Protokoll från Styrelsemöte 2010-06-15

Protokoll fört vid styrelsesammanträde

 

Datum                           2010-06-15

Plats                              Hemma hos Ewa

Närvarande                    Ingemar Norén, Sture Hortlund, Lars Nordström, Ewa Larsson, Mari-Ann Einarsson, Nils-Bjarne Edlund och Vera Andersson.

 

 

1. Mötets öppnande

Ordförande Ingemar Norén hälsade välkommen.

 

2. Val av sekreterare

Vera Andersson valdes till sekreterare.

 

3. Val av justerare

Nils-Bjarne Edlund och Lars Nordström valdes till justerare.

 

4. Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände dagordningen.

 

5. Föregående mötesprotokoll
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

 

6. Ekonomi

Hittills har 53 hushåll betalat in sin årsavgift (15 maj var senaste betalningsdag), Sture har ännu inte gått ut med någon påminnelse till de tio som inte har betalat in.
Sten Rådman, som har skött snöröjning mm på vårt område, har i ett brev meddelat att han kommer att sälja sin del av företaget som arbetar med vinterväghållning. Rådman har ställt frågan till oss om vi önskar att hans köpare ska överta uppdraget hos oss. Sture har svarat att 63:an önskar detta under förutsättning att det sker under likartade villkor. I annat fall så har Sture bett Rådman att höra av sig i god tid så att vi hinner hitta en ny leverantör.
Sture går igenom de senaste resultat- och balansrapporterna (för perioden 1 januari –
15 juni), ekonomin är under kontroll. Endast kostnaderna för gatuunderhåll/snöröjning och de administrativa kostnaderna har gått lite över budget, men totalt sett är det okej.

 

7. Garagegruppen
Inget material är inköpt ännu. Garagegruppen kommer att ha möte nästa vecka. Preliminärt kommer renovering av mellangaraget att ske i augusti. Inget mer att rapportera just nu.

 

8. Kommunens gamla lekplats

Den 26 maj gjorde Ingemar en skrivelse till Per Westerlund på kommunen. Kort därefter kontaktades Ingemar av Viktoria Wirén, som arbetar för Per, och i början av juni kom Viktoria ut till Storvreta för att titta på det aktuella området samt prata vidare med oss. De ur samfälligheten som deltog då var Ingemar, Lasse, Ewa, Sture samt Ingvar Johansson. Viktoria verkade positivt inställd och höll med om att något behöver göras! Hon skulle presentera ett för slag till sin chef i augusti, när ett beslut kommer att tas vet vi inte i nuläget. Efter önskemål från medlem i samfälligheten så tittade Viktoria vid samma tillfälle även på den andra gamla lekplatsen som är belägen mellan områdena. Hon skulle försöka att få någonting gjort där också, sa hon. Det talades lite om allén mellan Skymningsvägens parkering och cykelvägen, hon lovade inget, men antecknade.

 

 

 

9. Torget

Sture och Sven Gulliksson har forslat bort stockarna precis som de lovat.

Ingemar har fyllt i sand runt torget där stockarna tidigare låg. Det finns tecken på att bilar har genat över ena hörnet av torgets gräsmatta (troligen för att slippa köra över vägbulan), frågan är om det behövs en stor sten där eller dylikt för att förhindra detta i fortsättningen? Styrelsen avvaktar till efter sommaren.

Det är oklart hur vi ska göra för att få bort stubbarna från de nedsågade tallarna – utan att det kostar alltför mycket. En idé kom upp om att testa att kontakta Jällaskolan, Bjarne åtar sig att göra detta.

 

10. Aktivitetslistan

Genomgång och uppdatering av aktivitetslistan, några punkter kunde checkas av, en ny punkt lades till: ”Sten/hinder vid torgets hörn”.

 

11. Övriga frågor

Sture har fått en produktkatalog från företaget Håva som säljer alla möjliga typer av skyltar. Katalogen kommer att lämnas i kvartersgården.

 

10. Nästa möte

Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 24 augusti kl. 19.00 i kvartersgården.

 

 

 

Sekreterare                       Justerare                            Justerare

Vera Andersson                  Nils-Bjarne Edlund                 Lars Nordström


Publicerat

i

av

Etiketter: