Protokoll från Årsstämman 2010

Protokoll vid årsstämma 2010

 

Datum                          2010-03-23

Plats                             Kvartergården

Närvarande                   Medlemmar från 20 hushåll, finns dokumenterade i separat bilaga.

 

 

1. Stämman öppnades av 63:ans ordförande Ingemar Norén.

 

2. Stämman godkände kallelseförfarandet.

 

3. Stämman godkände dagordningen.

 

4. Stämman valde Ingvar Johansson till ordförande och Vera Andersson till sekreterare för stämman.

 

5. Fem övriga frågor anmäldes:

a) Comhem

b) Snöröjning parkeringen

c) Långtidsparkerade bilar

d) Pilar (träd) på kommunens fd lekpark

e) Några uppmaningar från medlemmar

 

6. Stämman valde Lars Einarsson och Lars Nordström till justeringspersoner tillika rösträknare.

 

7. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning
Ingemar Norén föredrog verksamhetsberättelsen för 2009 och Sture Hortlund redogjorde för det ekonomiska utfallet. Stämman godkände verksamhetsberättelsen samt den ekonomiska redovisningen, de lades därmed till handlingarna.

 

8. Revisionsberättelse
Ingvar Johansson föredrog revisionsberättelsen för 2009.

 

9. Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

 

10. Motioner

a) Borttagning av framfartsförhinder – inlämnad av Thomas Hahn.

Stämman godkände att ta bort staketet vid parkeringsgaraget för att underlätta att kunna köra in och ut ur garaget.

b) Rengöring av husens luftkanaler – inlämnad av Lisbeth Forsgård.

Stämman beslutar att ingen åtgärd i detta ärende kommer att göras i samfällighetens regi (däremot är det fritt fram att någon/några medlemmar själva tar på sig denna uppgift).

c) Byte av panel på garagelängorna – inlämnad av Styrelsen.

I motionen fanns två förslag på lösning, antingen lägga ut arbetet på entreprenad eller att arbetet utförs av medlemmarna som är boende på Skymningsvägen.

De vid stämman närvarande som tillhör Skymningsvägen hade svårt att enas, röstningen gav resultatet 5-5. Det uppkom även nya lösningsförslag. Det beslutades därför att Garagegruppen/Garagekommittén snarast kallar till ett möte där frågan kan diskuteras vidare. (Gäller endast boende på Skymningsvägen.)
 

11. Ersättning till styrelse och gårdsfogde
Stämman beslutade att ge oförändrade ersättningar under 2010. Det innebär att styrelsen gemensamt får 5000 kr, gårdsfogden och webmaster får tillsammans 8000 kr.

 

12. Budgetförslag

Sture Hortlund föredrog budgeten för 2010. Redan nu har Sture sett att den budgeterade kostnaden för snöröjning behöver ökas med 5000 kr. Även årsavgiften för hushållen behöver ökas med 50 kr jämfört med vad som stod i budgeten för 2010. Årsavgiften hamnar därmed på 2700 kr, garageavgiften blir precis som budgeterat; 2300 kr. (Förra året var årsavgiften 2600 kr, så avgiften har ökat 100 kr.)
Stämman godkänner budgeten med dessa två ovannämnda tillägg.

 

13. Val av styrelse

Anders Edvinsson föredrog valberedningens förslag. Stämman valde följande:

Namn                                             Tid i styrelsen

Ingemar Norén                                 1 år kvar

Vera Andersson                                1 år kvar

Sture Hortlund                                 omval 2 år

Nils-Bjarne Edlund                             1 år kvar

Lars Nordström                                nyval 2 år

 

14. Val av styrelseordförande

Stämman valde Ingemar Norén till styrelseordförande.

 

15. Val av styrelsesuppleanter

Stämman valde följande:

Namn                                             Tid

Ewa Larsson                                    omval 1 år

Mari-Ann Einarsson                           nyval 1 år

 

16. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman valde följande till revisorer:

Namn                                             Tid

Kent Hedin                                      omval 1 år

Ingvar Johansson                             omval 1 år

 

Stämman valde följande till revisorssuppleanter:

Namn                                             Tid

André Lagrange                                omval 1 år

Björn Stålnacke                                omval 1 år

 

17. Val av valberedning

Stämman valde följande:

Namn                                             Tid

Anders Edvinsson                             omval 1 år    (sammmankallande)

Lars Einarsson                                 nyval 1 år

Olle Öberg                                       nyval 1 år

 

18. Övriga frågor

 

a) Comhem – Frågan kom upp i fall vi har möjlighet att välja bort Comhem som leverantör. Kan Tele2 vara ett alternativ? Lars-Gunnar Larsson tog på sig att undersöka saken och kommer att meddela styrelsen.

b) Snöröjning parkeringen (Skymningsvägen) – Snöröjning av hela parkeringen borde kunna ske lättare och därmed oftare nu när parkeringsavdelaren är borta. Detta var endast en fundering/önskemål. Inget direkt beslut togs i frågan.

c) Långtidsparkerade bilar – Flera medlemmar har påpekat att det i nuläget står flera långtidsparkerade bilar på Skymningsvägens parkering. Sture Hortlund påminner om att det på samfällighetens hemsida (www.63an.se) finns parkeringsregler skrivna, där framgår bland annat att fordon som av olika skäl inte används regelbundet ska inte stå på denna parkering!

d) Pilar (träd) på kommunens fd lekpark – Mats Wiberg påpekar att pilarna börjar bli väldigt stora och undrar vad som är på gång. Flera medlemmar håller med och önskar att pilarna tas bort. Stämman beslutar att ge styrelsen i uppdrag att driva frågan vidare med Uppsala kommun, något behöver hända.

e) Några uppmaningar från medlemmar – Ingemar Norén förmedlar två uppmaningar som inkommit från medlemmar:

– Boende på Skymningsvägen uppmanas låsa sina garage!

– Boende på Skymningsvägen uppmanas även städa sina garage! Detta kan förslagsvis göras vid de årliga städdagarna.

 

19. Stämmans protokoll

Protokollet från årsstämman kommer att delas ut till alla hushåll, det kommer även att finnas på hemsidan och i kvarterslokalen.

 

20. Stämman avslutas

 

 

Sekreterare

 

Vera Andersson

 

 

 

Justerare                                        Justerare

 

Lars Einarsson                                 Lars NordströmPublicerat

i

av

Etiketter: