitetslistan. Vi hade ett samtal kring att de aktiviteter som är klara bör sparas i ett separat dokument för att exempelvis underlätta för kommande verksamhetsberättelse.

 

13. Övriga frågor

Vi pratade en del om att de nycklar som finns till kvartersgården ska fördelas mellan de nya styrelsemedlemmarna.

 

14. Nästa möte

Tisdag den 21 april kl. 19.00 i kvartersgården.

Stort fokus kommer då att ligga på jubileumet samt arbetsfördelningen inom styrelsen.

 

 

 

 

Vid protokollet                                 Justerare                       Justerare

 

Vera Andersson                                PO Dovner                     Nils-Bjarne Edlund


Publicerat

i

av

Etiketter: