Protokoll från Styrelsemöte 2010-09-28

63:ans samfällighet i Storvreta

Protokoll fört vid styrelsesammanträde

Datum                                 2010-09-28

Plats                                    Kvartersgården

Närvarande:                        Ingemar Norén, Sture Hortlund, Nils-Bjarne Edlund,

Mari-Ann Einarsson, Lars Nordström, Ewa Larsson

§1   Mötets öppnade

Ordförande Ingemar Norén hälsade välkommen.

 

§2  Val av sekreterare

Ewa Larsson valdes till mötets sekreterare.

 

§3   Val av justerare

Sture Hortlund och Lars Nordström valdes till justerare av mötets protokoll.

 

§4  Föregående protokoll

Snöröjning:  Rådman kan tänka sig att ta hand om snöröjningen ett år till. Arvodet höjs från 1000,- till 1100,- per tillfälle. Sandningen  oförändrad kostnad. Sture har givit Rådman klartecken för detta vilket styrelsen godkände.

 

§5  Övriga frågor

Besiktning av lekplats: Lars har varit i kontakt med Rickard och han tror att vi kan åtgärda de saker som behövs på städdagen.

Välkomstpapper till nyinflyttade: skjuts upp då Vera inte är närvarande.

Ekonomi:  Sture redovisade resultatrapporten. Några hushåll har ännu inte betalt och Sture avvaktar lite före nästa påstötning.

 

§6  Aktiviteter:

Armatur i kvartersgården: Lasse har varit i kontakt med elektrikern Göran Karlsson och för vidare diskussion om förslag på åtgärder.

Stubbarna vid torget: Vi försöker ta bort stubbarna på städdagen.

Sandlådan vid kvartersgården:  Lasse hämtar och testar lämplig gruskvalitet och även Sture kan hjälpa till att hämta hit grus.

Gatubelysningen: Sture och Lasse gör en inventering om hur många lampor som behöver målas.

Kvartersgårdens ytterväggar: Kvarstår till vårens städdag.

Garagen:  Styrelsen har inte fått någon rapport från garagegruppen. Styrelsen föreslår att garagegruppen gör ett försök att byta viss del av panelen snarast – för erfarenhets vinning – inför ev. kommande arbeten med garagepanelen.

 

§7  Information från kommunen

Kommunens förslag är att  försöka ta bort träd och buskar och så gräs på markytan. Eventuellt plantera ett lågt träd och bygga en sittplats.

 

§8  Städdag

Ingemar ber Vera skicka ut kallelse till städdagen snarast. Han ber henne också skriva ut närvarolista och aktivitetslista. Mari-Ann åtar sig att dela ut kallelserna.  Mari-Ann bakar bullar. Ewa inhandlar kaffe, te, saft och småkakor.

 

§9  Trasigt mål på fotbollsplan

Ingemar ringer till kommunen för att be dem byta ut det alternativt ta bort det.

 

§10  Brandsläckarebesiktning

Sture kollar vidare om villkor för brandsläckare.

 

§11 Besiktning av gator

Lite tätning av sprickor har gjorts på Gryningsvägen för några år sedan. Förslag att egen besiktning av asfalt görs på städdagen. Besiktning sätts upp på styrelsens aktivitetslista.

 

§12   Nästa sammanträde

Nästa sammanträde 9 november . Samling på Vreten klockan 19.00.

 

Sekreterare                         Justerare                             Justerare

 

Ewa Larsson                       Sture Hortlund                    Lars Nordström


Publicerat

i

av

Etiketter: