Warning: The magic method Visual_Form_Builder::__wakeup() must have public visibility in /customers/2/7/7/63an.se/httpd.www/wp-content/plugins/visual-form-builder/visual-form-builder.php on line 68 Warning: The magic method Visual_Form_Builder_Form_Display::__wakeup() must have public visibility in /customers/2/7/7/63an.se/httpd.www/wp-content/plugins/visual-form-builder/public/class-form-display.php on line 35 Protokoll från Styrelsemöte 2011-02-10 – 63:an

Protokoll från Styrelsemöte 2011-02-10

Protokoll fört vid styrelsesammanträde

 

 

Datum           Den 10 februari 2011

Plats             Hos Ingemar

Närvarande  Ingemar Norén, Sture Hortlund, Ewa Larsson,

                      Lars Nordström och Mari-Ann Einarsson

 

 

1.  Mötets öppnande

Ordförande Ingemar Norén hälsade välkommen.

 

2.  Val av sekreterare

 

Mari-Ann Einarsson valdes för detta möte.

(Jag har inte lovat att ställa upp som ständig sekreterare.)

 

3.  Val av justeringsmän

 

Lars Nordström och Sture Hortlund valdes till justeringsmän.

 

4.  Godkännande av dagordning

 

Mötet godkände dagordningen.

 

5.  Föregående mötesprotokoll

 

Föregående protokoll daterat den 12 januari 2011 kommenterades.

Där togs upp den höga kostnaden för Comhems abonnemang.

Sture har haft kontakt med en säljare på Comhem och nu fått nya

offerter. Vårt nuvarande abonnemang gäller till 31 augusti 2011.

Förslaget är nu att säga upp vårt gamla avtal och teckna ett billigare.

Vi får förlängd tid till 31 maj att bestämma vilket avtal vi ska välja.

 

6.  Inför årsstämman

 

Ingemar har skrivit en årsberättelse som kompletteras med en

ekonomisk rapport. Samtliga årsmöteshandlingar skall vara framtagna

och granskas för utskick vid nästa styrelsemöte.

Ewa kopierar upp och delar ut dessa senast den 14 mars.

 

7.  Inkomna motioner

 

Syrelsen bifaller motionen från garagekommittén.

Motionen om stenpingisplattan kommenteras:

Ett intressant förslag och vi får utreda det vidare men med årets

ekonomi blir det svårt att genomföra.

 

8.  Ekonomi

 

Sture avgav en kort ekonomisk rapport. Det är snöröjningen som

överskrider budget, i övrigt följs budget. Sture presenterade ett

budgetförslag som verkade väl underbyggt.

 

9.  Övriga frågor

 

Vi bör kolla upp när vi lånar ut nyckel till Kvartersgården.

Vi behöver se över regler för uthyrning av gården.

 

Valberedningen har kommit in med förslag på nya ledarmöter.

Fyra är villiga att ställa upp. (Efteråt har en lovat att ställa upp

som ordförande.)

 

Det har klagats på gatubelysningens lampor är för starka.

Lars kollar med Rickard om det går att byta.

 

Vi tackar Vera med blomma. Lars fixar det.

 

10.  Nästa möte

 

Den 7 mars 2011 Kl. 19.15 hos Ewa

 

 

Vid protokollet                   Justerare                             Justerare

 

Mari-Ann Einarsson           Lars Nordström                   Sture Hortlund


Publicerat

i

av

Etiketter: