Protokoll från Styrelsemöte 2011-03-07

Protokoll fört vid styrelsesammanträde

 

Datum           7 mars 2011

Plats             Hos Ewa

Närvarande  Sture Hortlund, Lars Nordström, Ewa Larsson,

Nils-Bjarne Edlund och Mari-Ann Einarsson

 

 

 

 

1. Mötets öppnande

 

Kvällens ordförande Lars Nordström hälsade välkommen.

 

 

2. Val av sekreterare

 

Mari-Ann Einarsson valdes till sekreterare.

 

3. Val av justeringsmän

 

Ewa Larsson och Nils-Bjarna Edlund valdes till justeringsmän.

 

4. Godkännande av dagordning

 

Mötet godkände dagordningen.

 

5.  Föregående mötesprotokoll

 

Protokollet justerat.

 

6.  Inför årsstämman

 

Vi gick igenom de papper som ska vara med i inbjudan till årsmötet.

Motionerna med kommentarer ska vara med i kallelsen till årsmötet.

Alla papper bör skickas till webbmaster så de finns på hemsidan.

Lars Nordström fixar kaffe och fikabröd till årsmötet. Lars och Sture

gör i ordning i kvartersgården inför årsmötet.

Där ska en deltagarlista finnas och föreningens stadgar bör också

finnas till hands.

 

7.  Ekonomin

 

Inget nytt

 

8.  Övriga frågor

Vid förra mötet diskuterades Comhem abonnemang. Någon form av nytt

avtal ska skrivas så vi får lägre kostnad. Sture och Lars utreder vilka

leverantörer som kan komma ifråga. De skriver en rapport och redovisar

på årsmötet.

Oförändrade arvoden till gårdsfogd, webbmaster och styrelsemedlemmar

bestämdes.

 

9.  Nästa möte får nya styrelsen bestämma.

 

 

Vid protokollet                                         Justerare                             Justerare

 

Mari-Ann Einarsson                                 Ewa Larsson                       Nils-Bjarne Edlund


Publicerat

i

av

Etiketter: