Årsstämma

Kallelse till årsstämma i 63:ans Samfällighetsförening

Torsdag 21 mars 2019 kl. 19.00 i kvartersgården

Dags igen för ordinarie föreningsstämma då vi bland annat ska välja styrelse, ta ställning till
budget med tillhörande årsavgift. Efter förhandlingarna bjuder vi på fika.
Kom till årsstämman och gör din röst hörd!
Vi ser fram emot en välbesökt kreativ stämma och hälsar alla medlemmar välkomna!

Styrelsen för 63:ans samfällighetsförening i Storvreta

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas
2. Fråga om stämman utlysts i vederbörlig ordning
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av ordförande och sekreterare för stämman
5. Val av justeringspersoner tillika rösträknare
6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning
7. Revisionsberättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2019 samt debiteringslängd
10. Ersättning till styrelsen, gårdsfogden och webmastern
11. Val av styrelse
12. Val av styrelseordförande
13. Val av styrelsesuppleanter
14. Val av revisorer och revisorssuppleanter
15. Val av valberedning
16. Övriga frågor, hanteringen av GDPR i samfälligheten
17. Meddelande om plats där protokollet hålls tillgängligt och under vilken tid
18. Stämmans avslutande


Publicerat

i

av

Etiketter: