Ordinarie föreningsstämma 2018

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i 63:ans samfällighetsförening

Torsdagen den 22 mars kl 19.00 i Kvartersgården

Dags igen för ordinarie föreningsstämma då vi bland annat skall välja styrelseledamöter, styrelseordförande och ta ställning till budget med tillhörande årsavgift. Föreningen bjuder på fika.

Kom till årsstämman och gör din röst hörd! Vi ser fram emot en välbesökt stämma och hälsar alla medlemmar hjärtligt välkomna!

Styrelsen för 63:ans samfällighetsförening i Storvreta

Förslag till dagordning

 1. Stämman öppnas
 2. Fråga om stämman utlysts i vederbörlig ordning
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av ordförande och sekreterare för stämman
 5. Val av justeringspersoner, tillika rösträknare
 6. Styrelsens berättelse och ekonomiska redovisning för verksamhetsåret 2017
 7. Revisionsberättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2017
 9. Styrelsens förslag till budget för kalenderåret 2018 samt debiteringslängd
 10. Ersättning till styrelsen, gårdsfogden och webbmastern
 11. Val av styrelseledamöter
 12. Val av styrelseordförande
 13. Val av styrelsesuppleanter
 14. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 15. Val av valberedning
 16. Motion från styrelsen om renovering av kvarterslokalen
 17. Motion från styrelsen om årlig revision fonderingsbelopp
 18. Motion från Hans Norrgård om laddning av elbilar i garagen på Skymningsvägen
 19. Diskussion av ”övriga frågor”
  Samfälligheten fyller 40 år 2018, ska vi fira det så behövs en festkommitté utses.
 20. Meddelande om plats där protokollet hålls tillgängligt och under vilken tid
 21. Stämman avslutas

Verksamhetsberättelse, ekonomisammanställningar och revisionsberättelse finns på föreningens webbsidor (www.63an.se). Papperskopior av dokumenten är uppsatta på anslagstavlan i kvartersgården.


Publicerat

i

av

Etiketter: