Protokoll från Styrelsemöte 2011-03-30

Protokoll fört vid styrelsesammanträde

 

Datum                           2011-03-30

Plats                              Skymningsvägen 120

Närvarande                    Hans-Olov Norrgård, Sture Hortlund, Pasi Piispanen, Ewa Larsson, Lars Nordström och Camilla Hartmann

 

 

 

1. Mötets öppnande

Ordförande Hans-Olov Norrgård hälsade välkommen.

 

2. Val av sekreterare

Camilla Hartmann valdes till sekreterare i styltelsen och för dagens möte.

 

3. Val av kassör

Sture Hortlund valdes till kassör i styrelsen.

 

4. Vice ordföranden

Lars Nordström valdes till vice ordföranden i styrelsen.

 

5. Justeringsmän

Lars Nordström och Sture Hortlund valdes till justeringsmän.

 

6. Foton

Mats Wiberg skall ha foton på styrelsen till hemsidan. Vi tar foton vid nästa möte.

 

7. Suppleanter

Suppleanterna skall också fortsättningsvis kallas till styrelsemötena, så de håller sig uppdaterade.

 

8. Firmatecknare

Firmatecknare: Sture Hortlund, Hans-Olov Norrgård var för sig.

 

9. USB minne

Camilla fick det USB minne som Vera Anderson tidigare hade haft.

 

10. Styrelsearvode

Styrelsens arvode förblir 5000 kr som delas lika på lämpligt sätt. Inga kontanter betalas ut.

 

11. Städdagen

Städdagen blir den 7 maj 2011. Camilla skriver ut inbjudan. O.s.a. till styrelsen senast 5 dagar innan för att styrelsen skall hinna med att ordna med förtäring. Ewa Larsson tog på sig att handla.

 

12. Kommande möten

Kommande möten, 20/4, 18/5, 14/6.

 

13. Nyinflyttade

Gryningsvägen 47 har fått nya invånare. Camilla skriver ut introduktionsmaterial och lägger i deras brevlåda.

 

14. Aktivitetslistan

Aktivitetslistan måste uppdateras. Camilla letar upp den från 2010.

 

 

 

18. Garagen

Garagekommittén. 63:an bör även fortsättningsvis ha en garagekommitté. Hans-Olov Norrgård kontaktar kommittén i god tid före städdagen, för att undersöka kommitténs planer avseende garagens underhåll.

 

 

19. Avatal med Comhem

Sture presenterade de förslag ComHem kommit med inför nytecknandet av avtal. Hans-Olov Norrgård, Lars Nordström och Sture Hortlund fortsätter att ta fram förslag och redovisar dessa för styrelsen. Styrelsen kallar till samfällighetsmöte 3 Maj 2011. Inbjudan till mötet delas ut senast 14/4.

 

 

Mötet avslutades

 

Vid protokollet                                 Justerare

 

Camilla Hartmann                            Lars Nordström           Sture Hortlund


Publicerat

i

av

Etiketter: