Protokoll från Styrelsemöte 2009-11-25

Protokoll fört vid styrelsesammanträde

 

Datum                          2009-11-25

Plats                            Kvartersgården

Närvarande                    Ingemar Norén, PO Dovner, Sture Hortlund, Nils-Bjarne Edlund, Ewa Larsson, Lasse Nordström och Vera Andersson.

 

 

1. Mötets öppnande

Ordförande Ingemar Norén hälsade välkommen.

 

2. Val av sekreterare

Vera Andersson valdes till sekreterare.

 

3. Val av justeringsmän

PO Dovner och Nils-Bjarne Edlund valdes till justeringsmän.

 

4. Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände dagordningen.

 

5. Föregående mötes protokoll

Höstens städdag. Styrelsen tycker att dagen fungerade bra. Stockarna runt torget är borttagna och just nu finns det inga planer på att ersätta dem med nya. Eventuellt kommer det att behövas nya stockar (eller motsvarande) med tanke på snöröjning och dylikt. Vi avvaktar till våren.

 

Garagerenovering på Skymningsvägen. Bjarne har hittills fått in en offert och en till väntas komma. Baserat på den inkomna offerten väntas kostnaden bli drygt 80 000kr (inkl. moms) om en firma gör jobbet, då ingår material och arbete. Lasse har kollat upp priser på virke och om vi köper virke som redan är grundoljat, vilket är att rekommendera, beräknas kostnaden för det bli ca 11 000kr. Utöver virke tillkommer kostnader för grundfärg, täckfärg, spik, eventuell hyra av verktyg… Grovt räknat tror styrelsen att kostnaderna blir ca en tredjedel jämfört med om vi tar in en hantverksfirma. MEN det förutsätter att medlemmarna på Skymningsvägen bidrar med sin arbetsinsats. Värt att nämna i detta sammanhang är att det finns 28 hushåll på Skymningsvägen och det är endast dessa som berörs av detta. En ”garagegrupp” bildas och deras uppgift blir att driva denna fråga vidare. I denna grupp ingår:

PO Dovner, Nils-Bjarne Edlund, Ingemar Norén samt Ewa Larsson. PO är sammankallande.

 

Föregående protokoll lades till handlingarna.

 

6. Ekonomi

Två hushåll har fortfarande inte betalat in sin årsavgift. Sture går igenom resultatrapport samt balansrapport.

 

7. Aktivitetslistan

Ingen uppdatering av aktivitetslistan.

 

8. Övriga frågor

Lasse åtar sig att förtydliga anvisningsskylt(ar) vid Skymningsvägen, antingen genom renovering eller nyinköp.

 

PO åtog sig att sammanställa en e-postlista utifrån matrikeln. Den skall webbmaster kunna använda för att skicka ut information som når en stor del av samfälligheten, dock inte alla eftersom inte alla har meddelat någon e-postadress. (Om någon ytterligare vill uppge sin e-postadress så ska den meddelas till PO Dovner, Sk 132.)

 

Årets styrelsemiddag blir den 4 dec kl. 18.30. Vera bokar bord på restaurang i Uppsala. Webbmaster och gårdsfogde är också välkomna. Sture förklarar att styrelsen har 5 000kr att disponera tillsammans, detta är vårt arvode för året. Om någon missar middagen får vi inte ut någon ekonomisk ersättning istället (middag eller inget!).

 

9. Nästa möte

Nästa styrelsemöten blir tisdag den 19 januari kl. 19.00 i kvartersgården.

 

 

 

Vid protokollet                                 Justerare                       Justerare

 

Vera Andersson                                PO Dovner                     Nils-Bjarne Edlund


Publicerat

i

av

Etiketter: