Warning: The magic method Visual_Form_Builder::__wakeup() must have public visibility in /customers/2/7/7/63an.se/httpd.www/wp-content/plugins/visual-form-builder/visual-form-builder.php on line 68 Warning: The magic method Visual_Form_Builder_Form_Display::__wakeup() must have public visibility in /customers/2/7/7/63an.se/httpd.www/wp-content/plugins/visual-form-builder/public/class-form-display.php on line 35 Protokoll från Årsstämman 2008 – 63:an

Protokoll från Årsstämman 2008

63:ans samfällighetsförening i Storvreta

Protokoll för vid årsstämma

 

Datum: 2008-03-13

Plats: Kvarterslokalen

Närvarande: Se bilaga

 

1. Stämman öppnades av ordförande Björn Stålnacke.

2. Stämman godkände kallelseförfarandet.

3. Stämman godkände dagordningen.

4. Stämman valde Ingemar Norén till ordförande och Bo Söderlund till sekreterare för stämman.

5. Grannsamverkan anmäldes som övrig fråga.

6. Stämman valde Vera Andersson och Anders Edvinsson till justeringspersoner tillika rösträknare.

7. Björn Stålnacke föredrog styrelsens verksamhetsberättelse. Framfördes att styrelsen inte haft några stora projekt utan i princip administrerat det löpande arbetet, att styrelsen fått ihop städdagarna och att dessa fungerat bra, att styrelsen försökt få upp engagemanget i samfällighetsföreningen bland medlemmarna genom utskick av information om samfälligheten men att styrelsen inte fått förväntat gensvar utan får fortsätta att arbeta med detta.

Sture Hortlund redogjorde för det ekonomiska utfallet.

 

Stämman beslutade

att lägga styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning till handlingarna.

 

8. Ingemar Norén  läste upp revisorernas  berättelse  för granskningen  av samfällighetens

räkenskaper och förvaltning. Stämman beslutade

att  lägga revisorernas berättelse  till handlingarna.

 

9. Stämman beslutade

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007.

 

10.Björn Stålnacke redogjorde för styrelsens förslag till motioner:

-Förändring av betalningstidpunkten för årsavgiften

-Försköning av området

-Anskaffning av gemensam tvättmaskin för mattor

-Nya arvoden till styrelse och gårdsfogde samt ny post som webbansvarig.

 

Stämman beslutade

att godkänna motionen Förändring av betalningstidpunkten för årsavgiften med betalningstidpunkt senast den 15 maj och 30 september för medlemmarna på Skymningsvägen med garage i garagelängorna samt för övriga medlemmar senast den 15 maj enligt styrelsens förslag;

att godkänna motionen Försköning av området enligt styrelsens förslag;

att avslå motionen Anskaffning av gemensam tvättmaskin för mattor enligt styrelsens förslag;

att godkänna motionen Nya arvoden till styrelse dvs. 5000 kr och gårdsfogde dvs. 6000 kr samt ny post som webbansvarig med arvode 2000 kr enligt styrelsens förslag.

 

11.Stämman beslutade

att arvodera styrelse och gårdsfogde i enlighet med de budgeterade beloppen.

 

12. Sture Hortlund redogjorde för styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2008.

Stämman beslutade

att fastställa budgeten i enlighet med förslaget.

 

13. Valberedningen redogjorde för sina förslag till ordförande och ledamöter i samfällighetens styrelse. Stämman beslutade

att välja Björn Stålnacke till föreningens ordförande i ett år(omval)

att välja Per-Ola Dovner till ledamot på två år (omval)

att välja Sture Hortlund till ledamot på två år (omval).

 

14. Valberedningen redogjorde för sitt förslag till styrelsesuppleanter. Stämman beslutade

att välja Vera Andersson (nyval)  och Lena Norrby (omval) till styrelsesuppleanter i ett år.

 

15.Valberedningen redogjorde för sina förslag till revisorer och revisorssuppleanter. Stämman beslutade

att välja Kent Hedin (omval)och Ingvar Johansson (omval) till revisorer

att välja  Ingemar Norén (omval) och André Lagrange (omval) till revisorssuppleanter.

 

16 Stämman beslutade

att välja Janis Indus (omval) , Tony Juhlin(omval) och Anders Edvinsson(nyval) till valberedning

att valberedningen ombesörjer att utse sammankallande inom sig.

 

17. Övriga frågor

Grannsamverkan diskuterades. Styrelsen anförde att styrelsen inte kommer att driva frågan men självklart stödja initiativ från medlemmarna. Informerades om att matrikeln finns utlagd på hemsidan samt att länk till www.grannsamverkansverige.com kommer att ombesörjas  vilket kan underlätta former för grannsamverkan.

 

18. Styrelsen meddelade att kopior av stämmoprotokollet kommer att delas ut i brevlådorna samt anslås i kvartersgården och på hemsidan senast två veckor efter stämman.

 

19. Ordföranden förklarade stämman avslutad.

 

Vid protokollet                                          Justeras

Bo Söderlund                                       Ingemar Norén

Vera Andersson                                  Anders Edvinsson

 


Publicerat

i

av

Etiketter: