Protokoll från Styrelsemöte 2009-09-29

Protokoll fört vid styrelsesammanträde

 

Datum                          2009-09-29

Plats                            Kvartersgården

Närvarande                    Ingemar Norén, PO Dovner, Sture Hortlund, Nils-Bjarne Edlund, Ewa Larsson, Lasse Nordström och Vera Andersson.

 

 

1. Mötets öppnande

Ordförande Ingemar Norén hälsade välkommen.

 

2. Val av sekreterare

Vera Andersson valdes till sekreterare.

 

3. Val av justeringsmän

PO Dovner och Nils-Bjarne Edlund valdes till justeringsmän.

 

4. Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände dagordningen.

 

5. Föregående mötes protokoll

Angående kommunens lekpark: Ingemar har återigen talat med Dag Sundberg på kommunen, denna gång med Vivianne Blomgren samt hennes chef Per Westerlund. Kommunen kommer att räkna på vad det skulle kosta (för dem) att ta bort den gamla bänken/bänkarna och staketet och göra gräsmatta. Därefter kommer de att ta ställning till vad som ska ske. Vi i styrelsen pratade om att vi kanske borde komma med ett förslag kring vad vi önskar att de gjorde.

Besiktning av Skymningsvägens garage: Ingemar, PO, Sture, Bjarne, Lasse och gårdsfogden Richard har tittat på garagens behov av renovering. Nu behövs underlag för att kunna skapa motioner kring detta till årsstämman (mars 2010). Bjarne åtar sig därför att ta in offerter från två olika företag. PO och Lasse åtar sig att kolla upp enbart materialkostnad – det blir ju ett billigare alternativ men det förutsätter samtidigt att boende på Skymningsvägen ställer upp och gör jobbet själva.

Torget: Sture kommer att köpa in matjord (och eventuellt gräsfrö) innan höststäddagen, detta för att kunna fylla igen groparna som blir när stockarna runt torget tas bort.

– Föregående protokoll lades därefter till handlingarna.

 

6. Ekonomi

Det ekonomiska läget är, tack vare Stures noggranna arbete, under kontroll. Det finns utrymme för några mindre uppfräschningar inne i kvartersgården.

Totalt sett hamnade notan för vår 30-årsfest på 8 031 kr! Då är även blommor till festkommittén inräknat i den summan och de slantar vi fick in genom entréavgiften är avdragna. Det blev med andra ord betydligt billigare än vad stämman hade budgeterat för detta ändamål (20 000 kr).

 

7. Aktivitetslistan

Uppdatering av aktivitetslistan.

 

8. Övriga frågor

Webbmaster. Vera ber Mats Wiberg lägga ut information om städdagen på hemsidan och samtidigt bjuda in honom nästa styrelsemöte för att diskutera några saker kring hemsidan.

 

63:ans matrikel. För att uppmana fler medlemmar att meddela sina mailadresser kommer PO att ta med en matrikel i pappersformat att lägga fram under städdagen.

 

Lekplatsbesiktning. Minst en gång varje år skall säkerhetsbesiktning genomföras för att se om lekplatsen är säker, vår gemensamma lekplats besiktades senast den 16 juni 2009. PO påminner om att det är viktigt att vi i styrelsen håller oss uppdaterade kring dessa lekplatsbesiktningar och tar ansvar för att eventuella anmärkningar åtgärdas. Besiktningen i år resulterade i några mindre, ej akuta, anmärkningar som vi tillsammans åtgärdar under höstens städdag.

 

11. Nästa möte

Nästa styrelsemöten blir, som vi tidigare har bokat in, tisdag den 20 oktober kl. 19.00 i kvartersgården.

 

 

 

 

Vid protokollet                                 Justerare                       Justerare

 

Vera Andersson                                PO Dovner                     Nils-Bjarne Edlund


Publicerat

i

av

Etiketter: