Protokoll från Styrelsemöte 2009-06-08

Protokoll fört vid styrelsesammanträde

 

Datum                          2009-06-08

Plats                            Kvartersgården

Närvarande                    Ingemar Norén, PO Dovner, Sture Hortlund, Nils-Bjarne Edlund, Ewa Larsson, Lasse Nordström och Vera Andersson.

Personer från festkommittén som deltog en stund var;

Ulla Nordström, Solveig Öberg, Mari-Ann Einarsson samt

Mona Norén.

 

 

1. Mötets öppnande

Ordförande Ingemar Norén hälsade välkommen.

 

2. Val av sekreterare

Vera Andersson valdes till sekreterare.

 

3. Val av justeringsmän

Lasse Nordström och Nils-Bjarne Edlund valdes till justeringsmän.

 

4. Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände dagordningen.

 

5. Föregående mötes protokoll

Ewa och Vera hade till uppgift att inventera köksutrustningen i kvartersgården, vilket är gjort. En lista har gjorts över saker som vi behöver komplettera med. (För förteckning se bilaga.) En del begagnade saker, men även en del nyinköp från IKEA kommer att göras. Styrelsen godkände och satte 1000kr som maxbelopp för inköpen.

Protokollet lades till handlingarna.

 

6. 30-årsfirandet

Festkommittén har nu gått runt i området och samlat in enkätlapparna. Hittills har 72 vuxna och 28 barn anmält intresse för att delta i festligheterna. Plus några som svarat ”kanske”. 15 hushåll var inte hemma vid dörrknackningen och kommer att kontaktas framöver för att lämna svar. Ulla hade ett förslag om att vi kan hyra in oss (för en billig penning) i Pluggparadisets lokaler om det skulle bli regn. Festkommittén jobbar vidare på egen hand och informerar och stämmer av med styrelsen. Tack, säger vi i styrelsen.

 

7. Ekonomi

Sture informerar om det ekonomiska läget, som är stabilt. Nämnas kan att: elavtalet nu har tecknats om på 3 år och att 57 hushåll hittills har betalat in sin årsavgift.

 

8. Aktivitetslistan

Ingen uppdatering av aktivitetslistan denna gång.

 

9. Övriga frågor

Kommunens lekpark. Ingemar ska kontakta kommunen för att höra vad som händer, kolla eventuellt med Björn Stålnacke först vem som tidigare var kontaktperson vid kommunen.

 

Väggkarta i kvartergården. Den gamla kartan över 63:ans område som tidigare fanns på väggen i kvartersgården är sedan ett tag tillbaka trasig. PO åtar sig att ordna en ny samt sätta upp den.

 

Torget. Vi nämnde att stockarna runt torgets gräsmatta måste bytas ut. En lämplig aktivitet till höstens städdag.

 

10. Nästa möte

Onsdag den 5 augusti kl. 20.00 i kvartersgården.

Festkommittén kommer också att delta vid mötet.

 

 

 

 

 

Vid protokollet                                 Justerare                       Justerare

 

Vera Andersson                                Lasse Nordström             Nils-Bjarne Edlund


Publicerat

i

av

Etiketter: