Protokoll från Styrelsemöte 2010-04-13

Protokoll fört vid styrelsesammanträde

 

Datum                           2010-04-13

Plats                              Kvartersgården

Närvarande                    Ingemar Norén, Sture Hortlund, Lars Nordström, Ewa Larsson, Mari-Ann Einarsson och Vera Andersson. PO Dovner var med en stund.

 

 

1. Mötets öppnande

Ordförande Ingemar Norén hälsade välkommen.

 

2. Val av sekreterare

Vera Andersson valdes till sekreterare.

 

3. Val av justeringsmän

Mari-Ann Einarsson och Lars Nordström valdes till justeringskvinna/man.

 

4. Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände dagordningen.

 

5. Garagegruppen

PO Dovner som är sammankallande/huvudansvarig för garagegruppen berättar om en enkät som har delats ut till boende på Skymningsvägen. Det handlar om garagerenovering av Skymningsvägens garage. I enkäten fanns tre svarsalternativ, detta är utfallet:

Alternativ 1. 11 hushåll röstade för att lägga ut arbetet på entreprenad.

Alternativ 2. 9 hushåll röstade för att göra arbetet själva.

Alternativ 3. 7 hushåll röstade för att inte göra någonting just nu och att skjuta upp renoveringen på framtiden.
Alt 1 vann samtidigt är det så att några hushåll har uttryckt att de inte har råd med alt 1. Med anledning av detta har PO pratat med Björn Stålnacke, som var ett utav de tre företag som det har inkommit offerter ifrån, och Björn kan gå med på en annan lösning… Nämligen att firman gör att träarbete (byta den panel som behöver bytas) och att medlemmarna själva tar hand om målningen, detta skulle i sådana fall vara ett alternativ som hamnar mittemellan alt 1 och alt 2. PO kommer att kalla till ett möte för boende på Skymningsvägen för att resonera vidare.

 

6. Föregående mötens protokoll
Vi tittar på både protokollet från årsstämman och protokollen från styrelsens sammanträden i februari och mars. Sture påpekar att under punkt 9 på protokollet från årsstämman står det fel årtal! Det ska vara: ”Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009” (inte 2010).

Ingemar har pratat med Lars-Gunnar Larsson. Lars-Gunnar har inte kollat upp Tele2 än, han återkommer längre fram.

Ingemar har återigen försökt nå rätt person inom kommunen angående den gamla lekplatsen.
En utav de långtidsparkerade bilarna på stora parkeringen är nu borttagen. En sådan är dock kvar, den hör inte hemma här, Ingemar tar på sig att kolla upp den saken.
Det finns en del oklarheter kring vissa cykelvägsavsnitt – äger vi dem eller kommunen? Detta är relevant att veta med anledning av bl a snöröjning. Lasse åtar sig att börja luska lite.

Därmed kunde protokollen läggas till handlingarna.

 

 

7. Vårens städdag

Städdagen kommer att äga rum lördagen den 24 april. Det är brådskande att dela ut kallelser. Vera kommer att ordna kallelse samt skriva ut, Lasse erbjuder sig att dela ut dessa. Sista svarsdag kommer att bli den 19 april, Vera samlar in svaren.
Rådman kommer att sopa gatorna fredag den 16 april, styrelsen beslutar att inte beställa någon ytterligare sopning efter städdagen (mest av ekonomiska skäl).
Lasse tar ansvar för att ordna kap och skivor därtill inför kapandet av ”staket” vid Thomas Hahns garage (beslut att ta bort detta togs vid stämman).
Vera påminner Richard (gårdsfogde) om eventuella inköp inför städdagen. Förutom traditionella städdagsaktivteter kan nämnas att de stora tallarna vid torget skall kapas, fortsätta ta bort stockar runt torget samt den södra gaveln på kvartersgården är i behov av underhåll.

Vera ansvarar för att köpa in kaffe, smörgåsar, småkakor och dricka.

 

8. Ekonomi

Styrelsen enas om att arvodet för styrelsen, dvs 5000 kr, även i år kommer att användas till en gemensam styrelsemiddag. Både webbmaster och gårdsfogde är välkomna att delta men de kommer att få betala sin del själva. (De har ju egna arvoden.)
Det börjar bli dags för årsavgifter, den 15 maj är sista betalningsdag. Sture har märkt att ganska få (endast 12 av 63) hushåll använder de avier som delas ut – de flesta betalar via internet. Med anledning av detta kommer Sture att i första hand maila ut fakturorna i år, åtminstone till dem som har angett sin e-postadress.

Sture berättar om det ekonomiska läget och visar bl a resultatrapporten för det första kvartalet. Läget är under kontroll, men snöröjningen har kostat mer än väntat, jämfört med samma period förra året så har det kostat 20 000 kr mer.

 

9. Övriga frågor

PO kommer att maila diverse användbara dokument till alla i styrelsen; gamla kallelser, aktivitetslistor för städdagar mm. Jättebra – eftersom ju PO inte längre arbetar i styrelsen.
Styrelsen vill tacka PO för hans insatser inom 63:ans styrelse. Ingemar kommer att köpa en blomma eller liknande.

 

10. Nästa möte

Nästa styrelsemöte blir måndagen den 3 maj kl. 19.00 i kvartersgården.

 

 

 

Sekreterare                       Justerare                            Justerare

Vera Andersson                  Mari-Ann Einarsson                Lars Nordström


Publicerat

i

av

Etiketter: