Warning: The magic method Visual_Form_Builder::__wakeup() must have public visibility in /customers/2/7/7/63an.se/httpd.www/wp-content/plugins/visual-form-builder/visual-form-builder.php on line 68 Warning: The magic method Visual_Form_Builder_Form_Display::__wakeup() must have public visibility in /customers/2/7/7/63an.se/httpd.www/wp-content/plugins/visual-form-builder/public/class-form-display.php on line 35 Protokoll från Styrelsemöte 2010-02-16 – 63:an

Protokoll från Styrelsemöte 2010-02-16

Protokoll fört vid styrelsesammanträde

 

Datum                          2010-02-16

Plats                            Kvartergården

Närvarande                    Ingemar Norén, PO Dovner, Sture Hortlund, Nils-Bjarne Edlund, Ewa Larsson, Lasse Nordström och Vera Andersson.

 

 

1. Mötets öppnande

Ordförande Ingemar Norén hälsade välkommen.

 

2. Val av sekreterare

Vera Andersson valdes till sekreterare.

 

3. Val av justeringsmän

PO Dovner och Nils-Bjarne Edlund valdes till justeringsmän.

 

4. Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände dagordningen.

 

5. Föregående mötes protokoll

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

 

6. Inför årsstämman;

6.1. Verksamhetsberättelse för 2009

Alla har läst Veras utkast till verksamhetsberättelse. Styrelsen resonerar kring innehållet och Vera uppmanas att justera texten lite, bland annat så ska även 63:ans ekonomi ingå.

6.2. Ekonomi

Sture går igenom den ekonomiska redovisningen av 2009 års utfall samt budgetförslaget inför 2010. Totalt sett har 2009 gått med underskott men dock klart bättre än vad som var budgeterat.

6.3. Motioner

Styrelsen/Garagegruppen har skrivit en motion angående garagerenovering, utöver det har det inkommit två stycken motioner som PO får till uppdrag att ”formatera” om till färdiga motioner.

6.4. Valberedningen

Ingemar har haft kontakt med valberedningens Anders Edvinsson. Valberedningen har förslag på personer till alla poster. Detta känns väldigt bra inför årsstämman.

6.5. Övrigt

Vera ansvarar för kallelse inför årsstämman och kopiering av alla papper (det inkluderar alla motioner, ekonomisk redovisning för 2009, verksamhetsberättelse samt budget inför 2010) som ska delas ut till medlemmarna i samfälligheten. PO och Bjarne ansvarar för fika på årsstämman.

 

7. Aktivitetslistan

Uppdatering av aktivitetslistan.

 

8. Övriga frågor

En medlem har berättat för Sture att det tydligen helt saknas snöröjning på ett vägavsnitt. Detta gäller gångvägen mellan Gryningsvägen och Fullerövägen, den som löper mellan Gryningsvägen 17 och 15 (när man går mot busshållsplatsen). Kommunen påstår att denna väg tillhör samfälligheten, styrelsen är osäker på om detta verkligen stämmer, men tills vidare ska vi givetvis be Rådman (som ansvarar för 63:ans snöröjning) att köra där. Sture kommer att kontakta Rådman.
 

10. Nästa möte

Årsstämma tisdag den 23 mars, kl. 19.00 i kvartersgården.

 

 

 

Vid protokollet                                 Justerare                       Justerare

 

Vera Andersson                                PO Dovner                     Nils-Bjarne Edlund


Publicerat

i

av

Etiketter: